Ktl-icon-tai-lieu

môn tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

Được đăng lên bởi trangtran1593-gmail-com
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1153 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TIỂU LUẬN
Môn : Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước
Đề tài : Nên hay không nên hợp nhất hai chức danh bí thư và chủ tịch ủy ban nhân
dân
Giảng viên hướng dẫn:
Nhóm sinh viên: Nghệ Tĩnh
Trần Thị Trang
Nguyễn Thị Thu
Trần Thị Hải
Nguyễn Thị Hương Giang
Phạm Thị Sâm
Phan Thị Qúy
Nguyễn Thị Hải Yến
Trần Thị Hồng Thái
Lê Thị Tuyết
Hà Thị Dung
Nguyễn Thị Hương
Nguyễn Thị Thơm
Phạm Thị Thiều

1

MỤC LỤC:

PHẦN I. LỜI MỞ ĐẦU...............................................................................................4
PHẦN II. NỘI DUNG..................................................................................................5
I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HAI CHỨC DANH....................................................5
1. Khái niệm chức danh...............................................................................................5
2. vị trí, vai trò, chức năng nhiệm cụ của Bí thư và chủ tịch UBND.......................5
2.1. Bí thư......................................................................................................................5
2.2. Chủ tịch UBND......................................................................................................7
2.3. Mối quan hệ của hai chức danh bí thư và chủ tịch:...........................................8
II. NÊN HỢP NHẤT HAI CHỨC DANH BÍ THƯ VÀ CHỦ TỊCH Ở ĐƠN VỊ
HÀNH CHÍNH CẤP XÃ.............................................................................................9
1. Bởi những lý do cụ thể sau:.....................................................................................9
2. Hạn chế của việc hợp nhất:.....................................................................................9
III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP............................................................11
PHẦN III. VÍ DỤ THÍ ĐIÊM...................................................................................15
PHẦN IV. KẾT LUẬN..............................................................................................17
TÀI LIỆU THAM KHẢO...........................................................................................18

2

PHẦN I. LỜI MỞ ĐẦU
Trong quá trình hội nhập và phát triển đất nước, bên cạnh sự phát triển không
ngừng của nền kinh tế, nền chính trị cũng có những biến đổi nhất định trong và ngoài
nước. Cùng với sự biến đổi đó,nền hành chính Việt Nam đòi hỏi phải có sự thay đổi,
trong những năm gần đây, nhà nước đã tiến hành thí điểm một số điểm nổi bật,trong
đó có sự hợp nhất hai chức...
TIỂU LUẬN
Môn : Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước
Đề tài : Nên hay không nên hợp nhất hai chức danh bí thư và chủ tịch ủy ban nhân
dân
Giảng viên hướng dẫn:
Nhóm sinh viên: Nghệ Tĩnh
Trần Thị Trang
Nguyễn Thị Thu
Trần Thị Hải
Nguyễn Thị Hương Giang
Phạm Thị Sâm
Phan Thị Qúy
Nguyễn Thị Hải Yến
Trần Thị Hồng Thái
Lê Thị Tuyết
Hà Thị Dung
Nguyễn Thị Hương
Nguyễn Thị Thơm
Phạm Thị Thiều
1
môn tổ chức bộ máy hành chính nhà nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
môn tổ chức bộ máy hành chính nhà nước - Người đăng: trangtran1593-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
môn tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 9 10 18