Ktl-icon-tai-lieu

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị nhân sự tại Cảng Tân Thuận

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 705 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MỤC LỤC

Lời nói đầu 1
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN .
I. Tổng quan về quản tri nhân sự và quản tri nguồn lực . 4
1.1. Khái niệm và vai trò của quản trị nhân sự . 4
1.1.1. Khái niệm 4
1.2.2. Vai trò 4
1.3.3. Nội dung của quản trị nhân sự . 5
1.2. Một vài học thuyết về quản trị nhân sự . 6
1.3. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản trị nhân sự 7
II. Nội dung của quản trị nhân sự 8
2.1. Phân tích công việc . 8
2.2. Tuyển dụng nhân sự . 11
2.3. Đào tạo và phát triển nhân sự . 15
2.4. Sắp xếp và sử dụng lao động . 18
2.5. Đánh giá và đãi ngộ nhân sự . 19
III. Các nhân tố ảnh hưởng và sự cần thiết hoàn thiện quản trị nhân sự . 23
3.1. Các nhân tố ảnh hưởng tới quản trị nhân sự . 23
3.2. Sự cần thiết của việc hoàn thiện quản trị nhân sự . 26
Chương II. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÀNG TÂN THUẬN
1.1 Lịch sử hình thành và phát triển Cảng Tân Thuận 28
1.2.Chức năngvà nhiệm vụ 30
1.2.1. Chức năng 30
1.2.2. Nhiệm vụ . 31
1.3. Giới thiờu bụ mỏy quản lý . 31
1.3.1. Cơ cấu tổ chức . 31
1.3.2. Chức năng và nhiệm vụ của cỏc phũng ban . 33
1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh 34
1.4.1. Sản lượng hàng hoá 34
1.4.2. Kết quả hoạt đông kinh doanh năm t ừ 2006 đến nay 37
Chương III: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CTY
1. Tình hình quản trị nhân sự . 40
2. Thực trạng tuyển dụng nhân sự . 41
2.1.Cụng tỏc tuyển dụng . 41
2.2. Hợp đồng lao động . 43
3. Kết quả tuyển dụng trang các năm qua . 44
4. Thực trạng đào tạo và phát triển nhân sự . 45
4.1. Đào tạo nhân sự . 45
4.2. Phát triển nhân sự . 47
5. Thực trạng đãi ngộ nhân sự trong công ty 48
Chương IV. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CTY
I. Tổng hợp đánh giá về quản trị nhân sự tại Cảng Tân Thuận 51
1. Phân tích công việc 53
2. Tuyển dụng nhân sự . 53
3. Đào tạo và phát triển nhân sự . 54
4. Đánh giá và đãi ngộ nhân sự . 55
II. Định hướng phát triển của Cảng Tân Thuận trong thời gian tới 56
1.Phương hướng và mục tiêu 56
2.Định hướng quản trị nhân sự 57
III. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị nhân sự . 58
1. Các giải pháp đối với Cảng Tân Thuận 58
2. Các giải pháp thuộc về nhà nước . 63
KẾT LUẬN . 66
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị nhân sự tại Cảng Tân Thuận - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị nhân sự tại Cảng Tân Thuận 9 10 527