Ktl-icon-tai-lieu

Mô hình tổ chức tập đoàn CMC

Được đăng lên bởi khac_tuan92
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 3167 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sơ đồ cơ 
cấu

CMC

Tên gọi

Phân Tích

Ưu điểm

Đánh giá và 
kết luận

Nhược 
điểm

ƯU ĐIỂM

Các công ty con do công ty mẹ
giữ vai trò điều hành chi phối tài
chính, thương hiệu, CN, TT, tổ
chức nhân sự…. nhưng vẫn
đảm bảo được tính độc lập, tự
chủ của các công ty con để tạo
thế lực trong cạnh tranh.

Góp phần xây
dựng tiềm lực
quốc phòng,
thúc đẩy phát
triển KT-XH

...