Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết Shannon

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1080 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Vietebooks

Nguyễn Hoàng Cương
Vietebooks Nguyn Hoàng Cương
Trang 1
Ch¬ng 2
Lý thuyÕt shannon
N¨m 1949, Claude shannon ®· c«ng bè mét bµi b¸o cã nhan ®Ò " Lý
thuyÕt th«ng tin trong c¸c hÖ mËt" trªn t¹p chÝ " The Bell System Technical
Journal". Bµi b¸o ®· cã ¶nh hëng lín ®Õn viÖc nghiªn cøu khoa häc mËt m·.
Trong ch¬ng nµy ta sÏ th¶o luËn mét vµi ý tëng trong lý thuyÕt cña
Shannan.
2.1 ®é mËt hoµn thiÖn.
Cã hai quan ®iÓm c¬ b¶n vÒ ®é an toµn cña mét hÖ mËt.
§é an toµn tÝnh to¸n:
§o ®é nµy liªn quan ®Õn nh÷ng nç lùc tÝnh to¸n cÇn thiÕt ®Ó ph¸ mét
hÖ mËt. Mét hÖ mËt lµ an toµn vÒ mÆt tÝnh to¸n nÕu cã mét thuËt to¸n tèt nhÊt
®Ó ph¸ nã cÇn Ýt nhÊt N phÐp to¸n, N lµ sè rÊt lín nµo ®ã. VÊn ®Ò lµ ë chç,
kh«ng cã mét hÖ mËt thùc tÕ ®· biÕt nµo cã thÓ ®îc chøng tá lµ an toµn theo
®Þnh nghÜa nµy. Trªn thùc tÕ, ngêi ta gäi mét hÖ mËt lµ "an toµn vÒ mÆt tÝnh
to¸n" nÕu cã mét ph¬ng ph¸p tèt nhÊt ph¸ hÖ nµy nhng yªu cÇu thêi gian
lín ®Õn møc kh«ng chÊp nhËn ®îc.(§iÒu nµy tÊt nhiªn lµ rÊt kh¸c víi viÖc
chøng minh vÒ ®é an toµn).
Mét quan ®iÓm chøng minh vÒ ®é an toµn tÝnh to¸n lµ quy ®é an toµn
cña mét hÖ mËt vÒ mét bµi to¸n ®· ®îc nghiªn cøu kü vµ bµi to¸n nµy ®îc
coi lµ khã. VÝ dô, ta cã thÓ chøng minh mét kh¼ng ®Þnh cã d¹ng " Mét hÖ
mËt ®· cho lµ an toµn nÕu kh«ng thÓ ph©n tÝch ra thõa sè mét sè nguyªn n
cho tríc". C¸c hÖ mËt lo¹i nµy ®«i khi gäi lµ " an toµn chøng minh ®îc".
Tuy nhiªn cÇn ph¶i hiÓu r»ng, quan ®iÓm nµy chØ cung cÊp mét chøng minh
vÒ ®é an toµn cã liªn quan ®Õ mét bµi to¸n kh¸c chø kh«ng ph¶i lµ mét
chøng minh hoµn chØnh vÒ ä an toµn. ( T×nh h×nh nµy còng t¬ng tù nh viÖc
chøng minh mét bµi to¸n lµ NP ®Çy ®ñ: Cã thÓ chøng tá bµi to¸n ®· cho chÝ
Ýt còng khã nh mét bµi to¸n NP ®Çy ®ñ kh¸c , song kh«ng ph¶i lµ mét
chøng minh hoµn chØnh vÒ ®é khã tÝnh to¸n cña bµi to¸n).
§é an toµn kh«ng ®iÒu kiÖn.
§é ®o nµy liÖn quan ®Õn ®é an toµn cña c¸c hÖ mËt khi kh«ng cã mét
h¹n chÕ nµo ®îc ®Æt ra vÒ khèi lîng tÝnh to¸n mµ Oscar ®îc phÐp thùc
Lý thuyết Shannon - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý thuyết Shannon - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Lý thuyết Shannon 9 10 214