Ktl-icon-tai-lieu

Môn quản trị nhân lực (đề thi học kỳ)

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 3400 lần   |   Lượt tải: 9 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA KINH TẾ LAO ĐỘNG VÀ DÂN SỐ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BỘ MÔN TỔ CHỨC LAO ĐỘNG KHOA HỌC VÀ
QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2005 – 2006
MÔN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC – SỐ ĐVHT: 3
(Thời gian làm bài: 90 phút)
Cho ngành (chuyên ngành):
Khóa 44 Hệ chính qui. Ca thi: 3 Ngày thi: 22/12/2005

Đề số 1
Câu 1: Động lực lao động là gì? Tổ chức cần phải khuyến khích vật chất và
khuyến khích tinh thần trong tạo động lực cho người lao động như thế nào?
Câu 2: Tại sao một tổ chức cần sử dụng phương pháp trắc nghiệm và phỏng vấn
trong tuyển chọn nhân lực? Hãy nêu một số trắc nghiệm và phỏng vấn tuyển chọn
nhân lực điển hình?
Câu 3: Tính tiền lương tháng cho công nhân theo chế độ lương sản phẩm tập thể
với các điều kiện sau:
 Mức sản lượng 6 sản phẩm/ngày,
 Lương tối thiểu của doanh nghiệp 350.000 đồng/tháng,
 Số sản phẩm hoàn thành trong tháng là 135 sản phẩm (tháng làm việc 22 ngày,

ngày làm việc 8 giờ)
 Số người làm việc trong nhóm là 3 người, có thời gian làm việc và bậc thợ như sau:


Công nhân 1: 170 giờ, bậc 2 (k=1,47)



Công nhân 2: 175 giờ, bậc 3 (k=1,62)



Công nhân 3: 165 giờ, bậc 5 (k=2,18)

Cấp bậc công nhân phù hợp với cấp bậc công việc, chia lương theo phương pháp
hệ số- điều chỉnh.

Ghi chú:

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm
Sinh viên không được sử dụng tài liệu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA KINH TẾ LAO ĐỘNG VÀ DÂN SỐ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BỘ MÔN TỔ CHỨC LAO ĐỘNG KHOA HỌC VÀ
QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2005 – 2006
MÔN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC – SỐ ĐVHT: 3
(Thời gian làm bài: 90 phút)
Cho ngành (chuyên ngành):
Khóa 44 Hệ chính qui. Ca thi: 3 Ngày thi: 22/12/2005

Đề số 2
Câu 1: Giải thích tầm quan trọng của đánh giá thực hiện công việc trong tổ chức?
Một tổ chức cần làm những gì để đảm bảo hiệu quả của công tác đánh giá thực hiện
công việc?
Câu 2: Tại sao một tổ chức cần quan tâm làm tốt công tác phúc lợi cho người lao
động? Một tổ chức cần phải và có thể cung cấp những loại phúc lợi nào cho người lao
động?
Câu 3: Tính tiền lương tháng cho công nhân theo chế độ lương sản phẩm tập thể
với các điều kiện sau:
 Mức sản lượng 7 sản phẩm/ngày,
 Lương tối thiểu của doanh nghiệp 450.000 đồng/tháng,
 Số sản phẩm hoàn thành trong tháng là 155 sản phẩm (tháng làm việc 22 ngày,

ngày làm việc 8 giờ)
 Số người làm việc trong nhóm là 3 người, có thời gian làm việc và bậc thợ như sau:


Công nhân 1: 160 giờ, bậc ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
KHOA KINH TẾ LAO ĐỘNG VÀ DÂN SỐ
BỘ MÔN TCHỨC LAO ĐỘNG KHOA HỌC
QUẢN TRỊ NHÂN LỰC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2005 – 2006
MÔN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC – SỐ ĐVHT: 3
(Thời gian làm bài: 90 phút)
Cho ngành (chuyên ngành):
Khóa 44 Hệ chính qui. Ca thi: 3 Ngày thi: 22/12/2005
Ghi chú:
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm
Sinh viên không được sử dụng tài liệu
Đề số 1
Câu 1: Động lực lao động gì? Tổ chức cần phải khuyến khích vật chất
khuyến khích tinh thần trong tạo động lực cho người lao động như thế nào?
Câu 2: Tại sao một tổ chức cần sử dụng phương pháp trắc nghiệm phỏng vấn
trong tuyển chọn nhân lực? Hãy nêu một số trắc nghiệm phỏng vấn tuyển chọn
nhân lực điển hình?
Câu 3: Tính tiền lương tháng cho công nhân theo chế độ lương sản phẩm tập thể
với các điều kiện sau:
Mức sản lượng 6 sản phẩm/ngày,
Lương tối thiểu của doanh nghiệp 350.000 đồng/tháng,
Số sản phẩm hoàn thành trong tháng 135 sản phẩm (tháng làm việc 22 ngày,
ngày làm việc 8 giờ)
Số người làm việc trong nhóm là 3 người, có thời gian làm việc và bậc thợ như sau:
Công nhân 1: 170 giờ, bậc 2 (k=1,47)
Công nhân 2: 175 giờ, bậc 3 (k=1,62)
Công nhân 3: 165 giờ, bậc 5 (k=2,18)
Cấp bậc công nhân phù hợp với cấp bậc công việc, chia lương theo phương pháp
hệ số- điều chỉnh.
Môn quản trị nhân lực (đề thi học kỳ) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Môn quản trị nhân lực (đề thi học kỳ) - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Môn quản trị nhân lực (đề thi học kỳ) 9 10 777