Ktl-icon-tai-lieu

Making an advertisement assignment

Được đăng lên bởi thanhngan2804
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1067 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HANOI OPEN UNIVERSITY
FACULTY OF TOURISM

..…....…......
INCLUDEPICTURE "" \*
MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE
"" \* MERGEFORMATINET
INCLUDEPICTURE "" \*
MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE
"" \* MERGEFORMATINET

ASSIGNMENT
PET 4
Creative advertisement
Converse
Chuck Taylor All Star
Students: 1. Vũ Ngọc Anh
2. Nguyễn Thị Thanh Ngân

3. Lương Thủy Tiên
Class

: A2K20 – Group: 1

Hanoi, 2013

TABLE OF CONTENTS

INTRODUCTION

1

1. Rationale.....................................................................................................................................1
2. Objectives of the assignment......................................................................................................1
3. Methodology..............................................................................................................................1
4. Scope of the assignment.............................................................................................................1
5. Design of the assignment...........................................................................................................2
CHAPTER I. THE ADVERTISING INDUSTRY3
1. General information on advertising as industry.........................................................................3
2. Teachniques and strategies used in advertising..........................................................................4
3. Advertising in Vietnam..............................................................................................................5
CHAPTER II. CONVERSE CHUCK TAYLOR ALL STAR

9

1. Converse company.....................................................................................................................9
2. The product range of Converse, Inc.........................................................................................10
3. Converse “Chuck Taylor” All Star...........................................................................................12
CHAPTER III. THE ADVERTISMENT 15
1. The actual advertisement..........................................................................................................15
2. How the advertisement was created.............................................
HANOI OPEN UNIVERSITY
FACULTY OF TOURISM
..…....…......
INCLUDEPICTURE "http://gallery.vatgia.com/gallery_img/13/medium_ziu1305043103.jpg" \*
MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE
"http://gallery.vatgia.com/gallery_img/13/medium_ziu1305043103.jpg" \* MERGEFORMATINET
INCLUDEPICTURE "http://gallery.vatgia.com/gallery_img/13/medium_ziu1305043103.jpg" \*
MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE
"http://gallery.vatgia.com/gallery_img/13/medium_ziu1305043103.jpg" \* MERGEFORMATINET
ASSIGNMENT
PET 4
Creative advertisement
Creative advertisement
Converse
Chuck Taylor All Star
Students: 1. Vũ Ngọc Anh
2. Nguyễn Thị Thanh Ngân
Making an advertisement assignment - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Making an advertisement assignment - Người đăng: thanhngan2804
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Making an advertisement assignment 9 10 698