Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu Văn bản Quyết định và Mẫu Văn bản Quy định của các Sở ban ngành (đơn vị hành chính)

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1984 lần   |   Lượt tải: 1 lần
UBNDTHÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Số:

/QĐ- STN&MT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày

tháng

năm 2006

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm quan trắc môi trường
thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
- Căn cứ Quyết định số 1997/QĐ - UB ngày 25/8/2003 của Ủy ban nhân dân

thành phố về việc thành lập Sở Tài nguyên và môi trường thành phố Hải Phòng;
- Căn cứ Quyết định số 423/2006/QĐ-UB ngày 27/02/2006 của Ủy ban nhân
dân thành phố về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng;
- Căn cứ các Quyết định số 1514/QĐ- UB ngày 20 tháng 5 năm 2004 của Uỷ
ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc thành lập Trạm Quan trắc môi
trường;
Quyết định số 2404/QĐ- UB ngày 19 tháng 10 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân
thành phố Hải Phòng về việc đổi tên Trạm Quan trắc môi trường thành Trung
tâm Quan trắc môi trường;
- Xét đề nghị của Chánh văn phòng Sở và Giám đốc Trung tâm quan trắc môi
trường.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm quan trắc môi trường thuộc Sở
Tài nguyên và Môi trường.
Điều 2: Các ông (bà): Chánh Văn phòng Sở; Giám đốc Trung tâm Quan
trắc môi trường; các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở và cán bộ, viên chức Trung tâm
Quan trắc môi trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
- UBND thành phố;
- Sở Nội vụ;
- GĐ, các PGĐ Sở TN&MT;
- Như điều 2;
- Lưu VP.

Bùi Quang Sản
1

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH
Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Trung tâm Quan trắc môi trường- Sở Tài nguyên và Môi trường
(Ban hành kèm theo Quyết định số……../QĐ-STN&MT ngày tháng năm 2006
của Sở Tài nguyên và Môi trường)
Điều 1: Vị trí, chức năng
1. Vị trí:
- Trung tâm Quan trắc môi trường (tên tiếng Anh: Haiphong Centre for
Environmental Monitoring – HACEM) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài
nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng, có tư cách pháp nhân, có con dấu
riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để hoạt động theo
quy định của pháp luật.
- Trung tâm Quan trắc môi trường chịu sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện
của Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Trụ sở của Trung...
UBNDTHÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Số: /QĐ- STN&MT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày tháng năm 2006
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm quan trắc môi trường
thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
- Căn cứ Quyết định s1997/QĐ - UB ngày 25/8/2003 của Ủy ban nhân dân
thành phố về việc thành lập Sở Tài nguyên và môi trường thành phố Hải Phòng;
- Căn cứ Quyết định số 423/2006/QĐ-UB ngày 27/02/2006 của Ủy ban nhân
dân thành phố về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ
chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng;
- Căn cứ các Quyết định s1514/QĐ- UB ngày 20 tháng 5 năm 2004 của Uỷ
ban nhân dân thành phố Hải Phòng v việc thành lập Trạm Quan trắc môi
trường;
Quyết đnh số 2404/QĐ- UB ngày 19 tháng 10 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân
thành phố Hải Phòng về việc đổi tên Trạm Quan trắc i trường thành Trung
tâm Quan trắc môi trường;
- Xét đề nghị của Chánh văn phòng SởGiám đốc Trung tâm quan trắc môi
trường.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cấu t chức của Trung tâm quan trắc môi trường thuộc Sở
Tài nguyên và Môi trường.
Điều 2: Các ông (bà): Chánh Văn phòng Sở; Giám đốc Trung tâm Quan
trắc môi trường; các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở và cán bộ, viên chức Trung tâm
Quan trắc môi trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
- UBND thành phố;
- Sở Nội vụ;
- GĐ, các PGĐ Sở TN&MT;
- Như điều 2;
- Lưu VP.
Bùi Quang Sản
1
Mẫu Văn bản Quyết định và Mẫu Văn bản Quy định của các Sở ban ngành (đơn vị hành chính) - Trang 2
Mẫu Văn bản Quyết định và Mẫu Văn bản Quy định của các Sở ban ngành (đơn vị hành chính) - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Mẫu Văn bản Quyết định và Mẫu Văn bản Quy định của các Sở ban ngành (đơn vị hành chính) 9 10 272