Ktl-icon-tai-lieu

Mở rộng Liên minh châu Âu (EU) nhìn từ góc độ địa chính trị

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 3854 lần   |   Lượt tải: 20 lần
Mở rộng Liên minh châu Âu (EU) nhìn từ góc
độ địa chính trị
Nguyễn Thị Thùy Nguyên
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Quốc tế học
Chuyên ngành: Quan hệ Quốc tế; Mã số: 60 31 40
Người hướng dẫn khoa học: TSKH Lương Văn Kế
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Giới thiệu các khái niệm và những đặc điểm cơ bản của Địa chính trị (ĐCT),

đặc biệt là luận điểm của bộ môn khoa học này về vấn đề liên kết khu vực. Phân tích
động lực ĐCT của sự hình thành EU và của những lần mở rộng EU từ khi thành lập cho
đến nay. Dự báo về triển vọng mở rộng của EU trong tương lai. Đánh giá tác động ĐCT
của các chính sách mở rộng EU đối với tiến trình nhất thể hóa EU, tổ chức NATO, các
nước lớn, các tổ chức quốc tế, các khu vực trên thế giới .
Keywords. Quan hệ quốc tế; Liên minh Châu Âu; Địa chính trị

Content.
1. Lý do lựa chọn đề tài
EU được thành lập trên khuôn khổ Hiệp ước Masstricht vào ngày 01 tháng 11 năm
1993, dựa trên nền móng có sẵn là Cộng đồng Kinh tế châu Âu (European Economic
Community - EEC). Từ khi thành lập đến nay, EU liên tục phát triển, trải qua những
giai đoạn liên kết và từng bước hội nhập về nhiều mặt. Đến nay, EU với 27 quốc gia
thành viên đã trở thành một trong những trung tâm của thế giới về kinh tế cũng như
chính trị, được coi là tổ chức liên kết khu vực lớn nhất và thành công nhất trên thế giới.
Có rất nhiều cách nhìn khác nhau về nguyên nhân và động lực của sự mở rộng EU.
Khi nhìn từ góc độ địa chính trị (ĐCT), mở rộng EU như một xu hướng tất yếu của lịch
sử, thể hiện nhu cầu khách quan của chính trị nhìn từ sự gần gũi về địa lý và mang tính
chiến lược. Nghiên cứu này làm sáng tỏ nguyên nhân hình thành và phát triển của tổ
chức khu vực EU khi nhìn từ góc độ địa chính trị, điều này góp một phần nhỏ cho việc
hoạch định chính sách đối ngoại của Việt Nam nói chung và chính sách của Việt Nam
với EU nói riêng trong bối cảnh chính trị thế giới phức tạp hiện đại.
2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
Trên thế giới: Từ những năm đầu thế kỷ XXI, chủ đề về mở rộng EU đã thu hút
được nhiều sự quan tâm của các học giả và các nhà nghiên cứu chính sách ở nhiều nước.
Hầu hết các tác phẩm về chủ đề mở rộng EU nhìn từ góc độ ĐCT là các bài bình luận
ngắn hoặc trung bình mang tính thời sự trên các báo, tạp chí và tài liệu nghiên cứu
chuyên ngành. Tuy nhiên, gần đây sách nghiên cứu về chính sách mở rộng EU có xét từ
góc độ đia chính trị cũng liên tục được phát hành và nhận được nhiều sự quan tâm
Ở Việt Nam: Các công trình nghiên cứu về lĩnh vực ĐCT nói chung và quá trình
mở rộ...
1
M rộng Liên minh châu Âu (EU) nhìn từ góc
độ địa chính trị
Nguyn Th Thùy Nguyên
Trường Đại hc Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Quốc tế hc
Chuyên ngành: Quan hệ Quc tế; Mã số: 60 31 40
Người hướng dn khoa học: TSKH Lương Văn Kế
Năm bảo v: 2012
Abstract. Giới thiệu các khái niệm những đặc điểm bản của Địa chính trị (ĐCT),
đặc biệt luận điểm của bộ môn khoa học này về vấn đề liên kết khu vực. Phân tích
động lực ĐCT của sự hình thành EU và của những lần mở rộng EU từ khi thành lập cho
đến nay. Dự báo về triển vọng mở rộng của EU trong tương lai. Đánh giá tác động ĐCT
của các chính sách mở rộng EU đối với tiến trình nhất thể hóa EU, tổ chức NATO, c
nước lớn, các tổ chức quốc tế, các khu vực trên thế giới .
Keywords. Quan hệ quốc tế; Liên minh Châu Âu; Địa chính trị
Content.
1. Lý do lựa chọn đ tài
EU được thành lập trên khuôn khổ Hip ước Masstricht vào ngày 01 tháng 11 năm
1993, dựa trên nền móng sẵn Cộng đồng Kinh tế châu Âu (European Economic
Community - EEC). T khi thành lập đến nay, EU liên tục phát triển, tri qua nhng
giai đoạn liên kết từng bước hi nhp v nhiu mặt. Đến nay, EU vi 27 quc gia
thành viên đã trở thành một trong nhng trung tâm của thế gii v kinh tế cũng như
chính trị, được coi là t chc liên kết khu vc ln nhất và thành công nhất trên thế gii.
rất nhiều cách nhìn khác nhau v nguyên nhân và đng lc ca s m rng EU.
Khi nhìn từ góc đ địa chính trị CT), mở rng EU như một xu hưng tt yếu ca lch
s, th hin nhu cầu khách quan của chính trị nhìn từ s gần gũi về địa lý mang tính
chiến lược. Nghiên cứu này làm sáng t nguyên nhân nh thành phát trin ca t
chc khu vực EU khi nhìn từ góc độ địa chính tr, điều y góp một phn nh cho vic
hoạch định chính sách đối ngoi ca Việt Nam nói chung chính sách ca Vit Nam
với EU nói riêng trong bối cảnh chính trị thế gii phc tp hiện đại.
2. Lch s nghiên cứu vấn đề
Trên thế gii: T những m đầu thế k XXI, ch đề v m rộng EU đã thu hút
được nhiu s quan tâm của các học gi các nhà nghiên cứu chính sách nhiều nước.
Hu hết các tác phm v ch đề m rộng EU nhìn từ góc độ ĐCT các bài bình luận
ngn hoặc trung bình mang tính thời s trên các báo, tạp chí tài liệu nghiên cứu
chuyên ngành. Tuy nhiên, gần đâych nghiên cứu v chính sách mở rộng EU có xét từ
góc độ đia chính trị cũng liên tục được phát hành và nhn được nhiu s quan tâm
Vit Nam: Các công trình nghiên cứu v lĩnh vực ĐCT nói chung và quá trình
m rng EU t góc độ ĐCT nói riêng ở Việt Nam còn rất hiếm hoi và rời rc. Trong khi
đó trên thế gii đây ng nghiên cứu hiu qu, giải thích được nhiu hin ng
trong QHQT các cách nghiên cứu khác không làm đưc, bi QHQT gia các quốc
gia hiện nay (dụ vấn đề liên kết khu vực, hình thành các t chức liên minh quốc tế,
Mở rộng Liên minh châu Âu (EU) nhìn từ góc độ địa chính trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mở rộng Liên minh châu Âu (EU) nhìn từ góc độ địa chính trị - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Mở rộng Liên minh châu Âu (EU) nhìn từ góc độ địa chính trị 9 10 284