Ktl-icon-tai-lieu

Một số bài toán trò chơi có nội dung toán học

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1469 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Một số bài toán trò chơi có nội dung toán học
Đoàn Văn Lới
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Luận văn Thạc sĩ ngành: Phương pháp toán sơ cấp; Mã số: 60 46 40
Người hướng dẫn: PGS.TS Tạ Duy Phượng
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Trình bày lời giải một số bài toán trò chơi nhờ công cụ hệ đếm cơ số 2: hệ
đếm số 2; máy đọc ý nghĩ; trò chơi Nim; giải bài toán Tháp Hà Nội nhờ đếm cơ số 2.
Nghiên cứu lời giải một số bài toán trò chơi cơ học nhờ công cụ mã Gray cơ số 2: mã
Gray cơ số 2; mã Gray, trò chơi Tháp Hà Nội và trò chơi Hamilton trên đa diện đều;
Baguenaudier hay trò chơi tháo vòng Trung Hoa. Tập hợp một số ví dụ trong các dạng
toán trò chơi.
Keywords: Phương pháp toán sơ cấp; Toán ứng dụng; Bài toán trò chơi
Content
1.1 Hệ đếm cơ số 2
Cho p là một số tự nhiên bất kì. Theo thuật toán chia Euclid, mọi số tự nhiên a đều có thể
biểu diễn duy nhất dưới dạng

a  ak p k  ak 1 p k 1  ...  a1 p  a0 p 0
với các hệ số nguyên 0  ai  p  1, i  0,..., k ; ak  0.
Như vậy, nếu chọn p làm cơ số của hệ đếm, thì mọi số tự nhiên a có thể biểu diễn dưới
dạng  ak ak 1a1a0  p trong hệ đếm cơ số p .
Nếu p  10 thì ta có hệ đếm cơ số 10. Do thói quen, lịch sử, truyền thống và thuận tiện, hệ
đếm cơ số 10 được sử dụng rộng rãi trong cuộc sống hiện đại.
Hệ đếm được định nghĩa như trên là hệ đếm theo vị trí, tức là mỗi hệ số ai (được gọi là các
chữ số của a ) ở vị trí khác nhau có giá trị khác nhau (hàng “đơn vị”, “hàng chục”, “hàng
trăm”,...).
Bằng cách chia cho 2, một số tự nhiên bất kì đều có thể biểu diễn dưới dạng tổng các lũy thừa
của 2 với các hệ số bằng 1 hoặc bằng 0. Thí dụ,

2011  210  29  28  27  26  24  23  21  20 .

Như vậy, nếu chọn 2 làm cơ số trong hệ đếm cơ số 2, thì mọi số tự nhiên đều có một biểu diễn
duy nhất trong hệ đếm cơ số 2. Các chữ số của nó (chỉ có thể bằng 0 hoặc bằng 1) chính là các
hệ số trong phân tích số đã cho dưới dạng lũy thừa của 2. Thí dụ, ta có,

201110 = 111110110112 =111110110112 .
2.2 Xét trò chơi được trang bị một “máy đọc ý nghĩ”, tức là ta có một (một số) bảng lập sẵn,
đóng vai trò như các máy phiên dịch các số trong hệ đếm cơ số 10 sang hệ đếm cơ số 2. Nhờ
đó mà ta có thể “đọc” được người đối diện đã nghĩ số nào.
Thí dụ 2.1 Giả sử bạn chọn một số bất kì trong khoảng từ 1 đến 1000. Tôi sẽ hỏi bạn 10 câu
hỏi, bạn có quyền trả lời “đúng” hoặc “sai”. Dựa trên 10 câu trả lời của bạn, tôi sẽ khẳng định
được bạn đã chọn số nào. Tại sao?
Giải Các câu hỏi lần lượt như sau.
Câu thứ nhất: Lấy số đã chọn chia cho 2. Hỏi phép chia ...
Một số bài toán trò chơi có nội dung toán học
Đoàn Văn Lới
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên
Luận văn Thạc sĩ ngành: Phương pháp toán sơ cấp; Mã số: 60 46 40
Người hướng dẫn: PGS.TS Tạ Duy Phượng
m bảo v: 2011
Abstract: Trình bày lời giải một sbài toán trò chơi nhờ công cụ hệ đếm s 2: h
đếm số 2; máy đọc ý nghĩ; tchơi Nim; giải bài toán Tháp Hà Nội nhđếm cơ số 2.
Nghiên cứu lời giải một số bài toán tchơi cơ học nhờ công cụ mã Gray cơ số 2:
Gray số 2; mã Gray, trò chơi Tháp Nội trò chơi Hamilton trên đa din đều;
Baguenaudier hay trò chơi tháo vòng Trung Hoa. Tập hợp một s dụ trong các dạng
toán trò chơi.
Keywords: Phương pháp toán sơ cấp; Toán ứng dụng; Bài toán trò chơi
Content
1.1 Hệ đếm cơ số 2
Cho
p
là mt số tự nhiên bất kì. Theo thuật toán chia Euclid, mi số tnhiên
a
đều th
biểu diễn duy nhất dưới dạng
10
1 1 0
...
kk
kk
a a p a p a p a p
với các hệ số nguyên
0 1,
i
ap
0,..., ;ik
0.
k
a
Như vậy, nếu chọn
p
làm số của hệ đếm, t mọi số tnhiên
a
thbiểu diễn dưới
dạng
1 1 0kk
p
a a a a
trong hệ đếm cơ số
p
.
Nếu
10p
t ta hệ đếm số 10. Do thói quen, lịch sử, truyền thống thuận tiện, hệ
đếm cơ số 10 được sử dụng rộng rãi trong cuc sống hiện đại.
Hệ đếm được đnh nghĩa như trên hệ đếm theo vị trí, tức là mi hệ số
i
a
(được gọi các
chữ số của
a
) vị tkhác nhau giá trị khác nhau (hàng “đơn vị”, “hàng chục”, “hàng
tm”,...).
Bằng cách chia cho 2, một s tự nhiên bất kì đều có thể biểu diễn dưới dạng tổng các lũy thừa
của 2 với các hệ số bằng 1 hoặc bằng 0. Thí dụ,
.
Một số bài toán trò chơi có nội dung toán học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số bài toán trò chơi có nội dung toán học - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Một số bài toán trò chơi có nội dung toán học 9 10 748