Ktl-icon-tai-lieu

Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của nhà xuất bản Giao Thông Vận Tải

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 4219 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THUVIENNET.VN

Chương 1
thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay của NHTM những vấn đề cơ bản
1.1. Sự cần thiết thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay của
NHTM

1.1.1. Hoạt động cho vay của NHTM
1.1.1.1. Hoạt động cơ bản của NHTM trong nền kinh tế
NHTM là một doanh nghiệp đặc biệt, hoạt động và kinh doanh trên
lĩnh vực tiền tệ và tín dụng, không trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất như
các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất - kinh doanh nhưng tạo điều kiện
thuận lợi cho quá trình sản xuất, lưu thông và phân phối sản phẩm xã hội
bằng cách cung ứng vốn tín dụng, vốn đầu tư cho các doanh nghiệp, tổ
chức kinh tế mở rộng kinh doanh, góp phần tăng nhanh tốc độ phát triển
kinh tế.
Theo định nghĩa ở Việt Nam, pháp lệnh Ngân hàng, HTX tín dụng
và công ty tài chính ngày 24/05/1990 (Điều I, Khoản 1): "Ngân hàng
thương mại là một tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt động chủ yếu và
thường xuyên là nhận tiền gửi của khách dưới những hình thức khác nhau
với trách nhiệm hoàn trả và sử dụng số tiền đó để cho vay, để chiết khấu
và để làm phương tiện thanh toán". Như vậy, NHTM sẽ tiến hành hoạt
động huy động những nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của các tổ chức cá nhân
chuyển đến những người có nhu cầu về vốn cho đầu tư sản xuất. Hay Ngân
hàng là một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho công chúng và doanh
THUVIENNET.VN

1

THUVIENNET.VN
nghiệp. Thành công của Ngân hàng phụ thuộc vào năng lực xác định các
dịch vụ tài chính mà xã hội có nhu cầu, thực hiện các dịch vụ đó một cách
có hiệu quả. Các NHTM ngày nay cung cấp rất nhiều các loại hình dịch vụ
tài chính khác nhau, bao gồm các hoạt động cung cấp dịch vụ mang tính
chất truyền thống (dịch vụ trao đổi tiền tệ, cung cấp các dịch vụ uỷ thác,
…), và các dịch vụ mới (cho vay tiêu dùng, tư vấn tài chính, quản lý tiền
mặt,…). Có thể xem xét sơ qua về một số hoạt động cơ bản của một
NHTM như sau.
 Hoạt động huy động vốn
Huy động vốn là hoạt động tạo vốn cho Ngân hàng thương mại, nó
đóng vai trò quan trọng, ảnh hưởng tới chất lượng hoạt động của ngân
hàng.
Hoạt động huy động vốn của một Ngân hàng thương mại bao gồm:
Nhận tiền gửi, phát hành các giấy tờ có giá ra công chúng, vay từ các tổ
chức khác, tự tài trợ bằng vốn chủ sở hữu của ngân hàng.
Tuy nhiên, dưới bất kỳ hình thức huy động nào thì Ngân hàng
thương mại đều phải trả một chí phí nhất định, đó là chí phí huy động vốn
hay còn gọi là chi phí đầu vào của ngân hàng. Các chi phí này được bù đắp
thông qua việc cho vay và đầu tư của ngân hàng.
 Hoạt động cho vay...
THUVIENNET.VN
Chương 1
thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay của NHTM -
những vấn đề cơ bản
1.1. Sự cần thiết thẩm định tài chính d án trong hoạt động cho vay của
NHTM
1.1.1. Hoạt động cho vay của NHTM
1.1.1.1. Hoạt động cơ bản của NHTM trong nền kinh tế
NHTM một doanh nghiệp đặc biệt, hoạt động và kinh doanh trên
lĩnh vực tiền tệ và tín dụng, không trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất như
các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất - kinh doanh nhưng tạo điều kiện
thuận lợi cho quá trình sản xuất, lưu thông phân phối sản phẩm hội
bằng cách cung ứng vốn tín dụng, vốn đầu cho các doanh nghiệp, tổ
chức kinh tế m rộng kinh doanh, góp phần tăng nhanh tốc độ phát triển
kinh tế.
Theo đnh nghĩa Việt Nam, pháp lnh Ngân hàng, HTX tín dụng
công ty i chính ngày 24/05/1990 (Điều I, Khoản 1): "Ngân hàng
thương mại một tổ chức kinh doanh tiền tệ hoạt động chủ yếu
thường xuyên nhận tiền gửi của khách dưới những hình thức khác nhau
với trách nhiệm hoàn trả s dụng số tiền đó để cho vay, để chiết khấu
để làm phương tiện thanh toán". Như vậy, NHTM sẽ tiến hành hoạt
động huy động những nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của các tổ chức cá nhân
chuyển đến những người có nhu cầu về vốn cho đầu tư sản xuất. Hay Ngân
hàng một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho công chúng và doanh
THUVIENNET.VN
1
Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của nhà xuất bản Giao Thông Vận Tải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của nhà xuất bản Giao Thông Vận Tải - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của nhà xuất bản Giao Thông Vận Tải 9 10 973