Ktl-icon-tai-lieu

một số câu hỏi thường gặp khi đi phỏng vấn

Được đăng lên bởi Hoa Battu
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 54 lần   |   Lượt tải: 0 lần
[ Một số câu hỏi khi đi phỏng vấn ]
• What's your major at university? --->Bạn đang học chuyên ngành gì ở đại học?
• What sort of salary do you expect for this job? ---> Anh muốn mức lương thế nào đối với công
việc này?
• What is your degree in? ---> Cô có bằng cấp gì?
• Why would you like to apply for this position? ---> Tại sao anh muốn xin làm ở vị trí này?

1. “Could you introduce yourself?” “Hãy cho tôi biết một chút về bản thân bạn.”
Bạn nên trả lời bạn tốt nghiệp trường nào? chuyên ngành gì?
“I attended Hanoi Banking Academy where I majored in Financial banking. My hobbies include
basketball, reading novels, and hiking.”
“Tôi học tại Học viên Ngân hàng với chuyên ngành Tài chính ngân hàng. Sở thích của tôi gồm
bóng rổ, đọc tiểu thuyết, và đi bộ đường dài.”
2. “What are your weakness?” “Điểm yếu của bạn là gì?”
Đây là câu sẽ được hỏi trong hầu hết các buổi phỏng vấn. Nhà tuyển dụng nhiều khi không hỏi
điểm mạnh mà lại hỏi điểm yếu của ứng viên. Câu trả lời hoàn hảo cho trường hợp này khi khéo
léo trả lời về điểm yếu nhưng thực chất lại đang nói về điểm mạnh của mình
“The weakess I struggled with was too careful and always required the perfection in work
“Điểm yếu nhất mà tôi phải đấu tranh là quá cẩn thẩn và luôn yêu cầu công việc được hoàn
thành hoàn hảo.”
3. “What are your long term goals?” ”Các mục tiêu dài hạn của bạn là gì?”
Bạn hãy đưa ra mục tiêu rõ ràng và thận trọng thể hiện cái tôi cá nhân và sự tự tin.
“I would like to become a director or higher. This might be a little ambitious, but I know I’m smart,
and I’m willing to work hard.”
“Tôi muốn trở thành một giám đốc hoặc cao hơn. Điều này có thể là hơi tham vọng, nhưng tôi
biết tôi thông minh, và tôi sẵn sàng làm việc chăm chỉ.”
“I’ve always loved to teach. I like to grow newer employees and help co-workers where ever I
can. So in the future, I would love to be an instructor.”
“Tôi luôn yêu thích việc giảng dạy. Tôi muốn gia tăng những nhân viên mới hơn và giúp đỡ các
đồng nghiệp ở bất kỳ nơi nào mà tôi có thể. Vì vậy, trong tương lai, tôi muốn trở thành một giảng
viên.”
Chúc các bạn có buổi phỏng vấn xin việc thành công!

...
[ Một số câu hỏi khi đi phỏng vấn ]
• What's your major at university? --->Bạn đang học chuyên ngành gì ở đại học?
• What sort of salary do you expect for this job? ---> Anh muốn mức lương thế nào đối với công
việc này?
• What is your degree in? ---> Cô có bằng cấp gì?
• Why would you like to apply for this position? ---> Tại sao anh muốn xin làm ở vị trí này?
1. “Could you introduce yourself?” “Hãy cho tôi biết một chút về bản thân bạn.”
Bạn nên trả lời bạn tốt nghiệp trường nào? chuyên ngành gì?
“I attended Hanoi Banking Academy where I majored in Financial banking. My hobbies include
basketball, reading novels, and hiking.”
“Tôi học tại Học viên Ngân hàng với chuyên ngành Tài chính ngân hàng. Sở thích của tôi gồm
bóng rổ, đọc tiểu thuyết, và đi bộ đường dài.”
2. “What are your weakness?” “Điểm yếu của bạn là gì?”
Đây là câu sẽ được hỏi trong hầu hết các buổi phỏng vấn. Nhà tuyển dụng nhiều khi không hỏi
điểm mạnh mà lại hỏi điểm yếu của ứng viên. Câu trả lời hoàn hảo cho trường hợp này khi khéo
léo trả lời về điểm yếu nhưng thực chất lại đang nói về điểm mạnh của mình
“The weakess I struggled with was too careful and always required the perfection in work
“Điểm yếu nhất mà tôi phải đấu tranh là quá cẩn thẩn và luôn yêu cầu công việc được hoàn
thành hoàn hảo.”
3. “What are your long term goals?” ”Các mục tiêu dài hạn của bạn là gì?”
Bạn hãy đưa ra mục tiêu rõ ràng và thận trọng thể hiện cái tôi cá nhân và sự tự tin.
“I would like to become a director or higher. This might be a little ambitious, but I know I’m smart,
and I’m willing to work hard.”
“Tôi muốn trở thành một giám đốc hoặc cao hơn. Điều này có thể là hơi tham vọng, nhưng tôi
biết tôi thông minh, và tôi sẵn sàng làm việc chăm chỉ.”
“I’ve always loved to teach. I like to grow newer employees and help co-workers where ever I
can. So in the future, I would love to be an instructor.”
“Tôi luôn yêu thích việc giảng dạy. Tôi muốn gia tăng những nhân viên mới hơn và giúp đỡ các
đồng nghiệp ở bất kỳ nơi nào mà tôi có thể. Vì vậy, trong tương lai, tôi muốn trở thành một giảng
viên.”
Chúc các bạn có buổi phỏng vấn xin việc thành công!
một số câu hỏi thường gặp khi đi phỏng vấn - Người đăng: Hoa Battu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
một số câu hỏi thường gặp khi đi phỏng vấn 9 10 341