Ktl-icon-tai-lieu

Mối quan hệ giữa Phật giáo và tín ngưỡng dân gian Việt Nam (Qua nghiên cứu một số ngôi chùa đồng bằng Bắc Bộ)

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2838 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Mối quan hệ giữa Phật giáo và tín ngưỡng dân
gian Việt Nam (Qua nghiên cứu một số ngôi
chùa đồng bằng Bắc Bộ)
Đặng Minh Châu
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Tôn giáo học; Mã số: 60 22 90
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thúy Vân
Năm bảo vệ: 2010
Abstract. Hệ thống hoá một số nội dung lý luận cơ bản về Phật giáo và tín ngưỡng
dân gian Việt Nam, mối quan hệ giữa chúng. Tìm hiểu sự thể hiện mối quan hệ giữa
Phật giáo và tín ngưỡng dân gian qua một số ngôi chùa tiêu biểu ở vùng đồng bằng
Bắc Bộ. Phân tích những xu hướng biến đổi và kiến nghị một số giải pháp nhằm
phát huy những giá trị văn hoá của mối quan hệ giữa Phật giáo và tín ngưỡng dân
gian ở vùng đồng bằng Bắc Bộ nước ta hiện nay.
Keywords. Tôn giáo học; Phật giáo; Tín ngưỡng dân gian; Việt Nam
Content
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Phật giáo du nhập vào đất Việt từ khá sớm và đã nhanh chóng hoà nhập với tín
ngưỡng bản địa để trở thành một tôn giáo mang sắc thái Việt. Trong quá trình tồn tại và phát
triển, Phật giáo đã có những đóng góp đáng kể vào đời sống chính trị - xã hội và văn hóa tinh
thần của người dân Việt Nam, tạo nên những nột kiến trúc, nghệ thuật độc đáo, góp phần làm
phong phú thêm kho tàng di sản văn hóa Việt Nam.
Trước khi đạo Phật du nhập vào Việt Nam thì người Việt Nam đã có tín ngưỡng dân
gian truyền thống của mình. Mỗi cộng đồng dân cư, mỗi làng, xã đều có những loại hình tín
ngưỡng dân gian riêng, mang bản sắc đặc trưng của cộng đồng mình. Dân gian xưa có câu:
“Trống làng nào, làng ấy đánh
Thánh làng nào, làng ấy thờ”.
Nhưng khi đạo Phật vào Việt Nam thì người Việt đã tiếp nhận đạo Phật trong sự hòa
quyện với văn hóa dân gian bản địa, các ngôi chùa ở làng quê cũng đã xuất hiện và không
những thể hiện cái tinh thần duy nhất của Phật giáo là trông thấy rõ cái khổ ở trần gian và tìm
cách giải thoát ra khỏi vòng luân hồi sinh tử mà còn nổi rõ căn tính bản địa với tục thờ cúng
trong chùa, thể hiện nguyện vọng, ước mơ của người lao động.
Hơn 2000 năm có mặt trên đất Việt, Phật giáo đã để lại nhiều dấu ấn vật chất, mà trong
đó, tiêu biểu hơn cả là những ngôi chùa. Nếu ở một số quốc gia khác cùng chịu ảnh hưởng của
Phật giáo, phần nhiều chùa thường chỉ thờ thuần Phật, thì ở Việt Nam, do đạo Phật được bản
địa hóa khá mạnh, nên trên thực tế, đã xuất hiện và tồn tại nhiều loại chùa khác nhau như: chùa
thờ thuần Phật, chùa vừa thờ Thần vừa thờ Phật, chùa thờ Phật kiêm thờ Thánh, chùa cùng thờ

Phật và thờ Mẫu… do sự dung hợp này mà các thần linh bản địa ...
Mi quan h gia Phật giáo và tín ngưỡng dân
gian Việt Nam (Qua nghiên cứu mt s ngôi
chùa đồng bng Bc B)
Đặng Minh Châu
Trường Đại hc Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Tôn giáo học; Mã số: 60 22 90
Người hướng dn: PGS.TS. Nguyễn Thúy Vân
Năm bảo v: 2010
Abstract. H thống hoá một s nội dung luận bản v Phật giáo tín ngưỡng
dân gian Việt Nam, mi quan h giữa chúng. Tìm hiu s th hin mi quan h gia
Phật giáo tín ngưỡng dân gian qua một s ngôi chùa tiêu biu vùng đng bng
Bc Bộ. Phân tích những xu hướng biến đổi kiến ngh mt s giải pháp nhằm
phát huy những giá trị văn hoá của mi quan h gia Phật giáo tín ngưỡng dân
gian vùng đồng bng Bc B c ta hin nay.
Keywords. Tôn giáo học; Phật giáo; Tín ngưỡng dân gian; Vit Nam
Content
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Phật giáo du nhập o đất Việt từ khá sớm đã nhanh chóng hoà nhập với tín
ngưỡng bản địa để trở thành một tôn giáo mang sắc thái Việt. Trong quá trình tồn tại và phát
triển, Phật giáo đã có những đóng góp đáng kể vào đời sống chính trị - xã hội và văn hóa tinh
thần của người dân Việt Nam, tạo nên những nột kiến trúc, nghệ thuật độc đáo, góp phần làm
phong phú thêm kho tàng di sản văn hóa Việt Nam.
Trước khi đạo Pht du nhập vào Việt Nam thì người Việt Nam đã tín ngưỡng dân
gian truyn thng của nh. Mi cộng đồng dân cư, mỗi làng, đều những loại hình tín
ngưỡng dân gian riêng, mang bản sắc đặc trưng của cộng đồng mình. Dân gian xưa có câu:
Trống làng nào, làng ấy đánh
Thánh làng nào, làng ấy th”.
Nhưng khi đạo Phật o Việt Nam thì người Việt đã tiếp nhận đạo Pht trong s hòa
quyn vi văn hóa dân gian bản địa, các ngôi chùa làng quê cũng đã xuất hin không
nhng th hiện i tinh thn duy nht ca Phật giáo là trông thấy rõ cái kh trần gian và tìm
cách giải thoát ra khỏi vòng luân hồi sinh t còn nổi căn tính bản địa vi tc th cúng
trong chùa, th hin nguyn vọng, ước mơ của người lao động.
Hơn 2000 năm có mặt trên đất Vit, Phật go đã để li nhiu du n vt cht, trong
đó, tiêu biểu hơn c là những ngôi chùa. Nếu mt s quốc gia khác cùng chịu nh hưởng ca
Phật go, phần nhiều chùa thường ch th thun Pht, thì Vit Nam, do đạo Pht được bn
địaa khá mạnh, nên trên thực tế, đã xuất hin và tồn ti nhiu loại chùa khác nhau như: chùa
th thun Phật, chùa vừa th Thn va th Phật, chùa thờ Phật kiêm thờ Thánh, chùa cùng thờ
Mối quan hệ giữa Phật giáo và tín ngưỡng dân gian Việt Nam (Qua nghiên cứu một số ngôi chùa đồng bằng Bắc Bộ) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mối quan hệ giữa Phật giáo và tín ngưỡng dân gian Việt Nam (Qua nghiên cứu một số ngôi chùa đồng bằng Bắc Bộ) - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Mối quan hệ giữa Phật giáo và tín ngưỡng dân gian Việt Nam (Qua nghiên cứu một số ngôi chùa đồng bằng Bắc Bộ) 9 10 481