Ktl-icon-tai-lieu

Mạch đếm sản phẩm 00 đến 99

Được đăng lên bởi vanminh_bg
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 19495 lần   |   Lượt tải: 114 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT HƯNG YÊN
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN

ĐỒ ÁN MÔN HỌC
Tên đề tài : THIẾT KẾ, CHẾ TẠO
MẠCH ĐẾM SẢN PHẨM TỪ 00 ĐẾN 99
Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Văn Diên
Nhóm Sinh viên thực hiện :
1. Phạm Văn Thùy
2. Nguyễn Xuân Tiên

Lớp : CĐTK8.2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
GVHD: Nguyễn Văn Diên

1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT HƯNG YÊN

NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ cña c¸n bé híng dÉn
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Hưng Yên, Ngày…Tháng...Năm 2010
Giảng viên hướng dẫn

GVHD: Nguyễn Văn Diên

2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT HƯNG YÊN

MỤC LỤC
MỤC LỤC....................................................................................................................3
LỜI NÓI ĐẦU..............................................................................................................3
N...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT HƯNG YÊN
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN
ĐỒ ÁN MÔN HỌC
Tên đề tài : THIẾT KẾ, CHẾ TẠO
MẠCH ĐẾM SẢN PHẨM TỪ 00 ĐẾN 99
Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Văn Diên
Nhóm Sinh viên thực hiện :
1. Phạm Văn Thùy
2. Nguyễn Xuân Tiên
Lớp : CĐTK8.2
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
GVHD: Nguyễn Văn Diên 1
Mạch đếm sản phẩm 00 đến 99 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mạch đếm sản phẩm 00 đến 99 - Người đăng: vanminh_bg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Mạch đếm sản phẩm 00 đến 99 9 10 785