Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu Đơn xin tạm nghỉ học

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1685 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MẪU 11/ĐT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN TẠM NGHỈ HỌC
Kính gửi: BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
Tôi tên: ………………………………….Mã số sinh viên: ……………………………
Ngày sinh: ……………………………....Nơi sinh: ……………………………………
Hiện đang học lớp:………………………Ngành: …………………………..
Khóa: ……………………………………Hệ đào tạo: …………………….
tại trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
Nay tôi làm đơn này gửi đến Ban Giám Hiệu Trường Đại học Kinh tế cho phép tôi
được tạm nghỉ học tại Trường Đại học Kinh tế kể từ học kỳ …. Năm học ……………
đến hết học kỳ ………. Năm học ……………………………………………………….
Lý do tạm nghỉ học:............................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Rất mong được sự chấp thuận của Ban Giám hiệu.
Hà Nội, ngày. . . . . . . tháng. . . . . năm. . . . . . .
Người làm đơn
Ý kiến của phụ huynh
(ký tên, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN
(của địa phương hoặc bệnh viện)*

(*) Nếu thôi học vì hoàn cảnh khó khăn thì xác nhận ở địa phương, nếu thôi học vì lý do sức
khỏe thì kèm theo giấy xác nhận của bệnh viện cấp huyện trở lên.

MẪU 11/ĐT

...
MẪU 11/ĐT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN XIN TẠM NGHỈ HỌC
Kính gửi: BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
Tôi tên: ………………………………….Mã số sinh viên: ……………………………
Ngày sinh: ……………………………....Nơi sinh: ……………………………………
Hiện đang học lớp:………………………Ngành: …………………………..
Khóa: ……………………………………Hệ đào tạo: …………………….
tại trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
Nay tôi làm đơn này gửi đến Ban Giám Hiệu Trường Đại học Kinh tế cho phép tôi
được tạm nghỉ học tại Trường Đại học Kinh tế kể từ học kỳ …. Năm học ……………
đến hết học kỳ ………. Năm học ……………………………………………………….
Lý do tạm nghỉ học:............................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Rất mong được sự chấp thuận của Ban Giám hiệu.
Hà Nội, ngày. . . . . . . tháng. . . . . năm. . . . . . .
Người làm đơn
Ý kiến của phụ huynh
(ký tên, ghi rõ họ tên)
XÁC NHẬN
(của địa phương hoặc bệnh viện)*
(*) Nếu thôi học vì hoàn cảnh khó khăn txác nhận ở địa phương, nếu thôi học vìdo sức
khỏe thì kèm theo giấy xác nhận của bệnh viện cấp huyện trở lên.
Mẫu Đơn xin tạm nghỉ học - Trang 2
Mẫu Đơn xin tạm nghỉ học - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu Đơn xin tạm nghỉ học 9 10 517