Ktl-icon-tai-lieu

Ma trận và đề kiểm tra lớp 10 hoc kì I

Được đăng lên bởi Trung Hiếu Lê
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1606 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I (NĂM HỌC 2013 – 2014)
MÔN ĐỊA LÍ LỚP 10
Chủ đề (nội dung)
mức độ nhận thức

Nhận biết

Thông hiểu

Địa lí dân cư

Trình bày được khái
niệm cơ cấu dân số
theo tuổi và 3 nhóm
tuổi.

Hiểu được những ảnh
hưởng tiêu cực của
quá trình đô thị hóa
đến phát triển kinh tế xã hội và môi trường.

80% TS điểm = 8 đ

25% TS điểm = 2 đ

12,5% TS điểm = 1 đ

Vận dụng cấp độ
thấp
Giải thích được tại sao
quá trình đô thị hóa lại
có những ảnh hưởng
tiêu cực.

12,5% TS điểm = 1 đ

Vận dụng
cấp độ cao
Tính
được
mật độ dân
số, vẽ biểu đồ
thể hiện mật
độ dân số của
các châu lục
và nhận xét.
50% TS điểm
=4đ

Địa lí nông nghiệp

20% TS điểm =2đ

Trình bày được vai
trò của rừng đối với
môi trường và cuộc
sống con người .
100 % TS điểm = 2đ

KIỂM TRA HỌC KÌ I (NĂM HỌC 2013 – 2014)
MÔN : ĐỊA – KHỐI 10_Cơ bản
THỜI GIAN : 60 PHÚT (Không kể phát đề)
Câu 1 : Trình bày vai trò của rừng đối với môi trường và cuộc sống con người. (2 đ)
Câu 2 : Thế nào là cơ cấu dân số theo tuổi? Trên thế giới người ta thường chia dân số thành mấy nhóm tuổi? (2 đ)
Câu 3 : Cho biết những ảnh hưởng tiêu cực của quá trình đô thị hóa đến phát triển kinh tế - xã hội và môi trường. Tại
sao quá trình đô thị hóa lại có những ảnh hưởng tiêu cực như thế ? (2 đ)
Câu 4 : (4 đ) Cho bảng số liệu :
Diện tích và dân số của các châu lục, năm 2012
Diện tích (triệu km2)

Dân số (triệu người)

Châu Phi

30,3

1 072

Châu Mĩ

42,0

948

Châu Á

31,8

4 260

Châu Âu

23,0

740

8,5

37

Châu lục

Châu Đại Dương

2

a. Tính mật độ dân số của các châu lục (người/km )
b. Vẽ biểu đồ hình cột thể hiện mật độ dân số của các châu lục năm 2012. Nhận xét.

ĐÁP ÁN - MÔN ĐỊA LỚP 10
KIỂM TRA HỌC KÌ I (NĂM HỌC 2013 - 2014)
Câu 1 : Trình bày vai trò của rừng đối với môi trường và cuộc sống con người. (2 đ)

-

Là lá phổi xanh của Trái Đất
Điều hòa lượng nước trên bề mặt đất, giảm lũ lụt
Góp phần hình thành đất, chống xói mòn
Cung cấp lâm sản phục vụ sản xuất và đời sống
(Mỗi ý đạt 0,5 đ)
Câu 2 : Thế nào là cơ cấu dân số theo tuổi? Trên thế giới người ta thường chia dân số thành mấy nhóm tuổi?
(2 đ)
- Khái niệm : 0,5 đ
- Có 3 nhóm tuổi (mỗi nhóm 0,5 đ)
Câu 3 : Cho biết những ảnh hưởng tiêu cực của quá trình đô thị hóa đến phát triển kinh tế - xã hội và môi
trường. Tại sao quá trình đô thị hóa lại có những ảnh hưởng tiêu cực như thế ? (2 đ)
- Ảnh hưởng tiêu cực :
+ Nông thôn : mất đi phần lớn nhân lực (0,5 đ)
+ Thành thị : thiếu việc làm, tệ nạn xã hội, ô nhiễm môi trường,... (0,5 đ)
- Do :
+ Đô thị hóa không xuất p...
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I (NĂM HỌC 2013 – 2014)
MÔN ĐỊA LÍ LỚP 10
Chủ đề (nội dung)
mức độ nhận thức
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng cấp độ
thấp
Vận dụng
cấp độ cao
Địa lí dân cư
Trình bày được khái
niệm cấu dân số
theo tuổi 3 nhóm
tuổi.
Hiểu được những ảnh
hưởng tiêu cực của
quá trình đô thị hóa
đến phát triển kinh tế -
xã hội và môi trường.
Giải thích được tại sao
quá trình đô thị hóa lại
những ảnh hưởng
tiêu cực.
Tính được
mật độ dân
số, vẽ biểu đ
thể hiện mật
độ dân số của
các châu lục
và nhận xét.
80% TS điểm = 8 đ 25% TS điểm = 2 đ 12,5% TS điểm = 1 đ 12,5% TS điểm = 1 đ 50% TS điểm
= 4 đ
Địa lí nông nghiệp Tnh bày được vai
trò của rừng đối với
môi trường cuộc
sống con người .
20% TS điểm =2đ 100 % TS điểm = 2đ
KIỂM TRA HỌC KÌ I (NĂM HỌC 2013 – 2014)
MÔN : ĐỊA – KHỐI 10_Cơ bản
THỜI GIAN : 60 PHÚT (Không kể phát đề)
Câu 1 : Trình bày vai trò của rừng đối với môi trường và cuộc sống con người. (2 đ)
Câu 2 : Thế nào là cơ cấu dân số theo tuổi? Trên thế giới người ta thường chia dân số thành mấy nhóm tuổi? (2 đ)
Câu 3 : Cho biết những ảnh hưởng tiêu cực của quá trình đô thị hóa đến phát triển kinh tế - hội môi trường. Tại
sao quá trình đô thị hóa lại có những ảnh hưởng tiêu cực như thế ? (2 đ)
Câu 4 : (4 đ) Cho bảng số liệu :
Diện tích và dân số của các châu lục, năm 2012
Châu lục Diện tích (triệu km
2
) Dân số (triệu người)
Châu Phi 30,3 1 072
Châu Mĩ 42,0 948
Châu Á 31,8 4 260
Châu Âu 23,0 740
Châu Đại Dương 8,5 37
a. Tính mật độ dân số của các châu lục (người/km
2
)
b. Vẽ biểu đồ hình cột thể hiện mật độ dân số của các châu lục năm 2012. Nhận xét.
ĐÁP ÁN - MÔN ĐỊA LỚP 10
KIỂM TRA HỌC KÌ I (NĂM HỌC 2013 - 2014)
Câu 1 : Trình bày vai trò của rừng đối với môi trường và cuộc sống con người. (2 đ)
Ma trận và đề kiểm tra lớp 10 hoc kì I - Trang 2
Ma trận và đề kiểm tra lớp 10 hoc kì I - Người đăng: Trung Hiếu Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Ma trận và đề kiểm tra lớp 10 hoc kì I 9 10 280