Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu Đơn xin hoãn thi lần 1

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 2064 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MẪU 05/ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
ĐƠN XIN HOÃN THI LẦN 1
(Học kỳ: ……Năm học: ………-………)
Kính gửi: Phòng Đào tạo-Trường Đại học Kinh tế
Họ và tên sinh viên: ……………………………………Mã số sinh viên: ………………………
Ngày sinh: ……/……./…………………………………Nơi sinh: ………………………………
Hiện đang học lớp: ……………………………………..Ngành: ………………………………..
Khóa: …………………………………………………...Hệ đào tạo:……………………………
Tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
Điện thoại liên hệ:……………………………………....Email:…………………………………
Tôi làm đơn đề nghị được hoãn thi lần 1, cụ thể như sau:
Stt

Môn xin hoãn thi

Số
TC

Mã MH

Ngày thi

Ca
thi

Ghi chú

1
2
3
4
Tôi cam đoan sự việc trên là đúng.Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Hồ sơ kèm theo (Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền) gồm: ……………………………………
Rất mong nhận được sự chấp nhận của Phòng Đào tạo.
Ý kiến của Phòng Đào tạo:

Hà Nội, ngày…..tháng…..năm……

Đồng ý

Người làm đơn:

Không đồng ý

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lý do:………………………………………………………….
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Hà Nội, ngày…..tháng …..năm……..
TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

...
MẪU 05/ĐT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
ĐƠN XIN HOÃN THI LẦN 1
(Học kỳ: ……Năm học: ………-………)
Kính gửi: Phòng Đào tạo-Trường Đại học Kinh tế
Họ và tên sinh viên: ……………………………………Mã số sinh viên: ………………………
Ngày sinh: ……/……./…………………………………Nơi sinh: ………………………………
Hiện đang học lớp: ……………………………………..Ngành: ………………………………..
Khóa: …………………………………………………...Hệ đào tạo:……………………………
Tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
Điện thoại liên hệ:……………………………………....Email:…………………………………
Tôi làm đơn đề nghị được hoãn thi lần 1, cụ thể như sau:
Stt Môn xin hoãn thi Số
TC
Mã MH Ngày thi Ca
thi
Ghi chú
1
2
3
4
Tôi cam đoan sự việc trên là đúng.Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Hồ sơ kèm theo (Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền) gồm: ……………………………………
Rất mong nhận được sự chấp nhận của Phòng Đào tạo.
Ý kiến của Phòng Đào tạo: Hà Nội, ngày…..tháng…..năm……
Đồng ý Người làm đơn:
Không đồng ý (Ký và ghi rõ họ tên)
Lý do:………………………………………………………….
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Hà Nội, ngày…..tháng …..năm……..
TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Mẫu Đơn xin hoãn thi lần 1 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu Đơn xin hoãn thi lần 1 9 10 268