Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu bảo lãnh tiền tạm ứng

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 141 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BẢO LÃNH TIỀN TẠM ỨNG(1)
......., ngày.........tháng.......... năm............
Kính gửi: ............................... (tên Bên mua)
(Sau đây gọi là Bên mua)
[điền tên Hợp đồng, số Hợp đồng
Theo điều khoản về tạm ứng nêu trong điều kiện cụ thể của Hợp đồng, [điền tên và địa chỉ của Bên bán]
(sau đây gọi là bên bán) phải nộp cho Bên mua một bảo lãnh ngân hàng để bảo đảm Bên bán sử dụng đúng
mục đích khoản tiền tạm ứng [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] cho việc thực hiện hợp
đồng,
Chúng tôi, [điền tên của Ngân hàng] ở [điền tên nước] có trụ sở đăng ký tại [ghi địa chỉ của Ngân
hàng(2)] (sau đây gọi là “Ngân hàng”), theo yêu cầu của Bên bán, đồng ý vô điều kiện, không hủy ngang và
không yêu cầu Bên bán phải xem xét trước, thanh toán cho Bên bán khi Bên mua có yêu cầu với một khoản
tiền không vượt quá [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng].
Ngoài ra, chúng tôi đồng ý rằng các thay đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh các điều kiện của Hợp đồng hoặc
của bất kỳ tài liệu nào liên quan tới Hợp đồng được ký giữa Bên mua và Bên bán sẽ không làm thay đổi bất
kỳ nghĩa vụ nào của chúng tôi theo bảo lãnh này.
Bảo lãnh này có hiệu lực kể từ ngày Bên bán nhận được khoản tạm ứng theo Hợp đồng cho tới hết ngày
......... tháng ........ năm (3).
Đại diện hợp pháp của Ngân hàng
(Ghi rõ tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)
Ghi chú:
(1) Tùy theo điều kiện cụ thể của gói thầu mà quy định phù hợp với yêu cầu nêu tại Điều 14 ĐKCT
(thông thường áp dụng đối với gói thầu đấu thầu quốc tế, không áp dụng đối với gói thầu quy mô nhỏ).
(2) Địa chỉ Ngân hàng: Ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, số fax, e.mail để liên hệ.
(3) Ngày giao hàng quy định trong hợp đồng. Nếu giao hàng theo từng phần thô có thể quy định bảo
lãnh tiền tạm ứng hết hiệu lực khi giá trị hàng hóa được giao và nghiệm thu lớn hơn hoặc bằng số tiền được
tạm ứng. Trong trường hợp cần gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng thì yêu cầu gia hạn thời gian có hiệu
lực của bảo lãnh tiền tạm ứng.

...
BẢO LÃNH TIỀN TẠM ỨNG(1)
......., ngày.........tháng.......... năm............
Kính gửi: ............................... (tên Bên mua)
(Sau đây gọi là Bên mua)
[điền tên Hợp đồng, số Hợp đồng
Theo điều khoản về tạm ứng nêu trong điều kiện cụ thể của Hợp đồng, [điền tên và địa chỉ của Bên bán]
(sau đây gọi bên bán) phải nộp cho Bên mua một bảo lãnh ngân hàng để bảo đảm Bên bán sử dụng đúng
mục đích khoản tiền tạm ứng [ghigiá trị bằng số, bằng chữ đồng tiền sử dụng] cho việc thực hiện hợp
đồng,
Chúng tôi, [điền tên của Ngân hàng] [điền tên nước] trụ sở đăng tại [ghi địa chỉ của Ngân
hàng(2)] (sau đây gọi là “Ngân hàng”), theo yêu cầu của Bên bán, đồng ý điều kiện, không hủy ngang
không yêu cầu Bên bán phải xem xét trước, thanh toán cho Bên bán khi Bên mua có yêu cầu với một khoản
tiền không vượt quá [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng].
Ngoài ra, chúng tôi đồng ý rằng các thay đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh các điều kiện của Hợp đồng hoặc
của bất kỳ tài liệu nào liên quan tới Hợp đồng được ký giữa Bên muaBên bán sẽ không làm thay đổi bất
kỳ nghĩa vụ nào của chúng tôi theo bảo lãnh này.
Bảo lãnh này có hiệu lực kể từ ngày Bên bán nhận được khoản tạm ứng theo Hợp đồng cho tới hết ngày
......... tháng ........ năm (3).
Đại diện hợp pháp của Ngân hàng
(Ghi rõ tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)
Ghi chú:
(1) Tùy theo điều kiện cụ thể của gói thầu quy định phù hợp với yêu cầu nêu tại Điều 14 ĐKCT
(thông thường áp dụng đối với gói thầu đấu thầu quốc tế, không áp dụng đối với gói thầu quy mô nhỏ).
(2) Địa chỉ Ngân hàng: Ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, số fax, e.mail để liên hệ.
(3) Ngày giao hàng quy định trong hợp đồng. Nếu giao ng theo từng phần thô thể quy định bảo
lãnh tiền tạm ứng hết hiệu lực khi giá trị hàng hóa được giao nghiệm thu lớn hơn hoặc bằng số tiền được
tạm ứng. Trong trường hợp cần gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng thì yêu cầu gia hạn thời gian hiệu
lực của bảo lãnh tiền tạm ứng.
Mẫu bảo lãnh tiền tạm ứng - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu bảo lãnh tiền tạm ứng 9 10 89