Ktl-icon-tai-lieu

Merleau ponty

Được đăng lên bởi Võ Đại Phúc
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 576 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghiên cứu triết học
Đề tài: " MERLEAU-PONTY “NHÀ
HIỆN TƯỢNG HỌC VĨ ĐẠI NHẤT
CỦA PHÁP” "

MERLEAU-PONTY “NHÀ HIỆN TƯỢNG HỌC VĨ ĐẠI NHẤT CỦA
PHÁP”

Maurice Merleau-Ponty (14/3/1908
– 4/5/1961) - nhà triết học Pháp,
học trò của E.Husserl, người
thường bị hiểu lầm là nhà tư tưởng
hiện sinh vì mối quan hệ cộng tác
chặt chẽ với J.P.Sartre và quan
niệm về hữu thể theo kiểu
Heidegger.

Năm 1931, Merleau-Ponty nhận bằng thạc sĩ triết học tại École Normale
Supérieure (Paris). Sau một thời gian làm công việc giảng dạy, ông tham gia
quân đội Pháp trong Chiến tranh thế giới II. Năm 1945, ông là giáo sư triết học
tại Đại học Lyon. Năm 1949, ông là giáo sư tâm lý học và giáo dục học trẻ em
tại Đại học Sorbonne. Từ năm 1945 đến năm 1952, ông cùng với J.P.Sartre
sáng lập ra và là đồng chủ biên tờ tạp chí Les Temps Moderues. Năm 1952 là
giáo sư triết học tại College de France và giữ cương vị này đến tháng
5/1961(1).
Trên tờ tạp chí Les Temps Moderues, Merleau-Ponty là người chịu trách

nhiệm đưa hiện tượng học của Edmund Husserl vào Pháp. Cảm kích trước
Husserl sau này (hậu kỳ) và khái niệm của Husserl về “thế giới sống”, MerleauPonty đã kết hợp phương pháp tiên nghiệm của Husserl với những vấn đề nhận
thức luận và sự định hướng hiện sinh xuất phát từ Heidegger và Marcel. Thậm
chí, ông còn đi xa hơn Heidegger - người đã vượt qua Husserl bởi việc hiện
sinh hóa cái Tôi tiên nghiệm (nghĩa như Dasein), khi nhấn mạnh không chỉ bản
chất (trần tục) tồn tại của chủ thể người, mà trên tất cả là tính xác thịt của con
người. Do vậy, triết học của ông có thể được mô tả như là triết học của con
người sống hay chủ thể người (le corps propre). Nếu Nietzsche chú ý đến toàn
bộ những điều quan trọng của con người, thì Merleau-Ponty là người đầu tiên
đã đưa con người trở thành chủ đề trung tâm của những phân tích triết học cặn
kẽ. Điều này đã mang đến một viễn cảnh căn nguyên để nhận thức lại những
vấn đề triết học muôn thủa, như bản chất của tri thức, tự do, thời gian, ngôn
ngữ,... Đặc biệt, trong những tác phẩm đầu tay, Merleau-Ponty đã chống lại tư
tưởng chuyên chế, nhấn mạnh đến sự đa nghĩa (mơ hồ) không thể vượt qua và
những sự kiện ngẫu nhiên của ý nghĩa và chân lý.
Những tác phẩm chính của Merleau-Ponty: Cấu trúc của hành vi xử thế (1942),
Hiện tượng luận về tri giác (1945), Chủ nghĩa nhân đạo và sự khủng bố (1947),
Ý nghĩa và vô nghĩa (1948), Những khoa học nhân văn và hiện tượng học
(1953), Những cuộc phiêu lưu của phép biện chứng (1955), Cái hữu hình và cái
vô hình (1964).
Sự ngh...
Nghiên cứu triết học
Đề tài: " MERLEAU-PONTY “NHÀ
HIỆN TƯỢNG HC VĨ ĐI NHT
CA PHÁP” "
Merleau ponty - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Merleau ponty - Người đăng: Võ Đại Phúc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Merleau ponty 9 10 282