Ktl-icon-tai-lieu

Module 23 24 THPT

Được đăng lên bởi vumanhlinhlocan
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 2159 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHẠM VĂN HOAN

MODULE THPT

4

23
KIỂM TRA, ĐẤNH GlA
KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA
HOC SINH

7

A. GI Ớ I THI Ệ U T ỔNG QUAN
Tù những năm cuổi thập kỉ 90 cửa thế kỉ XX, hoạt động đổi mỏi đánh giá nói chung
và đánh giá kết quả học tập cửa học sinh ù Việt Nam bất đầu được chú ý. Các trung tâm
đánh giá đuợc thành lập ù một sổ truững đại học và viện nghìên cứu. Mộtsổ công trình
nghìên cứu vê đánh giá đã làm rõ những vấn đỂ lí luận và thục tiễn về đánh giá. Một sổ
phuơng pháp và kĩ thuật đánh giá, các kết quả nghiên cứu đã buỏc đầu được áp dụng
trong việc đổi mỏi đánh giá ù nhà trưững phổ thông trong tất cả các cáp học. Hoạt động
đổi mới đánh giá cũng được đặt ra như một trong các nội dung quan trọng trong việc thục
hiện các đỂ án, dụ án.
Thục tế giáo dục phổ thông những năm qua cho thấy, mặc dù chương trình giáo dục phổ
thông đã cỏ những đổi mới theo hướng tích cục hoá hoạt động cửa người học, hướng đến
việc phát triển và hoàn thiện năng lục cửa mỗi cá nhân, nhưng vấn đỂ đánh giá vẫn còn
nhìỂu điểm bất cập (tù mục đích, phương pháp, quy trinh và một sổ kỉ thuật cụ thể). Cách
đánh giá vẫn chua đảm bảo được tính chính sác, khách quan; chua vận dụng linh hoạt các
hình thúc kiểm tra; chua coi trọng đánh giá, giúp đỡ học sinh học tập thông qua kiểm tra,
đánh giá mà chỉ tập trung chú ý việc cho điỂm bài kiểm tra. Nội dung đánh giá vẫn còn
nặng vê yêu cầu học sinh học thuộc lòng, nhớ máy móc, ít yêu cầu ù các múc độ cao như
hiểu, vận dụng kiến thúc, rèn luyện kỉ năng và giáo dục tình cảm, thái độ. Cán bộ quân lí
và giáo viên chưa đuợc trang bị một cách đầy đủ về các phương pháp và kỉ thuật đánh
giá...
Đổi mói giáo dục đòi hối phải cỏ sụ đổi mới đồng bộ tù mục tìêu, nội dung, phương pháp,
phuơng tiện, đánh giá... Đánh giá không thể là một hoạt động nằm ngoài quá trình này.
Đánh giá cỏ ảnh huờng trục tiếp tới cách dạy cửa thầy, cách học cửa trò. Module THPT
23 giúp giáo viên trung học phổ thông tìm hiểu cụ thể tù lí luận đến thục trạng việc kiểm
tra, đánh giá hiện nay. Tù đỏ, cỏ thể đưa ra đuợc những kiến nghị, đỂ xuất và những giải
pháp mang tính khả thi nhằm phát huy vai trò và hiệu quả cửa hoạt động đánh giá trong
quá trình dạy học ờ nhà truững phổ thông Việt Nam.

n B. M Ụ C TIêU
1. Kiến thức

Qua module 23, giáo viên trung học phổ thông cỏ thể:
-

Nhận biết/ Phân biệt đuợc một sổ khái niệm cơ bản về kiểm tra, đánh giá kết quả
học tập của học sinh.
Trình bày được một sổ phương pháp và công cụ kiểm tra, đánh giá kết quả học tập
của học sinh.
N êu được quy trình, cách xủ lí ...
7
23
PH M V N HOAN Ă
MODULE THPT 4
KI M TRA, NH GlA ĐẤ
K T QU H C T P C A
HOC SINH
Module 23 24 THPT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Module 23 24 THPT - Người đăng: vumanhlinhlocan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Module 23 24 THPT 9 10 808