Ktl-icon-tai-lieu

Mô hình công ty mẹ – công ty con

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1703 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mô hình công ty mẹ – công ty con
Mô hình công ty mẹ – công ty con

Cho đến nay, khái niệm về công ty mẹ, công ty
con ở các nước cũng đã thay đổi theo thời gian
và không gian.

Theo diễn giải của chuẩn mực kế toán quốc tế ISA (International
Accounting Standard), công ty mẹ (Parent company) là một thực
thể pháp lý có ít nhất một đơn vị trực thuộc – công ty con
(Subsidiary). Công ty con là thực thể pháp lý bị kiểm soát bởi
công ty mẹ. Kiểm soát ở đây được hiểu là: (1) sở hữu trực hoặc
gián tiếp nhiều hơn 50% số phiếu bầu; hoặc (2) sở hữu 50% số
phiếu bầu hoặc ít hơn nhưng nắm quyền đối với hơn 50% số
phiều bầu theo sự thỏa thuận với các cổ đông khác; hoặc nắm

quyền lãnh đạo, điều hành liên quan đến các chính sách tài chính
hay sản xuất kinh doanh của công ty và được qui định tại điều lệ,
theo sự thỏa thuận hay hợp đồng; hoặc có quyền bổ nhiệm hay
miễn nhiệm phần lớn các thành viên của HĐQT, ban lãnh đạo;
hay có quyền quyết định, định hướng đến phần lớn số phiếu bầu
tại các cuộc họp HĐQT, ban lãnh đạo.

Theo Luật công ty của Anh năm 1985, công ty mẹ được hiểu là
công ty nắm cổ phần khống chế (trên 50%) ở công ty khác (công
ty con). Tuy nhiên, theo tu chính năm 1989 để phù hợp với
“Hướng dẫn chính thức lần thứ 7 về Luật công ty” (Seventh
Company Law Directive) của Cộng đồng châu Âu (EC) thì (A) là
công ty mẹ của công ty con (B) khi: (1) A là cổ đông nắm giữ đa
số phiếu bầu ở B; (2) A là cổ đông và có quyền bổ nhiệm, miễn
nhiệm phần lớn thành viên HĐQT của B; (3) A có quyền quyết

định về chính sách tài chính và sản xuất kinh doanh của B bằng
sự thỏa thuận chính thức, hợp đồng; (4) A là cổ đông của B và có
quyền kiểm soát phần lớn phiếu bầu một cách độc lập hay liên
kết với các cổ đông khác; hoặc (5) A có quyền lợi tham gia điều
hành (participating interest – được hiểu là nắm giữ từ 20% cổ
phần) và trên thực tế thực hiện quyền chi phối đối với B hoặc A
và B có cùng một cơ chế quản lý thống nhất. Ngoài ra, nếu giữa
B và C có quan hệ tương tự như A và B thì giữa A và C có quan
hệ như mô hình trên (công ty mẹ – công ty con).

Theo Luật công ty của Liên bang Nga năm 1995, một công ty
được gọi là công ty con (tiếng Nga gọi là Dotchernie) nếu do một
công ty khác – công ty mẹ (Osnovnoe) nắm giữ cổ phần khống
chế trong vốn điều lệ hoặc bị công ty khác chi phối các quyết định
của mình hoặc bằng một thoả thuận chính thức hay dưới hình

thức nào đó. Luật không qui định một cách cụ thể thế nào là cổ
phần khống chế và không nêu cụ thể hình thức hợp đồng, thỏa
thuận như t...
Mô hình công ty m
công ty con
Mô hình công ty m
công ty con
Cho đến nay, khái niệm về công ty mẹ, công ty
con ở các nước cũng đã thay đổi theo thời gian
và không gian.
Theo diễn giải của chuẩn mực kế toán quốc tế ISA (International
Accounting Standard), công ty m(Parent company) là một thực
thể pháp lý có ít nhất một đơn vị trực thuộc công ty con
(Subsidiary). Công ty con là thực thể pháp lý bị kiểm soát bởi
công ty mẹ. Kiểm soát ở đây được hiểu là: (1) sở hữu trực hoặc
gián tiếp nhiều hơn 50% số phiếu bầu; hoặc (2) sở hữu 50% số
phiếu bầu hoặc ít hơn nhưng nắm quyền đối với hơn 50% số
phiều bầu theo sự thỏa thuận với các c đông khác; hoặc nắm
Mô hình công ty mẹ – công ty con - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mô hình công ty mẹ – công ty con - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Mô hình công ty mẹ – công ty con 9 10 966