Ktl-icon-tai-lieu

MÓNG MÁY

Được đăng lên bởi xuan-khanh
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1683 lần   |   Lượt tải: 8 lần
MÓNG MÁY
CHÖÔNG 13
NHÖÕNG NGUYEÂN TAÉC CHÍNH ÑEÅ
THIEÁT KEÁ VAØ THI COÂNG MOÙNG MAÙY
13.1 GIÔÙI THIEÄU
Nhöõng thöïc traïng thieát keá vaø thi coâng moùng maùy ñaõ phaùt trieån qua nhieàu thaäp nieân
vaø döïa treân tieâu chuaån hieän haønh taïi ñòa phöông. Vì nhöõng tieâu chuaån naøy coù leõ
khoâng bao truøm heát moïi khía caïnh, neân nhöõng thoâng tin caàn thieát cho thieát keá vaø
nhöõng kyõ thuaät chuyeân bieät phaûi ñöôïc boå sung theâm töø nhöõng saùch vôû vaø nhöõng taøi
lieäu hieän coù. Moät soá nguyeân taéc toång quaùt coù lieân quan tôùi thieát keá vaø thi coâng ñöôïc
laøm noåi baät (in ñaäm) trong chöông naøy. Nhöõng tieâu chuaån hieän haønh coù lieân quan
nhö IS : 456 – 1978 ñoái vôùi Beâ toâng coát theùp [13.1], IS : 2974 (phaàn 1÷5) ñoái vôùi
moùng maùy [13.2], IS : 5249 – 1969 ñoái vôùi kieåm tra xaùc ñònh nhöõng thoâng soá veà
ñoäng [13.3], IS : 1888 [13.4] vaø IS : 2720 (phaàn 28, 39, 33) [13.5] cho nhöõng thí
nghieäm kieåm tra veà ñaát cung caáp nhöõng nguyeân taéc chính toång quaùt ñeå thieát keá vaø
thi coâng moùng maùy. Nhöõng chi tieát cuï theå veà chuyeân ñeà naøy ñöôïc cho trong Major
[13.6], Barkan [13.7] vaø Srinivasulu and Vaidyanathan [13.8] phaàn taøi lieäu tham
khaûo.
13.2 DÖÕ LIEÄU ÑEÅ PHAÂN TÍCH VAØ THIEÁT KEÁ
13.2.1 Döõ lieäu veà ñaát
Nhöõng soá lieäu döôùi ñaây coù theå ñöôïc cho trong baùo caùo khaûo saùt ñòa chaát.
(a) Keát quaû thí nghieäm phaân loaïi vaø caáu truùc ñaát.
(b) Hieän dieän nhöõng chaát hoaù hoïc coù haïi trong ñaát, ñaëc bieät laø sulphates vôùi soá
löôïng ñuû gaây aên moøn beâ toâng.
(c) Möïc nöôùc ngaàm thay ñoåi ôû nhöõng thôøi ñieåm khaùc nhau trong naêm.
(d) Ñoä saâu ñaët moùng ñeà nghò.
(e) Dung troïng töï nhieân cuûa ñaát, ρ.
(f) Söùc choáng caét vaø öùng suaát cho pheùp cuûa ñaát.
(g) Modul ñaøn hoài E, heä soá Poisson ν, vaø modul caét μ cuûa ñaát.
(h) Chæ soá neùn ñaøn hoài ñoàng nhaát, c
u
.
(i) Chæ soá neùn ñaøn hoài khoâng ñoàng nhaát, c
ϕ
.
(j) Chæ soá caét ñaøn hoài ñoàng nhaát, c
τ
.
(k) Chæ soá caét ñaøn hoài khoâng ñoàng nhaát, c
ψ
.
MÓNG MÁY - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MÓNG MÁY - Người đăng: xuan-khanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
MÓNG MÁY 9 10 347