Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu Biên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 154 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------- ***** --------

BIÊN BẢN THOẢ THUẬN GÓP VỐN KINH DOANH

Hôm nay, vào lúc ….giờ, ngày.............................. tại................................................................
Chúng tôi gồm những Ông, bà có tên sau:
1. Ông, bà:..............................................Giới tính:........................ Quốc tịch:.......................................
Sinh ngày:..............................................................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:.......................... Ngày cấp:............................... Nơi cấp:..............................
Hộ khẩu thường trú:...............................................................................................................................
2. Ông, bà:..............................................Giới tính:........................ Quốc tịch:.......................................
Sinh ngày:..............................................................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:.......................... Ngày cấp:............................... Nơi cấp:..............................
Hộ khẩu thường trú:...............................................................................................................................
3. Ông, bà:..............................................Giới tính:........................ Quốc tịch:.......................................
Sinh ngày:..............................................................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:.......................... Ngày cấp:............................... Nơi cấp:..............................
Hộ khẩu thường trú:...............................................................................................................................
Đã tiến hành họp về việc góp vốn cùng kinh doanh, với những nội dung cụ thể như sau:
1. Mục đích góp vốn:.............................................................................................................................
2. Số vốn góp; loại tài sản góp vốn của từng thành viên:......................................................................
3. Thời hạn góp vốn:.................................................................................................................
CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc
--------- ***** --------
BIÊN BẢN THOẢ THUẬN GÓP VỐN KINH DOANH
Hôm nay, vào lúc ….giờ, ngày.............................. tại................................................................
Chúng tôi gồm những Ông, tên sau:
1. Ông, bà:..............................................Giới tính:........................Quốc tịch:.......................................
Sinh ngày:..............................................................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:.......................... Ngày cấp:............................... Nơi cấp:..............................
Hộ khẩu thường trú:...............................................................................................................................
2. Ông, bà:..............................................Giới tính:........................Quốc tịch:.......................................
Sinh ngày:..............................................................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:.......................... Ngày cấp:............................... Nơi cấp:..............................
Hộ khẩu thường trú:...............................................................................................................................
3. Ông, bà:..............................................Giới tính:........................Quốc tịch:.......................................
Sinh ngày:..............................................................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:.......................... Ngày cấp:............................... Nơi cấp:..............................
Hộ khẩu thường trú:...............................................................................................................................
Đã tiến hành họp về việc góp vốn cùng kinh doanh, với những nội dung cụ thể như sau:
1. Mục đích góp vốn:.............................................................................................................................
2. Số vốn góp; loại tài sản góp vốn của từng thành viên:......................................................................
3. Thời hạn góp vốn:..............................................................................................................................
4. Cử người quản phần vốn góp: ......................................................................................................
5. Cam kết của các bên:.........................................................................................................................
6. Nguyên tắc chia lợi nhuận:................................................................................................................
Các bên đã nhất trí thông qua biên bản với nội dung trên cùng tên dưới đây:
ÔNG (BÀ)
(Ký, họ tên)
ÔNG (BÀ)
(Ký, họ tên)
ÔNG (BÀ)
(Ký, họ tên)
Mẫu Biên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu Biên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh 9 10 613