Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu Bảng thanh toán Lương và Phiếu lương (Bảng Excell chạy tự động với các công thức đã lập trình sẵn)

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 9597 lần   |   Lượt tải: 29 lần
CTY TNHH DƯỢC PHẨM BÍCH CHÂU
Mã số thuế: 0303326346

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG
Tháng 05 năm 2010
Số công quy định trong tháng:

26.0

S
T
T

Họ và tên

Chức vụ

Số công

A

B

2

3

A. Bộ phận quản lý, hành chính

Đơn vị tính: VND
Các khoản khấu trừ lương

Mức
Các khoản Lương &
lương
phụ cấp
phụ cấp
chính theo
theo HĐ tháng này
HĐ
4

5

6

Còn nhận

7

8

9

184.0 30,000,000 17,700,000 49,200,000 #VALUE! #VALUE! #VALUE!

10

Ký nhận

18

C

300,000

#VALUE!

150,000

#VALUE!

1 Ngô Xuân Chinh

Giám đốc

28.0 15,000,000

4,500,000 21,000,000 #VALUE! #VALUE! #VALUE!

2 Trần Thị Uyên Nguyên

Phó GĐ

26.0

4,000,000

3,500,000

7,500,000 #VALUE! #VALUE! #VALUE!

40,000

#VALUE!

3 Lê Thị Nể

Phó GĐ

26.0

3,000,000

2,500,000

5,500,000 #VALUE! #VALUE! #VALUE!

30,000

#VALUE!

4 Nguyễn Kim Trinh

Thủ kho

26.0

2,000,000

1,800,000

3,800,000 #VALUE! #VALUE! #VALUE!

20,000

#VALUE!

5 Nguyễn Đức Lan Phương

Thủ quỹ

26.0

2,000,000

1,800,000

3,800,000 #VALUE! #VALUE! #VALUE!

20,000

#VALUE!

6 Lê Thị Hồng Chi

Thư ký

26.0

2,000,000

1,800,000

3,800,000 #VALUE! #VALUE! #VALUE!

20,000

#VALUE!

7 Đào Văn Công

Bảo vệ

26.0

2,000,000

1,800,000

3,800,000 #VALUE! #VALUE! #VALUE!

20,000

#VALUE!

#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

#VALUE!

TỔNG CỘNG

Người lập

#VALUE! #VALUE! #VALUE!

CTY TNHH DƯỢC PHẨM BÍCH CHÂU
Mã số thuế: 0303326346

PHIẾU THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG
Tháng 05 năm 2010
Họ và tên
#REF!
Chức vụ
Số công
Mức lương chính theo HĐ
Các khoản phụ cấp theo HĐ
Lương & phụ cấp tháng này
Các khoản khấu trừ lương
-:
-:
-:
-:
#REF!
Còn nhận

Ngô Xuân Chinh
Giám đốc
28.0
15,000,000.0
4,500,000
21,000,000
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
150,000
#VALUE!
Err:502
Err:502

Ngày …… tháng …… năm ………..
Ký nhận

Ngô Xuân Chinh

...
CTY TNHH DƯỢC PHẨM BÍCH CHÂU
Mã số thuế: 0303326346
BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG
Tháng 05 năm 2010
Số công quy định trong tháng: 26.0 Đơn vị tính: VND
Họ và tên Chức vụ Số công
Các khoản khấu trừ lương
Còn nhận Ký nhận
A B 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18
C
A. Bộ phận quản lý, hành chính 184.0 30,000,000 17,700,000 49,200,000 #VALUE! #VALUE! #VALUE! 300,000 #VALUE!
1 Ngô Xuân Chinh Giám đốc 28.0 15,000,000 4,500,000 21,000,000 #VALUE! #VALUE! #VALUE! 150,000 #VALUE!
2 Trần Thị Uyên Nguyên Phó GĐ 26.0 4,000,000 3,500,000 7,500,000 #VALUE! #VALUE! #VALUE! 40,000 #VALUE!
3 Lê Thị Nể Phó GĐ 26.0 3,000,000 2,500,000 5,500,000 #VALUE! #VALUE! #VALUE! 30,000 #VALUE!
4 Nguyễn Kim Trinh Thủ kho 26.0 2,000,000 1,800,000 3,800,000 #VALUE! #VALUE! #VALUE! 20,000 #VALUE!
5 Nguyễn Đức Lan Phương Thủ qu 26.0 2,000,000 1,800,000 3,800,000 #VALUE! #VALUE! #VALUE! 20,000 #VALUE!
6 Lê Thị Hồng Chi Thư ký 26.0 2,000,000 1,800,000 3,800,000 #VALUE! #VALUE! #VALUE! 20,000 #VALUE!
7 Đào Văn Công Bảo vệ 26.0 2,000,000 1,800,000 3,800,000 #VALUE! #VALUE! #VALUE! 20,000 #VALUE!
TỔNG CỘNG
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Người lập
S
T
T
Mức
lương
chính theo
Các khoản
phụ cấp
theo HĐ
Lương &
phụ cấp
tháng này
Mẫu Bảng thanh toán Lương và Phiếu lương (Bảng Excell chạy tự động với các công thức đã lập trình sẵn) - Trang 2
Mẫu Bảng thanh toán Lương và Phiếu lương (Bảng Excell chạy tự động với các công thức đã lập trình sẵn) - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu Bảng thanh toán Lương và Phiếu lương (Bảng Excell chạy tự động với các công thức đã lập trình sẵn) 9 10 975