Ktl-icon-tai-lieu

Một số hoạt động tiêu biểu Đoàn xã năm 2015

Được đăng lên bởi huyendoanvanyen2009
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 79 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TẠI CƠ SỞ
* Đoàn xã Viễn Sơn: Huy động đội thanh niên tình nguyện tại chỗ giúp
người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra với tổng cộng hơn 200 ngày
công. Nhận đào chôn ống nước sạch tại thôn Tháp Cái 1 dài 5.320 m với 200
ngày công trị giá 19.220.000đ. Tư vấn hướng nghiệp nghề cho hơn 300 ĐVTN,
tư vấn việc làm cho 115 đoàn viên, hiện có trên 60 ĐVTN làm việc ở các công
ty, doanh nghiệp trong nước.
* Đoàn xã Xuân Tầm: Huy động 20 ĐVTN cùng với các tổ chức Đoàn
thể đắp lề đường bê tông Khe Chung đi Khe Lép với chiều dài 1.3 km; Tu sửa
đường giao thông nông thôn, sửa chữa các công trình phúc lợi với sự tham gia
của hơn 100 lượt ĐVTN tham gia.
* Đoàn xã Yên Hợp: Phối hợp với trường TH Yên Hợp xây dựng 100m
đường bê tông rộng 1.5m thuận tiện cho học sinh đi lại trong mùa mưa, tổ chức
giải bóng đá thiếu nhi nhân dịp hè 2015. Huy động 71 ĐVTN trong xã và các
nguồn xã hội hóa san gạt nâng cấp sân vận động xã với tổng kinh phí là 15 triệu
đồng.
* Đoàn xã Đại Sơn: Huy động 50 ĐVTN tham gia tu sửa đường liên thôn
với kinh phí là 7.5 triệu đồng. Tổ chức cắm cờ Tổ Quốc dọc hai bên đừng khu
vực trung tâm xã chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám thành
công, Quốc Khánh 2/9. Phát động sửa chữa san lấp ổ gà tuyến đường đội 7 – đội
8 thôn Khe Phầy, giá trị công trình do thanh niên đóng góp khoảng 4,8 triệu
đồng.
* Đoàn xã Yên Phú: Tổ chức lớp tập huấn về kỹ năng sống cho 100% cán
bộ đoàn của các chi đoàn. Phát triển các mô hình kinh tế như mô hình trang trại
VACR của Đ/C: Nguyễn Văn Bình; CĐ 8 Đồng sắn. Mô hình chăn nuôi lợn thịt
tại trang trại của Đ/C: Nguyễn Văn Thương chi đoàn 3. mô hình trồng Thanh
Long của Đ/c: Nguyễn Văn Thắng phó bí thư chi đoàn 10 Phú Thịnh. Trang trại
gà thịt, cung cấp con giống của đ/c: Nguyễn Văn Cường-Chi đoàn 6- Yên Tiên.
Tổ chức thành công giải bóng đá truyền thống mừng Đảng, mừng xuân năm
2015. Huy động 50 ngày công làm đường tại thôn 7, và mở rộng tuyến đường
liên thôn tại thôn Đồng Sắn. Đ/c bí thư Đoàn xã tham gia tình nguyện 10 ngày
làm đường vành đai suối thia tại thị xã Nghĩa Lộ. Tích cực vận động 74 ĐVTN
tham gia huấn luyện dân quân tự vệ, 45 đ/c ĐVTN tham gia khám tuyển nghĩa
vụ quan sự đợt 1; 53 ĐVTN tham gia khám tuyển đợt 2, động viên 5 tân binh
lên đường nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu được giao. Tặng 24 xuất quà cho trẻ em
có hoàn cảnh khó khăn trị giá 3.100.000đ.
* Đoàn xã Phong Dụ Hạ: Huy động 32 ĐVTN đổ bê tông sân nhà văn
hóa thôn 6 với kinh phí là 7.6 triệu đồng; Tham gia tu sửa đường giao thông
nông thô...
MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TẠI CƠ SỞ
* Đoàn Viễn Sơn:
 !"#$%&'())*
+,-*+.%/+01213*4,5() $%())
*+#6137,((),))),0$8%9'5)):;0-<
$8$!* 334*$<=#>):;0-!* $?1+
<#%,
* Đoàn Xuân Tầm@():;0-A$%1&B:*
C!9D+EF2EFGH$%9*3,5 I0/J
+++</JK1+#!L$%/M 
N'3))!L:;0- ,
* Đoàn Yên Hợp:O.L$%#0PLQM3))
D+#3,4 R/!# A <&B
D=1S6T()34,U3:;0-#QV$*1
WQV=/8/$QV$%&X!*34#
W,
* Đoàn xã Đại Sơn@4):;0- /J!+
$%X!*U,4#W,0&B 0&Y.RDZ
$M# QV* Z[ U)\ 21 101 *
+<Y.E1(]7,O1/JK/!8&*SU^
_+EFO`<1#6+#==a<_#
W,
* Đoàn xã Yên Phú:
0&B!%8$9b\/.3))c1
D*N1*,O1#C1 +S +##
;d2eN:]2@-f;\gI2:_:W/,h+\+!L6
##N:]2@-f;\0'*5, +#W0
GN:]@-f;\0=DX*3)O06,0##
*6<8.N]@-f;\2i2*>iP0,
0&B*+D=1#9. Z:< ZQ\
()34,4)*+!* +U<$* ?#S
!++:Wj,:]DX:*QV 3)*
!* $*/.6QV-kG,0XM$Ua:;0-
 8!M$<a4]:;0- 1 Ck
$/ML3I45:;0- 1 CL(<$4D
!"3))clL,0m(aQ8*#nF
=*=\#615,3)),))),
* Đoàn Phong Dụ Hạ: 5(:;0-&D+/*$\
=+>$%X!*U,>#WI
0 /J+
++5]*$%&/.!*35(*+I0&B3_D&$/
+# #1<*.#1<$W/<
` $%&/.35U*+,O.L$%*D1PD1m()Q8
3
Một số hoạt động tiêu biểu Đoàn xã năm 2015 - Trang 2
Một số hoạt động tiêu biểu Đoàn xã năm 2015 - Người đăng: huyendoanvanyen2009
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Một số hoạt động tiêu biểu Đoàn xã năm 2015 9 10 808