Ktl-icon-tai-lieu

Một số lớp toán tử chuẩn hợp nhất trong logic mờ

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1488 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Một số lớp toán tử chuẩn hợp nhất trong
logic mờ
Nguyễn Huy Chinh
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Chuyên ngành: Đảm bảo toán cho máy tính và hệ thống tính toán
Mã số: 604635
Người hướng dẫn: PGS.TSKH. Bùi Công Cường
Năm báo vệ: 2011
Abstract. Trình bày Toán tử chuẩn hợp nhất: đề cấp đến các lớp chuẩn hợp
nhất phổ biến sau đây và các tính chất của nó như Lớp chuẩn hợp nhất dạng
min và dạng max, Lớp chuẩn hợp nhất lũy đẳng, Lớp chuẩn hợp nhất biểu
diễn và Lớp chuẩn hợp nhất liên tục. Nghiên cứu Phép kéo theo: Phép kéo
theo (U,N); Phép keo theo RU; Phép kéo theo QL; Phép kéo theo D. Ứng
dụng của chuẩn hợp nhất trong Điều khiển mờ: Chuẩn hợp nhất lũy đẳng;
Quá trình điều khiển với yếu tố mờ, không chắc chắn; Biến ngôn ngữ; Cấu
trúc cơ bản; Cơ sở luật; Khâu mờ hóa; Mô tơ suy diễn; Khâu giải mờ.
Keywords. Toán tin; Lôgic mờ; Toán tử chuẩn hợp nhất
Content:

CHƯƠNG 1
CHUẨN HỢP NHẤT
1.1 Chuẩn hợp nhất
1.1.1. Chuẩn hợp nhất
Như ta đa biết với t_chuẩn và t_đối chuẩn ta có:
+ Một t-chuẩn T là một ánh xạ T: [0,1]x[0,1]  [0,1] có các tính chất sau:
(1) T ( x, y)  T ( y, x) (Tính chất giao hoán)

(2) T ( x, y)  T ( x ', y ')

khi x  x '; y  y ' (Tính đơn điệu)

(3) T ( x, T ( y, z ))  T (T ( x, y), z ) (Tính kết hợp)

(4) T ( x,1)  x

1

+ Một t-đối chuẩn là một ánh xạ S: [0,1]x[0,1]  [0,1] có các tính chất sau:

(1) S ( x, y)  S ( y, x) (Tính chất giao hoán)
(2) S ( x, y)  S ( x ', y ')

khi x  x '; y  y ' (Tính đơn điệu)

(3) S ( x, S ( y, z))  S (S ( x, y), z) (Tính kết hợp)

(4) S ( x,0)  x
Chúng ta có thể gộp 2 toán tử hai ngôi này để xây dựng toán toán tử hai ngôi kết
hợp. Toán tử hai ngôi kết hợp mới này gọi là chuẩn hợp nhất có 3 tính chất đầu giống
như 3 tính của t_chuẩn và t_đối chuẩn và có phần tử trung hòa là e [0,1] .
Định nghĩa 1.2.1: Một chuẩn hợp nhất là một ánh xạ U: [0,1]x[0,1]  [0,1] có
các tính chất sau: với mọi x,y,z  [0,1]
(1) U(x,y)=U(y,x) (Tính chất giao hoán)
(2) Nếu x1 ≤ x2, y1 ≤ y2 thì U(x1,y1) ≤ U(x2,y2) (Tính đơn điệu theo từng biến)
(3) U(x,U(y,z))=U(U(x,y),z) (Tính kết hợp)
(4) Tồn tại e  [0,1] sao cho: U(x,e)=x, e được gọi là phần tử trung hòa.
1.1.2. Tính chất của toán tử chuẩn hợp nhất:
+ Tính chất 1.2.1: Khi e = 1 thì U là t_chuẩn, e=0 thì U là t_đối chuẩn.
+ Tính chất 1.2.2: Tồn tại một luật Morgan đối ngẫu cho toán tử chuẩn hợp nhất .
Tức là:
Giả sử U là một chuẩn hợp nhất với phần tử trung hòa e. Khi đó toán tử U’
được xác định: U '( x, y) 1 U ( x, y) trong đó x  N ( x)  1  x cũng là một chuẩn
hợp nhất với p...
1
Một số lớp toán tử chuẩn hợp nhất trong
logic mờ
Nguyễn Huy Chinh
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Chuyên ngành: Đảm bảo toán cho máy tính và hệ thống tính toán
Mã số: 604635
Người hướng dẫn: PGS.TSKH. Bùi Công Cường
Năm báo vệ: 2011
Abstract. Trình y Toán tử chuẩn hợp nhất: đề cấp đến các lớp chuẩn hợp
nhất phổ biến sau đây và các tính chất của nó như Lớp chuẩn hợp nhất dạng
min dạng max, Lớp chuẩn hợp nhất y đẳng, Lớp chuẩn hợp nhất biểu
diễn Lớp chuẩn hợp nhất liên tục. Nghiên cứu Phép kéo theo: Phép kéo
theo (U,N); Phép keo theo RU; Phép kéo theo QL; Phép kéo theo D. Ứng
dụng của chuẩn hợp nhất trong Điều khiển mờ: Chuẩn hợp nhất lũy đẳng;
Quá trình điều khiển với yếu tố mờ, không chắc chắn; Biến ngôn ngữ; Cấu
trúc cơ bản; Cơ sở luật; Khâu mờ hóa; Mô tơ suy diễn; Khâu giải mờ.
Keywords. Toán tin; Lôgic mờ; Toán tử chuẩn hợp nhất
Content:
CHƯƠNG 1
CHUẨN HỢP NHẤT
1.1 Chuẩn hợp nhất
1.1.1. Chuẩn hợp nhất
Như ta đa biết với t_chuẩn và t_đối chuẩn ta có:
+ Một t-chuẩn T một ánh xạ T: [0,1]x[0,1]
[0,1] có các tính chất sau:
(1) ( , ) ( , )T x y T y x
(Tính chất giao hoán)
(2) ( , ) ( ', ') '; 'T x y T x y khi x x y y
(Tính đơn điệu)
(3) ( , ( , )) ( ( , ), )T x T y z T T x y z
(Tính kết hợp)
(4) ( ,1)T x x
Một số lớp toán tử chuẩn hợp nhất trong logic mờ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số lớp toán tử chuẩn hợp nhất trong logic mờ - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Một số lớp toán tử chuẩn hợp nhất trong logic mờ 9 10 225