Ktl-icon-tai-lieu

Một số lưu ý khi chuẩn bị trình bày luận văn khoa học

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1820 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRÌNH BÀY LUẬN VĂN KHOA HỌC
PGS.TS. Phạm Văn Hiền
Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh
Nhiều học viên cảm thấy khó khăn, lúng túng khi bảo vệ kết quả nghiên
cứu của mình trước Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp; lắng nghe và thấu hiểu,
tôi tóm tắt mấy ý chính về cách trình bày luận văn khoa học - một tác phẩm khoa
học, thành quả lao động của bạn sau 2-3 năm dùi mài kinh sử và luyện “vỏ công”
tại “Nông Lâm tự”. Đây không phải là một khuôn mẫu bất biến, bạn hoàn toàn
có quyền thay đổi tùy “nội công thâm hậu” của bạn.
1. Chuẩn bị các slide cho bài báo cáo
“Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”, nói nghe rất ghê,
nhưng đúng là bạn càng chuẩn bị tốt, bạn sẽ tự tin và cơ hội thành công cao hơn.
Tổng số slide của một báo cáo nên <40 slides và cần:
- Ngắn gọn, ít chữ/slide, rõ ràng và logic
- Mục tiêu và chỉ những nội dung chính cần trình bày
- Hình ảnh minh họa
- Kiểm tra lại tính hợp lý
- Không đưa ra những phần khó, những phần không hiểu rõ
- Nên thực tập trình bày trước và có sự góp ý của nhiều người khác (Hội
đồng giả).
* Trên một slide
Không nên viết quá nhiều từ trên 1 slide
Thông thường một hàng không nên > 10 từ.
Cở chữ (size > 28) và kiểu chữ chân phương dễ đọc và thay đổi tùy theo
kích thước của phòng.
Không trang trí hay tạo hiệu ứng quá rườm rà làm mất tập trung của người
nghe vào trọng tâm của vấn đề bạn báo cáo.
Tránh sử dụng những sơ đồ kỹ thuật phức tạp để báo cáo. Nếu cần thiết
phải trình bày, cần lược bỏ những chi tiết không cần thiết.
Những slide không phù hợp với nội dung của bài báo cáo thì không nên sử
dụng.
Sử dụng màu nền slide thích hợp, dễ nhìn.
Màu cho chữ viết và nền nên tương phản.

2. Cấu trúc của bài báo cáo
• Tên luận văn, tác giả, người hướng dẫn
(1 slide)
• Dàn bài những phần của báo cáo (chữ/sơ đồ)
(1 slide)
• Đặt vấn đề
(2-3 slides)
Trình bày tính cấp thiết của nghiên cứu, hướng giải quyết vấn đề và đưa ra
mục tiêu đề tài.
• Nội dung và phương pháp
(5-6 slides)
Các nội dung nghiên cứu
Phương tiện, vật liệu
Phương pháp
Chỉ tiêu theo dõi
• Kết quả
(20-25 slides)
Trình bày những kết quả chính theo nội dung nghiên cứu
Minh họa bằng bảng, sơ đồ, hình ảnh phù hợp kết quả của đề tài nghiên
cứu.
• Kết luận
(1-2 slide)
Khái quát lại kết quả nghiên cứu với một hai số liệu minh họa
• Đề nghị
(1 slide)
Nêu tồn tại và đề nghị hướng nghiên cứu tiếp.
• Lời cảm ơn
(1 slide)
• Slides dự phòng
(0-3 slides)
Không tính vào bài báo cáo dùng để trả lời những câu hỏi đã được dự đoán
trước.
3. Cách trình bày báo cáo
Trình bày một báo cáo tốt phả...
TRÌNH BÀY LUN VĂN KHOA HC
PGS.TS. Phm Văn Hin
Đại hc Nông Lâm TP. H Chí Minh
Nhiu hc viên cm thy khó khăn, lúng túng khi bo v kết qu nghiên
cu ca mình trước Hi đồng chm lun văn tt nghip; lng nghe và thu hiu,
tôi tóm tt my ý chính v cách trình bày lun văn khoa hc - mt tác phm khoa
hc, thành qu lao động ca bn sau 2-3 năm dùi mài kinh s và luyn “v công”
ti “Nông Lâm t”. Đây không phi là mt khuôn mu bt biến, bn hoàn toàn
có quyn thay đổi tùy “ni công thâm hu” ca bn.
1. Chun b các slide cho bài báo cáo
“Thao trường đổ m hôi, chiến trường bt đổ máu”, nói nghe rt ghê,
nhưng đúng là bn càng chun b tt, bn s t tin và cơ hi thành công cao hơn.
Tng s slide ca mt báo cáo nên <40 slides và cn:
- Ngn gn, ít ch/slide, rõ ràng và logic
- Mc tiêu và ch nhng ni dung chính cn trình bày
- Hình nh minh ha
- Kim tra li tính hp lý
- Không đưa ra nhng phn khó, nhng phn không hiu rõ
- Nên thc tp trình bày trước và có s góp ý ca nhiu người khác (Hi
đồng gi).
* Trên mt slide
Không nên viết quá nhiu t trên 1 slide
Thông thường mt hàng không nên > 10 t.
C ch (size > 28) và kiu ch chân phương d đọc và thay đổi tùy theo
kích thước ca phòng.
Không trang trí hay to hiu ng quá rườm rà làm mt tp trung ca người
nghe vào trng tâm ca vn đề bn báo cáo.
Tránh s dng nhng sơ đồ k thut phc tp để báo cáo. Nếu cn thiết
phi trình bày, cn lược b nhng chi tiết không cn thiết.
Nhng slide không phù hp vi ni dung ca bài báo cáo thì không nên s
dng.
S dng màu nn slide thích hp, d nhìn.
Màu cho ch viết và nn nên tương phn.
Một số lưu ý khi chuẩn bị trình bày luận văn khoa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số lưu ý khi chuẩn bị trình bày luận văn khoa học - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Một số lưu ý khi chuẩn bị trình bày luận văn khoa học 9 10 917