Ktl-icon-tai-lieu

Mô hình hóa bản đồ ba chiều và ứng dụng

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1377 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Mô hình hóa bản đồ ba chiều và ứng dụng
Nguyễn Ngọc Vũ
Trường Đại học Công nghệ
Luận văn Thạc sĩ ngành: Hệ thống thông tin; Mã số: 60 48 05
Người hướng dẫn: PGS.TS. Đặng Văn Đức
Năm bảo vệ: 2010
Abstract: Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin địa lý trên không gian ba chiều
(3D GIS): giới thiệu các khái niệm cơ bản, chức năng và ứng dụng của hệ thống thông
tin địa lý (GIS), hệ thống thông tin địa lý trên không gian hai chiều (2D GIS), hệ thống
thông tin địa lý trên không gian ba chiều (3D GIS). Chương 2: Các phương pháp biểu
diễn bản đồ ba chiều: giới thiệu các phương pháp biểu diễn bản đồ ba chiều trong đó
phân ra thành hai loại: biểu diễn mặt và biểu diễn khối. Chương 3: Bản đồ địa hình ba
chiều và cài đặt thử nghiệm: giới thiệu các khái niệm cơ bản, cơ sở toán học và các
phương pháp xây dựng bản đồ địa hình ba chiều; trên cơ sở đó lựa chọn khu vực thử
nghiệm xây dựng bản đồ địa hình ba chiều
Keywords: Bản đồ ba chiều; Không gian ba chiều; Hệ thống thông tin địa lý
Content
MỞ ĐẦU
Lý do chọn đề tài:
Ngày nay, công nghệ thông tin đã trở thành công nghệ không thể thiếu trong đời sống
của con người, nó đóng vai trò vô cùng quan trọng trong sự phát triển, tiến bộ văn minh nhân
loại và góp phần rất lớn vào sự phát triển của nền kinh tế. Ở nước ta, Chính phủ đặc biệt quan
tâm việc phát triển ngành công nghệ thông tin thành một nền công nghiệp mũi nhọn, đặc biệt
là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc hiện đại hóa, kinh tế hóa các ngành, các lĩnh
vực, đơn giản hóa thủ tục hành chính và từng bước phát triển Chính phủ điện tử.
Hệ thống thông tin địa lý (GIS) ra đời vào những năm 1960 là một nhánh của công
nghệ thông tin và là sự kết hợp của công nghệ thông tin, khoa học trái đất và khoa học thông
tin địa lý. GIS đã có những bước phát triển vượt bậc và được ứng dụng rộng rãi trong tất cả
các ngành, các lĩnh vực, như trong các ngành: đo đạc và bản đồ, quản lý, dự báo và sử dụng
có hiệu quả tài nguyên, thiên nhiên và môi trường, quản lý quy hoạch đô thị, giao thông, viễn
thông, thăm dò khai thác dầu khí, …
Trong sự phát triển của các hệ thống thông tin địa lý (GIS), qua mỗi giai đoạn sự phát
triển nhằm đáp ứng các nhu cầu thay đổi liên tục và nhanh của con người, nhằm giải quyết
các bài toán, các vấn đề liên quan đến thu thập, lưu trữ, quản lý, phân tích và mô hình hóa dữ
liệu không gian địa lý. Giai đoạn ban đầu, nhu cầu của con người là số hóa các bản đồ, dữ liệu

không gian địa lý dưới dạng giấy, đưa vào lưu trữ, quản lý, hiển thị và phân tích các đối...
Mô hình hóa bản đồ ba chiều và ứng dụng
Nguyễn Ngọc Vũ
Trường Đại hc Công ngh
Luận văn Thạc sĩ ngành: Hệ thống thông tin; Mã số: 60 48 05
Người hướng dẫn: PGS.TS. Đặngn Đức
m bảo vệ: 2010
Abstract: Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin địa lý trên không gian ba chiều
(3D GIS): giới thiệu các khái niệm cơ bản, chức năng và ứng dụng của hệ thống thông
tin địa (GIS), hệ thống thông tin địa lý trên không gian hai chiều (2D GIS), hệ thống
thông tin địa lý trên không gian ba chiều (3D GIS). Chương 2: Các phương pháp biểu
diễn bản đồ ba chiều: giới thiệu c phương pháp biểu diễn bản đồ ba chiều trong đó
phân ra thành hai loại: biểu diễn mặt biểu diễn khi. Chương 3: Bản đồ địa hình ba
chiều cài đặt thnghiệm: giới thiệu các khái niệm bản, sở toán học và các
phương pháp xây dựng bản đồ địa nh ba chiều; trên sở đó lựa chọn khu vực thử
nghiệmy dựng bản đồ địa hình ba chiều
Keywords: Bản đồ ba chiều; Không gian ba chiều; Hệ thống thông tin đa
Content
M ĐẦU
Lý do chọn đề i:
Ngày nay, công ngh thông tin đã trở thành công ngh không th thiếu trong đời sng
của con người, đóng vai t vô cùng quan trọng trong s phát trin, tiến b văn minh nhân
loi và góp phn rt ln vào s pt trin ca nn kinh tế. c ta, Chính ph đặc bit quan
tâm vic phát trin ngành công ngh thông tin thành mt nn ng nghiệp mũi nhọn, đặc bit
vic ng dng công ngh thông tin trong vic hiện đại hóa, kinh tế hóa các ngành, các lĩnh
vực, đơn gin hóa th tc hành chính và từng bước phát trin Chính ph đin t.
H thống thông tin địa (GIS) ra đi vào những năm 1960 một nhánh ca ng
ngh thông tin và là s kết hp ca công ngh thông tin, khoa hc trái đt và khoa hc thông
tin địa lý. GIS đã có những bước phát triển vượt bậc được ng dng rng rãi trong tt c
các ngành, các lĩnh vc, như trong các ngành: đo đạc và bản đồ, qun , d báo và s dng
hiu qu tài nguyên, thiên nhiên và môi trường, qun quy hoạch đô thị, giao thông, vin
thông, thămkhai thác dầu khí, …
Trong s phát trin ca các h thống thông tin đa lý (GIS), qua mi giai đoạn s phát
trin nhằm đáp ng các nhu cầu thay đổi liên tc và nhanh của con người, nhm gii quyết
các bài toán, các vn đề liên quan đến thu thập, lưu tr, qun , phân tích mô hình hóa d
liu không gian đa . Giai đoạn ban đầu, nhu cu của con người là s hóa các bản đồ, d liu
Mô hình hóa bản đồ ba chiều và ứng dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mô hình hóa bản đồ ba chiều và ứng dụng - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Mô hình hóa bản đồ ba chiều và ứng dụng 9 10 760