Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 124 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÊN DOANH NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

---------

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ………….

-------------…., ngày … tháng … năm………

THÔNG BÁO
THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ
Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ..............................
Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):.......................................................................................
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:....................................................................................................
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số
thuế): ..............................................................................................................................................
Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế như sau1:
STT
1

Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế
Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc), Kế toán trưởng:
Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc):..................................................................
Điện thoại:.............................................................................................................
Họ và tên Kế toán trưởng:.....................................................................................
Điện thoại:.............................................................................................................

2

Địa chỉ nhận thông báo thuế:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:...........................................................................
Xã/Phường/Thị trấn:..............................................................................................
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố trực thuộc tỉnh:...................................................
Tỉnh/Thành phố:....................................................................................................
Điện thoại: ………………………………………….. Fax:..................................
Email:.....................................................................................................................

3

Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):
Hạch toán độc lập
Hạch toán phụ thuộc

4

Năm tài chính:
Áp dụng từ ngày …./….. đến ngày …/….

(Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)
5

Tổng số lao động:..................................................................................................

6

Đăng ký xuất khẩu:................................................................................................

7

Tài khoản ngân hàng, kho b...
TÊN DOANH NGHIỆP
---------
Số: ………….
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc
--------------
…., ngày tháng năm………
THÔNG BÁO
THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG THUẾ
Kính gửi: Phòng Đăng kinh doanh tỉnh, thành ph ..............................
Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):.......................................................................................
số doanh nghiệp/Mã số thuế:....................................................................................................
Số Giấy chứng nhận đăng kinh doanh (chỉ khai nếu không s doanh nghiệp/mã số
thuế): ..............................................................................................................................................
Đăng thay đổi thông tin đăng thuế n sau
1
:
STT Các chỉ tiêu thông tin đăng thuế
1 Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc), Kế toán trưởng:
Họ tên Giám đốc (Tổng giám đốc):..................................................................
Điện thoại:.............................................................................................................
Họ tên Kế toán trưởng:.....................................................................................
Điện thoại:.............................................................................................................
2 Địa chỉ nhận thông báo thuế:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:...........................................................................
Xã/Phường/Thị trấn:..............................................................................................
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố trực thuộc tỉnh:...................................................
Tỉnh/Thành phố:....................................................................................................
Điện thoại: ………………………………………….. Fax:..................................
Email:.....................................................................................................................
3 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):
Hạch toán độc lập
Hạch toán phụ thuộc
4 Năm tài chính:
Áp dụng từ ngày …./….. đến ngày …/….
Mẫu thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế - Trang 2
Mẫu thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế 9 10 30