Ktl-icon-tai-lieu

Method for the partial wave scattering problem for the quantum field theory

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1176 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Method for the
partial wave scattering problem for the
quantum field theory
Nguyen Dinh Thinh
Hanoi University of Science, VNU; Faculty of Physics
Major: Theoretical Physics - Mathematical Physics
Code: 60 44 01
Supervisors: Prof.PhD. Nguyen Xuan Han
Date of Presenting Thesis: 2011
Abstract. Nghiên cứu các phương pháp giải phương trình Schrodinger trong

cơ ho ̣c lươ ̣ng tử: phương pháp khai triể n theo sóng riêng phầ n ; phương pháp
hàm Green; phương pháp chuẩ n cổ điể n ; mối liên hệ giữa biên độ tán xạ theo
sóng riêng phần và biên độ tán xạ eikonal. Trình bày sơ đồ mối liên hệ giữa các
phương pháp của bài toán tán xạ. Phân tích các hiê ̣u ứng hấ p dẫn và điê ̣n từ
trong bài toán tán xa ̣ ở năng lươ ̣ng Plangck như tán xa ̣ toàn phầ n toàn phầ n hấ p
dẫn; cực điể m của tán xạ; tán xạ hấp dẫn có kể thêm tương tác điện từ.

Keywords. Sóng; Vật lý lý thuyết; Tán xạ; Trường lượng tử; Vật lý toán
Content.

In recent years there have been important advances in our understanding of
scattering at the Planck scale energy in quantum field theory / 1-10 /. To study
this process in the theory of quantum gravity will provide a scientific basis to be
aware of physical phenomena such as the birth of the singularity and the
formation of black holes, the loss of information as well as the improvement
variable's string theory of gravity. The results obtained are confirmed Planck
scattering amplitude of high-energy particles in the size (where s is the energy of
the hat, is the Planck mass, - is the gravitational constant) and t-squared pulse of
transmission is small, within the limits of the form eikonal representation representation Glauber (leading term) phase depends on energy. Additional
terms of (non-leading terms) in the scattering problem has been many domestic
and foreign scientific research interest over 20 years, including the Department
of Theoretical Physics National University of Hanoi. Initial results of the
-1-

Department of Physics theory is to find the first-order terms added to the terms
of the amplitude eikonal scattering amplitude in the theory of quantum gravity,
using both methods are different methods of analysis distributed gossip content
and the standard equation. / 8-9 /. Finding other methods for this problem is still
topical issues.
- It offers three methods of solving the Schrodinger equation to find the
scattering amplitude in which the partial wave method. A comparison of three
methods to help us hav...
- 1 -
Method for the
partial wave scattering problem for the
quantum field theory
Nguyen Dinh Thinh
Hanoi University of Science, VNU; Faculty of Physics
Major: Theoretical Physics - Mathematical Physics
Code: 60 44 01
Supervisors: Prof.PhD. Nguyen Xuan Han
Date of Presenting Thesis: 2011
Abstract. 






: 


; 

; 




. 
. 


















; 

; .
Keywords. 
Content.
In recent years there have been important advances in our understanding of
scattering at the Planck scale energy in quantum field theory / 1-10 /. To study
this process in the theory of quantum gravity will provide a scientific basis to be
aware of physical phenomena such as the birth of the singularity and the
formation of black holes, the loss of information as well as the improvement
variable's string theory of gravity. The results obtained are confirmed Planck
scattering amplitude of high-energy particles in the size (where s is the energy of
the hat, is the Planck mass, - is the gravitational constant) and t-squared pulse of
transmission is small, within the limits of the form eikonal representation -
representation Glauber (leading term) phase depends on energy. Additional
terms of (non-leading terms) in the scattering problem has been many domestic
and foreign scientific research interest over 20 years, including the Department
of Theoretical Physics National University of Hanoi. Initial results of the
Method for the partial wave scattering problem for the quantum field theory - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Method for the partial wave scattering problem for the quantum field theory - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Method for the partial wave scattering problem for the quantum field theory 9 10 287