Ktl-icon-tai-lieu

Một số giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư vào nông nghiệp của Hà Nội

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 800 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tạp chí Khoa học và Phát triển 2010: Tập 8, số 3: 549 - 558

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

MéT Sè GI¶I PH¸P NH»M C¶I THIÖN M¤I TR¦êNG §ÇU T¦ VμO N¤NG NGHIÖP
CñA Hμ NéI
Some Measures to Improve the Investment Climate in the Agricultural Sector
of Hanoi
Chu Thị Kim Loan, Trần Hữu Cường, Nguyễn Hùng Anh
Khoa Kế toán & Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Địa chỉ email tác giả liên lạc: chuloan@yahoo.com
Ngày gửi đăng: 25.12.2010; Ngày chấp nhận : 12.04.2010
TÓM TẮT
Tiếp theo bài báo trước với tiêu đề “Đánh giá môi trường đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp của
Hà Nội - Góc nhìn từ phía các đơn vị sản xuất kinh doanh”, bài viết này nhằm đề xuất những giải pháp
cơ bản để cải thiện môi trường đầu tư vào nông nghiệp của Hà Nội. Sau khi căn cứ chủ yếu vào ý
kiến đánh giá của các đơn vị sản xuất kinh doanh về môi trường đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp
của Hà Nội, nghiên cứu đã đề xuất 08 giải pháp chính để cải thiện môi trường đầu tư này. Đó là: (1)
Hoàn thiện và bổ sung cơ chế, chính sách nhằm tăng khả năng tiếp cận đến nguồn lực đất đai và vốn
của chủ đầu tư; (2) Nâng cao mức ưu đãi, hỗ trợ cho các nhà đầu tư vào nông nghiệp; (3) Cải thiện cơ
sở hạ tầng nông thôn; (4) Hoàn thiện hệ thống thị trường; (5) Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính; (6)
Tăng cường sự liên kết, phối hợp giữa các ban ngành và tổ chức; (7) Nâng cao chất lượng nguồn lao
động; (8) Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư.
Từ khóa: Cải thiện, giải pháp, Hà Nội, môi trường đầu tư, nông nghiệp.

SUMMARY
Following the previous paper titled “Evaluating the investment climate of the Hanoi agricultural
sector - The results synthesized from the opinions of the agricultural business units”, this paper
attempts to find out major measures to improve it. Based mainly on evaluative opinions of the
agricultural business units, authors proposed eight major measures to improve the investment
climate in the agricultural sector of Hanoi city. They are (1) Improving and supplementing
mechanisms and policies to increase investors’ ability to get access to resources of land and capital,
(2) Enhancing levels of priority and support over agricultural investors, (3) Improving rural
infrastructures, (4) Improving the market system, (5) Continuing improvement of administrative
procedures, (6) Strengthening association and co-ordination among organizations, (7) Enhancing
quality of labor resource, and (8) Strengthening a task of investment promotion.
Key words: Agriculture, Hanoi, improve, investment cli...
Tp chí Khoa hc và Phát trin 2010: Tp 8, s 3: 549 - 558 TRƯỜNG ĐẠI HC NÔNG NGHIP HÀ NI
549
MéT Sè GI¶I PH¸P NH»M C¶I THIÖN M¤I TR¦êNG §ÇU T¦ VμO N¤NG NGHIÖP
CñA Hμ NéI
Some Measures to Improve the Investment Climate in the Agricultural Sector
of Hanoi
Chu Th Kim Loan, Trn Hu Cường, Nguyn Hùng Anh
Khoa Kế toán & Qun tr kinh doanh, Trường Đại hc Nông nghip Hà Ni
Địa ch email tác gi liên lc: chuloan@yahoo.com
Ngày gi đăng: 25.12.2010; Ngày chp nhn : 12.04.2010
TÓM TT
Tiếp theo bài báo trước vi tiêu đềĐánh giá môi trường đầu tưo lĩnh vc nông nghip ca
Hà Ni - Góc nhìn t phía các đơn v sn xut kinh doanh”, bài viết này nhm đề xut nhng gii pháp
cơ bn để ci thin môi trường đầu tư vào nông nghip ca Hà Ni. Sau khi căn c ch yếu vào ý
kiến đánh giá ca các đơn v sn xut kinh doanh v môi trường đầ
u tư trong lĩnh vc nông nghip
ca Hà Ni, nghiên cu đã đề xut 08 gii pháp chính để ci thin môi trường đầu tư này. Đó là: (1)
Hoàn thin và b sung cơ chế, chính sách nhm tăng kh năng tiếp cn đến ngun lc đất đai và vn
ca ch đầu tư; (2) Nâng cao mc ưu đãi, h tr cho các nhà đầu tư vào nông nghip; (3) Ci thin cơ
s h tng nông thôn; (4) Hoàn thin h thng th trường; (5) Tiếp tc ci cách th tc hành chính; (6)
Tăng cường s liên kết, phi hp gia các ban ngành và t chc; (7) Nâng cao cht lượng ngun lao
động; (8) Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư.
T khóa: Ci thin, gii pháp, Hà Ni, môi trường đầu tư, nông nghip.
SUMMARY
Following the previous paper titled “Evaluating the investment climate of the Hanoi agricultural
sector - The results synthesized from the opinions of the agricultural business units”, this paper
attempts to find out major measures to improve it. Based mainly on evaluative opinions of the
agricultural business units, authors proposed eight major measures to improve the investment
climate in the agricultural sector of Hanoi city. They are (1) Improving and supplementing
mechanisms and policies to increase investors’ ability to get access to resources of land and capital,
(2) Enhancing levels of priority and support over agricultural investors, (3) Improving rural
infrastructures, (4) Improving the market system, (5) Continuing improvement of administrative
procedures, (6) Strengthening association and co-ordination among organizations, (7) Enhancing
quality of labor resource, and (8) Strengthening a task of investment promotion.
Key words: Agriculture, Hanoi, improve, investment climate, measures.
1. §ÆT VÊN §Ò
Bªn c¹nh nh÷ng u ®iÓm, m«i trêng
®Çu t cña Hμ Néi nãi chung vμ m«i trêng
®Çu t trong lÜnh vùc n«ng nghiÖp cña Hμ
Néi nãi riªng vÉn ®îc mét sè nhμ ®Çu t
®¸nh gi¸ lμ cha hÊp dÉn so víi c¸c tØnh
thμnh hay ngμnh kinh tÕ kh¸c. Theo kÕt qu¶
kh¶o s¸t cña Phßng Th¬ng m¹i vμ C«ng
nghiÖp ViÖt Nam (VCCI) vμ dù ¸n n©ng cao
n¨ng lùc c¹nh tranh ViÖt Nam (VNCI), mét
sè chØ sè thμnh phÇn cña n¨ng lùc c¹nh
tranh cÊp tØnh (PCI) Hμ Néi n¨m 2008 ®·
t¨ng bËc ®¸ng kÓ so víi n¨m 2007 nh chi
phÝ thêi gian ®Ó gia nhËp thÞ trêng cña
doanh nghiÖp ®· ®îc rót ng¾n, thêi gian
chê ®îi ®Ó ®îc cÊp ®Êt gi¶m, v.v... Tuy
Một số giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư vào nông nghiệp của Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư vào nông nghiệp của Hà Nội - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Một số giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư vào nông nghiệp của Hà Nội 9 10 433