Ktl-icon-tai-lieu

một số câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức 2014

Được đăng lên bởi Nga Lê
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 3176 lần   |   Lượt tải: 16 lần
1

MICROSOFT WORD 2007
1.

Trong chế độ tạo bảng (Table) của phần mềm MS Word 2007, muốn tách một ô
thành nhiều ô, ta thực hiện:
A: Table – Cells
B: Table tools – Layout – Split Cells
C: Tools – Layout
D: Table – Split Cells

2.

Trong MS Word 2007 để chuyển đổi giữa chế độ gõ chèn và chế độ gõ đè, ta thực
hiện:
A: Nhấn phím Insert
B: Nhấn phím CapsLock
C: Vào MS Office Button – Word Options – Advance – bỏ chọn mục
Use Overtype Mode
D: Vào MS Office Button – Word Options – Advance – bỏ chọn mục Use Smart
cut and paste

3.

Khi soạn thảo văn bản, để khai báo thời gian tự lưu văn bản, ta thực hiện:
A: Tools – Options – Save đánh dấu chọn mục Save AutoRecover info every
B: Home - Options – Save đánh dấu chọn mục Save AutoRecover info every
C: View - Options – Save đánh dấu chọn mục Save AutoRecover info every
D: Vào MS Office Button – Word Options – Save đánh dấu chọn mục
Save AutoRecover info every

4.

Trong MS Word 2007 để chèn một file dạng *.docx, *.xlsx vào văn bản, ta thực
hiện:
A: Thẻ Insert – Text – Object – Text from file
B: Thẻ Insert – Illustrations – Picture
C: File – Insert – Insert file
D: Format - Insert – Insert file

5.

Trong MS Word 2007 để định dạng văn bản theo kiểu danh sách, ta thực hiện:
A: Thẻ Home – Paragraph – nhấn vào nút Bullets hoặc Numbering
B: Tools – Bullets and Numbering
C: Format - Bullets and Numbering
D: Edit - Bullets and Numbering

6.

Trong MS Word 2007 để chèn header hoặc footer trên trang văn bản, ta thực hiện:
A: View – Header and Footer
B: Thẻ Insert - Header and Footer – nhấn nút Header hoặc Footer
C: Insert - Header and Footer
D: Format - Header and Footer

7.

Trong MS Word 2007 để bật/tắt hiển thị thanh thước kẻ trên của sổ soạn thảo, ta
thực hiện:
A: View – Ruler
B: View – Outline
C: View – Show/Hide – đánh dấu/bỏ đánh dấu vào mục Ruler
1

2

8.

9.

D: Thẻ Insert – đánh dấu vào mục Ruler
Trong MS Word 2007 để thực hiện vẽ các đường thẳng, ô vuông, ta thực hiện:
A: View – Toolbars – Drawing
B: View – Toolbars – Standard
C: Thẻ Insert – Illustrations – Shapes
D: View – Show/Hide – Ruler
Trong MS Word 2007 để ngắt trang ta thực hiện:
A: Thẻ View – Page Break
B: Thẻ References – Captions – Break
C: Thẻ Review – Create – Page Break
D: Thẻ Insert – Pages – Page Break

10. Trong MS Word 2007 để thay đổi khoảng cách giữa các ký tự, ta thực hiện:
A: Thẻ Home – Font nhấn nút mũi tên bên dưới – chọn thẻ Character
Spacing – chọn Expanded hoặc Condensed
B: Thẻ Insert – Font nhấn nút mũi tên bên dưới – chọn thẻ Spacing – ...
1
1
MICROSOFT WORD 2007
1. Trong chế độ tạo bảng (Table) của phần mềm MS Word 2007, muốn tách một ô
thành nhiều ô, ta thực hiện:
A: Table Cells B: Table tools Layout Split Cells
C: Tools Layout D: Table Split Cells
2. Trong MS Word 2007 để chuyển đổi giữa chế độ chèn chế độ đè, ta thực
hiện:
A: Nhấn phím Insert
B: Nhấn phím CapsLock
C: Vào MS Office Button Word Options Advance bỏ chọn mục
Use Overtype Mode
D: Vào MS Office Button Word Options Advance bỏ chọn mục Use Smart
cut and paste
3. Khi soạn thảo văn bản, để khai báo thời gian tự lưu văn bản, ta thực hiện:
A: Tools Options Save đánh dấu chọn mục Save AutoRecover info every
B: Home - Options Save đánh dấu chọn mục Save AutoRecover info every
C: View - Options Save đánh dấu chọn mục Save AutoRecover info every
D: Vào MS Office Button Word Options Save đánh dấu chọn mục
Save AutoRecover info every
4. Trong MS Word 2007 để chèn một file dạng *.docx, *.xlsx vào văn bản, ta thực
hiện:
A: Thẻ Insert Text Object Text from file
B: Thẻ Insert Illustrations Picture
C: File Insert Insert file
D: Format - Insert Insert file
5. Trong MS Word 2007 để định dạng văn bản theo kiểu danh sách, ta thực hiện:
A: Thẻ Home Paragraph nhấn vào nút Bullets hoặc Numbering
B: Tools Bullets and Numbering
C: Format - Bullets and Numbering
D: Edit - Bullets and Numbering
6. Trong MS Word 2007 để chèn header hoặc footer trên trang văn bản, ta thực hiện:
A: View Header and Footer
B: Thẻ Insert - Header and Footer nhấn nút Header hoặc Footer
C: Insert - Header and Footer
D: Format - Header and Footer
7. Trong MS Word 2007 để bật/tắt hiển thị thanh thước kẻ trên của sổ soạn thảo, ta
thực hiện:
A: View Ruler
B: View Outline
C: View Show/Hide đánh dấu/bỏ đánh dấu vào mục Ruler
một số câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức 2014 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
một số câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức 2014 - Người đăng: Nga Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
một số câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức 2014 9 10 217