Ktl-icon-tai-lieu

môn an toàn lao động chương 3

Được đăng lên bởi cafedangvamua12
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 170 lần   |   Lượt tải: 0 lần
- 29 -

C
CH
H¦
¦¥
¥N
NG
G iiiiII:: K
Kü
üt
th
hu
uË
Ët
ta
an
nt
to
oµ
µn
nl
la
ao
o®
®é
én
ng
gt
tr
ro
on
ng
gt
th
hiiÕ
Õt
tk
kÕ
Õv
vµ
µ
t
th
hii c
c«
«n
ng
gx
x©
©y
yd
dù
ùn
ng
g
§1 më ®Çu

-Theo kinh nghÖm cho biÕt cã nhiÒu tr−êng hîp tai n¹n lao ®éng x¶y ra do nguyªn nh©n liªn
quan ®Õn nh÷ng thiÕu sãt trong hå s¬ thiÕt kÕ, chñ yÕu lµ thiÕu biÖn ph¸p b¶o hé lao ®éng.
-§iÒu quan träng nhÊt trong thiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng vµ thiÕt kÕ thi c«ng lµ ph¶i ®Ò ra ®−îc
biÖn ph¸p thi c«ng tèi −u víi yªu cÇu tr−íc tiªn lµ ph¶i ®¶m b¶o an toµn lao ®éng, sau ®ã míi
®Õn vÊn ®Ò kinh tÕ vµ c¸c yÕu tè kh¸c.
§2 néi dung chñ yÕu cña c«ng t¸c thiÕt kÕ biÖn ph¸p kü thuËt an toµn

-C«ng t¸c thiÕt kÕ biÖn ph¸p kü thuËt an toµn ph¶i tiÕn hµnh song song víi c«ng t¸c thiÕt kÕ
biÖn ph¸p kü thuËt vµ tæ chøc thi c«ng. Néi dung ph¶i ®Ò cËp ®Õn nh÷ng biÖn ph¸p c¬ b¶n sau
®©y:
1. BiÖn ph¸p b¶o ®¶m an toµn thi c«ng trong qu¸ tr×nh x©y l¾p. VÝ dô: thi c«ng c«ng t¸c
chó träng khi ®µo s©u; thi c«ng c«ng t¸c BT vµ BTCT chó ý nh÷ng c«ng viÖc trªn cao;
thi c«ng l¾p ghÐp c¸c cÊu kiÖn sö dông c¸c thiÕt bÞ kü thuËt cã khèi l−îng, kÝch th−íc
lín vµ c«ng kÒnh cÇn chän ph−¬ng ph¸p treo buéc vµ th¸o dì kÕt cÊu an toµn, biÖn
ph¸p ®−a nh©n c«ng lªn xuèng vµ tæ chøc lµm viÖc trªn cao; thi c«ng bèc dì, vËn
chuyÓn c¸c kÕt cÊu vµ vËt liÖu x©y dùng, thiÕt bÞ kü thuËt, m¸y mãc trªn c¸c kho b·i.
2. B¶o ®¶m an toµn ®i l¹i, giao th«ng vËn chuyÓn trªn c«ng tr−êng, chó träng c¸c tuyÕn
®−êng giao nhau, hÖ thèng cÊp ®iÖn, cÊp n−íc vµ tho¸t n−íc.
3. BiÖn ph¸p ®Ò phßng tai n¹n ®iÖn trªn c«ng tr−êng. Thùc hiÖn nèi ®Êt cho c¸c m¸y mãc
thiÕt bÞ ®iÖn, sö dông c¸c thiÕt bÞ ®iÖn tù ®éng an toµn trªn m¸y hµn ®iÖn; rµo ng¨n,
treo biÓn b¸o nh÷ng n¬i nguy hiÓm.
4. Lµm hÖ thèng chèng sÐt trªn c¸c c«ng tr−êng, ®Æc biÖt c¸c c«ng tr−êng cã chiÒu cao
lín.
5. BiÖn ph¸p b¶o ®¶m an toµn phßng chèng ch¸y chung trªn c«ng tr−êng vµ nh÷ng n¬i dÔ
ph¸t sinh ch¸y. X©y dùng nhµ cöa, kho tµng, n¬i chøa nhiªn liÖu theo ®óng néi quy
phßng ch¸y.
 
§3 an toµn lao ®éng khi lËp tiÕn ®é thi c«ng

-C¨n cø vµo biÖn ph¸p thi c«ng ®· chän, kh¶ n¨ng vµ thêi gian cung cÊp nh©n lùc, thiÕt bÞ
m¸y mãc, nguyªn vËt liÖu,...®Ó quyÕt ®Þnh chän thêi gian thi c«ng sao cho ®¶m b¶o an toµn
cho mçi d¹ng c«ng t¸c, mèi qu¸ tr×nh ph¶i hoµn thµnh trªn c«ng tr−êng. TiÕn ®é thi c«ng cã
thÓ ®−îc lËp trªn s¬ ®å ngang, m¹ng, lÞch hoÆc d©y chuyÒn.
-§Ó ®¶m b¶o an toµn lao ®éng khi lËp tiÕn ®é thi c«ng ph¶i chó ý nh÷ng vÊn ®Ò sau ®Ó tr¸nh
c¸c tr−êng hîp sù cè ®¸ng tiÕc x¶y ra:
1...
- 29 -
C
C
C
H
H
H
¦
¦
¦
¥
¥
¥
N
N
N
G
G
G
i
i
i
i
i
i
I
I
I
:
:
:
K
K
K
ü
ü
ü
t
t
t
h
h
h
u
u
u
Ë
Ë
Ë
t
t
t
a
a
a
n
n
n
t
t
t
o
o
o
µ
µ
µ
n
n
n
l
l
l
a
a
a
o
o
o
®
®
®
é
é
é
n
n
n
g
g
g
t
t
t
r
r
r
o
o
o
n
n
n
g
g
g
t
t
t
h
h
h
i
i
i
Õ
Õ
Õ
t
t
t
k
k
k
Õ
Õ
Õ
v
v
v
µ
µ
µ
t
t
t
h
h
h
i
i
i
c
c
c
«
«
«
n
n
n
g
g
g
x
x
x
©
©
©
y
y
y
d
d
d
ù
ù
ù
n
n
n
g
g
g
§1më ®Çu
-Theo kinh nghÖm cho biÕt cã nhiÒu trêng hîp tai n¹n lao ®éng x¶y ra do nguyªn nh©n liªn
quan ®Õn nh÷ng thiÕu sãt trong hå s¬ thiÕt kÕ, chñ yÕu lµ thiÕu biÖn ph¸p b¶o hé lao ®éng.
-§iÒu quan träng nhÊt trong thiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng vµ thiÕt kÕ thi c«ng lµ ph¶i ®Ò ra ®îc
biÖn ph¸p thi c«ng tèi u víi yªu cÇu tríc tiªn lµ ph¶i ®¶m b¶o an toµn lao ®éng, sau ®ã míi
®Õn vÊn ®Ò kinh tÕ vµ c¸c yÕu tè kh¸c.
§2néi dung chñ yÕu cña c«ng t¸c thiÕt kÕ biÖn ph¸p kü thuËt an toµn
-C«ng t¸c thiÕt kÕ biÖn ph¸p kü thuËt an toµn ph¶i tiÕn hµnh song song víi c«ng t¸c thiÕt kÕ
biÖn ph¸p kü thuËt vµ tæ chøc thi c«ng. Néi dung ph¶i ®Ò cËp ®Õn nh÷ng biÖn ph¸p c¬ b¶n sau
®©y:
1. BiÖn ph¸p b¶o ®¶m an toµn thi c«ng trong qu¸ tr×nh x©y l¾p. VÝ dô: thi c«ng c«ng t¸c
chó träng khi ®µo s©u; thi c«ng c«ng t¸c BT vµ BTCT chó ý nh÷ng c«ng viÖc trªn cao;
thi c«ng l¾p ghÐp c¸c cÊu kiÖn sö dông c¸c thiÕt bÞ kü thuËt cã khèi lîng, kÝch thíc
lín vµ c«ng kÒnh cÇn chän ph¬ng ph¸p treo buéc vµ th¸o dì kÕt cÊu an toµn, biÖn
ph¸p ®a nh©n c«ng lªn xuèng vµ tæ chøc lµm viÖc trªn cao; thi c«ng bèc dì, vËn
chuyÓn c¸c kÕt cÊu vµ vËt liÖu x©y dùng, thiÕt bÞ kü thuËt, m¸y mãc trªn c¸c kho b·i.
2. B¶o ®¶m an toµn ®i l¹i, giao th«ng vËn chuyÓn trªn c«ng trêng, chó träng c¸c tuyÕn
®êng giao nhau, hÖ thèng cÊp ®iÖn, cÊp níc vµ tho¸t níc.
3. BiÖn ph¸p ®Ò phßng tai n¹n ®iÖn trªn c«ng trêng. Thùc hiÖn nèi ®Êt cho c¸c m¸y mãc
thiÕt bÞ ®iÖn, sö dông c¸c thiÕt bÞ ®iÖn tù ®éng an toµn trªn m¸y hµn ®iÖn; rµo ng¨n,
treo biÓn b¸o nh÷ng n¬i nguy hiÓm.
4. Lµm hÖ thèng chèng sÐt trªn c¸c c«ng trêng, ®Æc biÖt c¸c c«ng trêng cã chiÒu cao
lín.
5. BiÖn ph¸p b¶o ®¶m an toµn phßng chèng ch¸y chung trªn c«ng trêng vµ nh÷ng n¬i dÔ
ph¸t sinh ch¸y. X©y dùng nhµ cöa, khong, n¬i chøa nhiªn liÖu theo ®óng néi quy
phßng ch¸y.
§3an toµn lao ®éng khi lËp tiÕn ®é thi c«ng
-C¨n cø vµo biÖn ph¸p thi c«ng ®· chän, kh¶ n¨ng vµ thêi gian cung cÊp nh©n lùc, thiÕt bÞ
m¸y mãc, nguyªn vËt liÖu,...®Ó quyÕt ®Þnh chän thêi gian thi c«ng sao cho ®¶m b¶o an toµn
cho mçi d¹ng c«ng t¸c, mèi qu¸ tr×nh ph¶i hoµn thµnh trªn c«ng trêng. TiÕn ®é thi c«ng cã
thÓ ®îc lËp trªn s¬ ®å ngang, m¹ng, lÞch hoÆc d©y chuyÒn.
-§Ó ®¶m b¶o an toµn lao ®éng khi lËp tiÕn ®é thi c«ng ph¶i chó ý nh÷ng vÊn ®Ò sau ®Ó tr¸nh
c¸c trêng hîp sù cè ®¸ng tiÕc x¶y ra:
1. Tr×nh tù vµ thêi gian thi c«ng c¸c c«ng viÖc ph¶i x¸c ®Þnh trªn c¬ së yªu cÇu vµ ®iÒu
kiÖn kü thuËt ®Ó ®¶m b¶o sù nhÞp nhµng tõng h¹ng môc hoÆc toµn bé c«ng tr×nh.
môn an toàn lao động chương 3 - Trang 2
môn an toàn lao động chương 3 - Người đăng: cafedangvamua12
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
môn an toàn lao động chương 3 9 10 636