Ktl-icon-tai-lieu

MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHOẺ CON NGƯỜI

Được đăng lên bởi thechung0411hd
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 443 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1
MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHOẺ CON NGƯỜI
1. Một trong những yếu tố của môi trường mà cơ thể con người phải
phiơi nhiễm trong quá trình sống là:
A. Tuổi đời;
B. Giơi tính;
C. Dân tc;
D. Mức kinh tế xã hội;
E. Yếu tố hóa học. @
2. Một trong những yếu tố của môi trường mà cơ thể con người phải
phiơi nhiễm trong quá trình sống là:
A. Tuổi đời;
B. Giơi tính;
C. Dân tc;
D.Hành vi;
E. Yếu tố ly ïhọc !@
3. Một trong những yếu tố của môi trường mà cơ thể con người phải
phiơi nhiễm trong quá trình sống là:
A. Tuổi đời;
B. Giơi tính;
C. Dân tc;
D. Mức kinh tế xã hội;
E. Yếu tố sinh học. @
4. Một trong những yếu tố của môi trường mà cơ thể con người phải
phiơi nhiễm trong quá trình sống là:
A. Tuổi đời;
B. Giơi tính;
C. Dân tc;
D. Dịch vụ y tế;
E. Yếu tố xã hội. @
5. Số thành phần cơ bản của một hệ sinh thái hoàn chỉnh là:
A. 2;
B. 3;
C. 4; @
D. 5;
E. 6.
6. Một trong các thành phần cơ bản của hệ sinh thái là:
A. Vật sản xuất; @
B. Vật ký sinh;
C. Vật ăn thịt;
D. Con mồi;
E. Vật lơ lửng;
7. Một trong các thành phần cơ bản của hệ sinh thái là:
MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHOẺ CON NGƯỜI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHOẺ CON NGƯỜI - Người đăng: thechung0411hd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHOẺ CON NGƯỜI 9 10 130