Ktl-icon-tai-lieu

Một số giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị bất động sản đầu tư cho các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản Việt Nam

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1514 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Một số giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị
bất động sản đầu tư cho các doanh nghiệp kinh
doanh bất động sản Việt Nam
Bất động sản đầu tư (BĐSĐT) là một loại tài sản ngày càng chiếm tỷ trọng lớn
trong tổng tài sản của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản.
Việc quản lý BĐSĐT là một công việc khó khăn, phức tạp vì kinh doanh BĐSĐT
là hoạt động đòi hỏi vốn lớn, thời gian dài và mức độ rủi ro kinh doanh cao. Trên phương
diện hoạt động, kinh doanh BĐSĐT được coi là hoạt động đầu tư dài hạn, có ảnh hưởng
quyết định đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong thời gian dài.
Trên phương diện tài chính, đầu tư BĐSĐT là quyết định đầu tư sử dụng một lượng vốn
rất lớn trong dài hạn. Một sai lầm trong quyết định đầu tư có thể ảnh hưởng đến sự tồn
vong của doanh nghiệp. Do vậy, các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trước khi đi
đến quyết định đầu tư BĐSĐT cần có sự cân nhắc kỹ lưỡng, xem xét tính toán nhiều khía
cạnh, nhiều yếu tố để quyết định đầu tư đưa ra ít sai lầm nhất, hạn chế rủi ro ở mức thấp
nhất. Đối với các nhà quản l‎ doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, kể cả những người
ý
có học vấn rộng, từng trải qua thử thách thực tế thì việc đưa ra một quyết định đầu tư có
tính toán cũng rất khó khăn bởi sách lược đầu tư có muôn hình vạn trạng nên không thể
dựa vào “cảm giác” hoặc “tin tức” nào đó mà phán đoán để đưa ra quyết định một cách
không thận trọng mà cần phải có một dòng thông tin riêng cung cấp cho các nhà quản trị
doanh nghiệp. Đó chính là dòng thông tin do kế toán quản trị cung cấp. Thực trạng
nghiên cứu kế toán quản trị nói chung và kế toán quản trị BĐSĐT nói riêng cho thấy, các
doanh nghiệp kinh doanh bất động sản Việt Nam chưa thực sự quan tâm đến kế toán quản
trị. Do đó, kế toán quản trị chưa phát huy được vai trò là công cụ quản lý đắc lực trong
quản lý BĐSĐT tại các doanh nghiệp này. Để hoạt động kinh doanh BĐSĐT có hiệu quả
cần thiết phải hoàn thiện kế toán quản trị BĐSĐT cho các doanh nghiệp kinh doanh bất
động sản Việt Nam:
Thứ nhất, hoàn thiện việc nhận diện chi phí, doanh thu, lợi nhuận của hoạt động
kinh doanh BĐSĐT:
- Chi phí của hoạt động kinh doanh BĐSĐT sẽ được nhận diện theo các cách sau:
Chi phí hữu ích và chi phí không hữu ích; Biến phí, định phí và chi phí hỗn hợp; Chi phí
thực tế và chi phí tiềm ẩn; Chi phí chìm và chi phí chênh lệch.

- Doanh thu hoạt động kinh doanh BĐSĐT sẽ được nhận diện theo doanh thu thực
tế và doanh thu tiềm ẩn.
- Lợi nhuận hoạt động kinh doanh BĐSĐ được nhận diện theo lợi nhuận thực t...
Mt s gii pháp hoàn thin kế toán qun tr
bt đng sn đu tư cho các doanh nghip kinh
doanh bt đng sn Vit Nam
Bt đng sn đu tư (BĐSĐT) là mt loi tài sn ngày càng chiếm t trng ln
trong tng tài sn ca các doanh nghip kinh doanh bt đng sn.
Việc quản BĐSĐT một công việc kkhăn, phức tạp kinh doanh BĐSĐT
là hoạt động đòi hỏi vốn lớn, thời gian dài và mức độ rủi ro kinh doanh cao. Trên phương
diện hoạt động, kinh doanh BĐSĐT được coi hoạt động đầu dài hạn, ảnh hưởng
quyết định đến hoạt động sản xuất kinh doanh của c doanh nghiệp trong thời gian dài.
Trên phương diện tài chính, đầu BĐSĐT là quyết định đầu sử dụng một lượng vốn
rất lớn trong dài hạn. Một sai lầm trong quyết định đầu thể ảnh hưởng đến sự tồn
vong của doanh nghiệp. Do vậy, các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trước khi đi
đến quyết định đầuBĐSĐT cần có sự cân nhắc kỹ lưỡng, xem xét tính toán nhiều khía
cạnh, nhiều yếu tố để quyết định đầu đưa ra ít sai lầm nhất, hạn chế rủi ro mức thấp
nhất. Đối với các nhà quản lý doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, kể cả những người
học vấn rộng, từng trải qua thử thách thực tế thì việc đưa ra một quyết định đầu
tính toán cũng rất khó khăn bởi sách lược đầu muôn hình vạn trạng nên không thể
dựa vào “cảm giác” hoặc “tin tức” nào đó phán đoán để đưa ra quyết định một cách
không thận trọng cần phải một dòng thông tin riêng cung cấp cho các nhà quản trị
doanh nghiệp. Đó chính dòng thông tin do kế toán quản trị cung cấp. Thực trạng
nghiên cứu kế toán quản trị nói chung kế toán quản trị BĐSĐT nói riêng cho thấy, các
doanh nghiệp kinh doanh bất động sản Việt Nam chưa thực sự quan tâm đến kế toán quản
trị. Do đó, kế toán quản trị chưa phát huy được vai trò công cụ quản đắc lực trong
quản lý BĐSĐT tại các doanh nghiệp này. Để hoạt động kinh doanh BĐSĐT hiệu qu
cần thiết phải hoàn thiện kế toán quản trị SĐT cho các doanh nghiệp kinh doanh bất
động sản Việt Nam:
Thứ nhất, hoàn thiện việc nhận diện chi phí, doanh thu, lợi nhuận của hoạt động
kinh doanh BĐSĐT:
- Chi phí của hoạt động kinh doanh BĐSĐT sẽ được nhận diện theo các cách sau:
Chi phí hữu ích chi phí không hữu ích; Biến phí, định phí chi phí hỗn hợp; Chi phí
thực tế và chi phí tiềm ẩn; Chi phí chìm và chi phí chênh lệch.
Một số giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị bất động sản đầu tư cho các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị bất động sản đầu tư cho các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản Việt Nam - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Một số giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị bất động sản đầu tư cho các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản Việt Nam 9 10 697