Ktl-icon-tai-lieu

Một số hạn chế và giải pháp khắc phục trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch tại UBND cấp xã

Được đăng lên bởi tuyennguyen01
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 822 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Một số hạn chế và giải pháp khắc phục trong công tác đăng ký
và quản lý hộ tịch tại UBND cấp xã
27/12/2010 15:14:33

Theo Nghị định 158/2005/NĐ-CP, ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ
tịch thì vai trò của Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là UBND cấp xã)
trong giải quyết các thủ tục về hộ tịch có vai trò rất lớn do được mở rộng thẩm quyền
đăng ký hộ tịch. Vì vậy, làm gì để công tác đăng ký và quản lý hộ tịch tại UBND cấp xã đạt
hiệu quả cao là yêu cầu cần thiết hiện nay tại địa bàn tỉnh.

Trong thời gian vừa qua công tác đăng ký và quản lý hộ tịch đã đạt được những thành tích, góp
phần rất lớn vào quá trình quản lý xã hội. Tuy nhiên, một số địa phương vẫn còn tồn tại những
hạn chế nhất định, yếu kém mà nguyên nhân là do địa hình đi lại khó khăn, cán bộ tư pháp hộ
tịch còn thiếu và thường xuyên bị luân chuyển công tác, trình độ nhận thức của người dân còn
hạn
chế.
Qua thực tế phối hợp cùng đoàn kiểm tra về công tác này tại UBND các xã, phường, thị trấn
trong các huyện, thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng nhận thấy còn một số hạn chế sau:
*
Về
hạn
chế:
- Thứ nhất là về ghi chép: Ghi không đủ nội dung, dữ kiện trong mẫu giấy tờ hộ tịch và sổ hộ
tịch có sẵn như: nơi sinh trong giấy khai sinh chỉ ghi địa danh xã, còn viết tắt; trong sổ hộ tịch thì
không ghi tên, chức vụ của người ký cấp giấy tờ hộ tịch, họ tên, chữ ký của cán bộ tư pháp hộ
tịch và không có chữ ký của người đi khai sinh; cột ghi chú thì không ghi đăng ký quá hạn, đăng
ký lại, ghi chưa chính xác về quan hệ giữa người đi khai với người được đăng ký sự kiện hộ tịch;
sử dụng nhiều màu mực cho một sự kiện đăng ký hộ tịch, khi tẩy xóa, sửa chữa không thực hiện
việc ghi chú và đóng dấu. . .); giữa giấy tờ hộ tịch và sổ hộ tịch không trùng khớp về nội dung
đăng
ký
hộ
tịch.
Nhiều địa phương không đồng thời ghi kép các loại sổ qui định ghi kép mà để cuối năm mới
sao từ cuốn này sang cuốn kia, không thực hiện khóa sổ và đóng dấu giáp lai giữa các trang. Sổ
hộ tịch sau khi khóa hết năm vẫn còn nhiều trang nhưng không tiếp tục sử dụng mà sử dụng
cuốn
mới.
Khi xác nhận nội dung trong giấy tờ hộ tịch như giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, tờ khai
đăng ký kết hôn . . . không ghi rõ chức danh của người ký cấp giấy xác nhận mà chỉ có chữ ký và
đóng
dấu.
- Thứ hai là về lưu trữ :Việc lưu trữ chưa khoa học, còn cẩu thả, không lưu riêng biệt từng
trường hợp đăng ký hộ tịch, loại việc đăng ký hộ tịch. Việc này cần lưu giấy tờ, hồ sơ riêng biệt
từng trường hợp đăng ký và đánh số đúng ...
M t s h n ch và gi i pháp kh c ph c trong công tác ng ký ế đă
và qu n lý h t ch t i UBND c p xã
27/12/2010 15:14:33
Theo Nghị định 158/2005/NĐ-CP, ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ
tịch thì vai trò của Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là UBND cấp xã)
trong giải quyết các thủ tục về hộ tịch có vai trò rất lớn do được mở rộng thẩm quyền
đăng ký hộ tịch. Vì vậy, làm gì để công tác đăng ký và quản lý hộ tịch tại UBND cấp xã đạt
hiệu quả cao là yêu cầu cần thiết hiện nay tại địa bàn tỉnh.
Trong thời gian vừa qua công tác đăng ký quản hộ tịch đã đạt được những thành tích, góp
phần rất lớn vào quá trình quản hội. Tuy nhiên, một số địa phương vẫn còn tồn tại những
hạn chế nhất định, yếu kém nguyên nhân là do địa hình đi lại k khăn, cán b pháp h
tịch còn thiếu thường xuyên bị luân chuyển công tác, trình độ nhận thức của người dân còn
hạn chế.
Qua thực tế phối hợp cùng đoàn kiểm tra về công tác này tại UBND các xã, phường, thị trấn
trong các huyện, thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng nhận thấy còn một số hạn chế sau:
* Về hạn chế:
- Thứ nhất về ghi chép: Ghi không đủ nội dung, dữ kiện trong mẫu giấy tờ hộ tịch sổ hộ
tịch có sẵn như: nơi sinh trong giấy khai sinh chỉ ghi địa danh xã, còn viết tắt; trong sổ hộ tịch thì
không ghi tên, chức vụ của người cấp giấy tờ hộ tịch, họ tên, chữ của cán bộ pháp hộ
tịch không chữ của người đi khai sinh; cột ghi chú thì không ghi đăng ký qhạn, đăng
ký lại, ghi chưa chính xác về quan hệ giữa người đi khai với người được đăng ký sự kiện hộ tịch;
sử dụng nhiều màu mực cho một sự kiện đăng ký hộ tịch, khi tẩy xóa, sửa chữa không thực hiện
việc ghi chú đóng dấu. . .); giữa giấy t h tịch sổ hộ tịch không trùng khớp v nội dung
đăng hộ tịch.
Nhiều địa phương không đồng thời ghi kép các loại sổ qui định ghi kép để cuối năm mới
sao từ cuốn này sang cuốn kia, không thực hiện khóa sổ và đóng dấu giáp lai giữa các trang. Sổ
hộ tịch sau khi khóa hết năm vẫn còn nhiều trang nhưng không tiếp tục sử dụng sử dụng
cuốn mới.
Khi xác nhận nội dung trong giấy t hộ tịch như giấy c nhận tình trạng hôn nhân, t khai
đăng ký kết hôn . . . không ghi rõ chức danh của người ký cấp giấy xác nhận mà chỉ có chữ ký và
đóng dấu.
- Thứ hai là về lưu trữ :Việc lưu trữ chưa khoa học, còn cẩu thả, không lưu riêng biệt từng
trường hợp đăng hộ tịch, loại việc đăng ký hộ tịch. Việc này cần lưu giấy tờ, hồ riêng biệt
từng trường hợp đăng đánh số đúng theo số đăng trong sổ đăng hộ tịch để tiện lợi
cho việc quản lý.
- Thứ ba về thủ tục đăng : đăng sự kiện hộ tịch chỉ dựa vào lời khai của người đi khai
mà không yêu cầu cung cấp đủ giấy tờ theo qui định để chứng minh sự kiện hộ tịch là có thật. Có
những trường hợp phức tạp, do quen biết, nể nang, sợ dân phản ánh nên không đi thực tế xác
minh làm vẫn cấp, suy cho cùng đã làm hợp thức hóa cái sai của h thành cái đúng.
- Thứ tưvề thẩm quyền đăng : Chưa nắm rõ qui định về phân cấp thẩm quyền (đối tượng
được đăng sự kiện hộ tịch đúng thẩm quyền giải quyết của cấp mình hay không), do đó
thường xảy ra trường hợp cấp giấy tờ h tịch sai thẩm quyền, thuộc thẩm quyền của này
nhưng kia lại cấp hoặc trường hợp thuộc thẩm quyền cấp tỉnh nhưng cấp vẫn cấp.
- Thứm là về nhiệm vụ : Một số địa phương chưa niêm yết công khai thủ tục, trình tự đăng
sự kiện hộ tịch tại trụ sở UBND cấp xã, sách báo tuyên truyền pháp luật do cấp trên phát
không đ nơi người dân d đọc tìm hiểu mà để trong tủ khóa lại. Chưa quan tâm đến việc
tổng hợp tình hình và thống kê chính xác số liệu hộ tịch đ UBND cấp báo cáo UBND cấp
huyện theo định kỳ 06 tháng hàng năm, nên khi đến hạn báo cáo vẫn chưa sliệu để báo
cáo.
* Một s giải pháp khắc phục:
Muốn làm tốt công tác này thì trước hết UBND cấp xã, cán bộ pháp hộ tịch cần phải nắm
vững, hiểu hơn về nhiệm vụ cũng như quyền hạn của mình trong việc đăng ký quản hộ
Một số hạn chế và giải pháp khắc phục trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch tại UBND cấp xã - Trang 2
Một số hạn chế và giải pháp khắc phục trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch tại UBND cấp xã - Người đăng: tuyennguyen01
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Một số hạn chế và giải pháp khắc phục trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch tại UBND cấp xã 9 10 165