Ktl-icon-tai-lieu

Một số lưu ý khi thực hiện đề tài khoa học

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1575 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 4
CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI
4.1. Khái niệm “cơ sở lý luận của đề tài”
4.2. Nội dung cơ sở lý luận của đề tài

4.1 Khaùi nieäm cô sôû khoa hoïc
Cơ sở lyù luaän laø luaän cöù lyù thuyeát ñöôïc chöùng minh bôûi
caùc nghieân cöùu tröôùc (trích daãn taøi lieäu).
Lyù thuyeát laø moät heä thoáng tri thöùc khoa hoïc, cung caáp
moät quan nieäm hoaøn chænh veà baûn chaát söï vaät vaø
moái lieân heä cô baûn giöõa söï vaät vôùi theá giôùi hieän
thöïc.
YÙ nghóa cuûa CSLL möôïn ñeå chöùng minh giaû thuyeát
•
- tieát kieäm vaät chaát, thôøi gian, taøi chính
•
- laøm neàn taûng kieán giaûi cho nhöõng luaän cöù thöïc
tieãn (thöïc nghieäm)

4.2. Nội dung cơ sở lý luận của đề tài
Khái niệm: là một hình thức tư duy nhằm chỉ
rõ thuộc tính bản chất vốn có của sự vật.
• Khái niệm được biểu đạt bởi định nghĩa,
bao gồm nội hàm và ngoại diên.
- Kinh tế thị trường là gì?

Nội hàm: Những thuộc tính bản chất được phản ánh
trong khái niệm.
Ngoại diên: Những cá thể có chứa các thuộc tính bản
chất được phản ánh trong khái niệm.
Nông dân Trung bộ? Nam bộ?
Kho bạc nhà nước? Ngân hàng nhà nước?
Nội hàm và ngoại diên có quan hệ tỷ lệ nghịch
Sầu riêng là cây ăn trái có mùi thơm đặc trưng
Sầu riêng hạt lép là cây ăn trái có mùi thơm đặc
trưng, ruột vàng, hạt lép giống của Thailand (mở rộng
ngoại diên).
SV lớp KT-ĐHVL là SV …
SV lớp KT1-ĐHVL là SV …
EX:

Nội dung cơ sở lý luận
• Bám sát mục tiêu, phù hợp nội dung đề tài làm
luận cứ cho đề tài
• Lý thuyết: Các khái niệm, qui luật, nguyên lý liên
quan
• Thực tiễn: Đi từ xa, đến gần và đến điểm nghiên
cứu; từ ngoài nước vào trong nước, đến địa
phương/cty nghiên cứu

Chương 5
PHƯƠNG PHÁP THU THẬP THÔNG TIN
5.1. Phương pháp tiếp cận thu thập thông tin
5.2. Phương pháp phi thực nghiệm
5.3. Phỏng vấn bán chính thức
5.4. Phỏng vấn chính thức

5.1. Phương pháp tiếp cận thu thập thông tin
Phân loại thông tin nghiên cứu
–
–

Cơ sở lý thuyết liên quan đến nội dung ng/cứu
Kết quả nghiên cứu

Caùc phöông phaùp thu thaäp thoâng tin
•

- Kế thừa
- Phoûng vaán
- Quan saùt ñoái töôïng
- Thöïc nghieäm tröïc tieáp ñoái töôïng

5.2. Phöông phaùp phi thöïc nghieäm
(Non-empirical method)
•

5.2.1 Khaùi nieäm

•

5.2.2 Quan saùt khaùch quan

•

5.2.3 Phöông phaùp chuyeân gia (Expert method)

•

5.2.1. Khaùi nieäm
PPPTN laø phöông phaùp thu thaäp thoâng tin döïa
treân quan saùt nhöõng söï kieän ñaõ hoaëc ñang toàn
taïi.

•

5.2.2. Quan saùt khaùch quan
laø phöông phaùp cô baûn ñeå nhaän thöùc söï vaät

* Quan saùt coù chuaån bò/khoâng chuaån bò tröôùc
* K...
Chương 4
CƠ S LÝ LUN CA Đ TÀI
4.1. Khái nim“cơ s lý lun ca đ tài”
4.2. Ni dung cơ s lý lun ca đ tài
Một số lưu ý khi thực hiện đề tài khoa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số lưu ý khi thực hiện đề tài khoa học - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Một số lưu ý khi thực hiện đề tài khoa học 9 10 374