Ktl-icon-tai-lieu

Một số "mẹo" cho đánh giá chất lượng nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 947 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỘT SỐ “MẸO” CHO ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT
LƯỢNG THEO ISO 9001
Cũng như bất kỳ một quá trình nào khác, để có thể thực hiện hiệu quả việc đánh giá
cũng cần các hoạt động lập kế hoạch, xác định, thực hiện một cách nhất quán và được
kiểm soát. Nếu thiếu đi các yếu tố này, hoạt động đánh giá chỉ là một sự lãng phí về thời
gian và nguồn lực.
Đánh giá nội bộ là một trong những yếu tố khiến cho Hệ thống quản lý chất lượng
(HTQLCL) hoàn thiện. Hoạt động này rời vào nhóm “kiểm tra” trong vòng tròng Lập kế
hoạch – Thực hiện – Kiểm tra – Điều chỉnh (PDCA). Để duy trì HTQLCL và chứng nhận
thì đây không phải là một công việc có thể được thực hiện một cách không có tổ chức,
hoặc muốn thì làm mà không muốn thì thôi. Đánh giá nội bộ là một hàn thử biểu cho sự
toàn vẹn của hệ thống và các quá trình của cũng như khả năng của chúng trong việc hỗ
trợ mục đích của tổ chức.
Các cuộc đánh giá giúp tổ chức xác định được các vấn đề tồn tại, rủi ro, các kinh
nghiệm tốt và cơ hội để tổ chức có thể phục vụ các khách hàng của mình một cách tốt
hơn. Các thông tin thu được trong một cuộc đánh giá tốt là một tài sản xủa tổ chức và
giá trị của nó lớn hơn rất nhiều so với chi phí ít ỏi cho đào tạo và thời gian mà tổ chức
đã đầu tư. Việc một tổ chức đánh giá về giá trị và sử dụng tài sản này như thế nào phụ
thuộc rất nhiều vào cách thức mà cuộc đánh giá đã được thực hiện.
Thông qua các hỗ trợ cụ thể và cung cấp nguồn lực, lãnh đạo cấp cao của tổ chức có
trách nhiệm chính trong việc đảm bảo tính hiệu lực của hoạt động đánh giá nội bộ. Các
đánh giá viên có trách nhiệm sử dụng tốt các hỗ trợ của lãnh đạo, thông qua việc cam
kết với các thực hành tốt cho đánh giá và cung cấp các báo cáo đánh giá có ý nghĩa.
Để thực hiện hoạt động đánh giá, người quản lý chương trình đánh giá của tổ chức có
trách nhiệm yêu cầu sự hỗ trợ của lãnh đạo để thực hiện chương trình đánh giá. Để đổi
lại cho sự tin tưởng của lãnh đạo thông những hỗ trợ này, các đánh giá viên phải cố
gắng với sự mẫn cán của mình để cung cấp các thông tin có giá trị mà lãnh đạo có thể
sửu dụng cho việc hoạch định chiến lược cũng như ra quyết quyết định quản lý.
Dưới đây là một số kinh nghiệm có thể giúp tổ chức thu được các lợi ích từ việc thực
hiện chương trình đánh giá nội bộ.
Lập kế hoạch cho cuộc đánh giá
Trước hết, lịch đánh giá và tần xuất đánh giá cần được xác định nhằm phản ảnh nhu
cầu của tổ chức. Tổ chức phải xem xét một cách thích hợp đến các hoạt động quan
trọng, xác định các khu vực có bổ sung, thay đổi ...
MT S “MO” CHO ĐÁNH GIÁ CHT LƯỢNG NI B H THNG QUN LÝ CHT
LƯỢNG THEO ISO 9001
Cũng như bt k mt quá trình nào khác, để có th thc hin hiu qu vic đánh giá
cũng cn các hot động lp kế hoch, xác định, thc hin mt cách nht quán và được
kim soát. Nếu thiếu đi các yếu t này, hot động đánh giá ch là mt s lãng phí v thi
gian và ngun lc.
Đánh giá ni b là mt trong nhng yếu t khiến cho H thng qun lý cht lượng
(HTQLCL) hoàn thin. Hot động này ri vào nhóm “kim tra” trong vòng tròng Lp kế
hoch – Thc hin – Kim tra – Điu chnh (PDCA). Để duy trì HTQLCL và chng nhn
thì đây không phi là mt công vic có th được thc hin mt cách không có t chc,
hoc mun thì làm mà không mun thì thôi. Đánh giá ni b là mt hàn th biu cho s
toàn vn ca h thng và các quá trình ca cũng như kh năng ca chúng trong vic h
tr mc đích ca t chc.
Các cuc đánh giá giúp t chc xác định được các vn đề tn ti, ri ro, các kinh
nghim tt và cơ hi để t chc có th phc v các khách hàng ca mình mt cách tt
hơn. Các thông tin thu được trong mt cuc đánh giá tt là mt tài sn xa t chc và
giá tr ca nó ln hơn rt nhiu so vi chi phí ít i cho đào to và thi gian mà t chc
đã đầu tư. Vic mt t chc đánh giá v giá tr và s dng tài sn này như thế nào ph
thuc rt nhiu vào cách thc mà cuc đánh giá đã được thc hin.
Thông qua các h tr c th và cung cp ngun lc, lãnh đạo cp cao ca t chc có
trách nhim chính trong vic đảm bo tính hiu lc ca hot động đánh giá ni b. Các
đánh giá viên có trách nhim s dng tt các h tr ca lãnh đạo, thông qua vic cam
kết vi các thc hành tt cho đánh giá và cung cp các báo cáo đánh giá có ý nghĩa.
Để thc hin hot động đánh giá, người qun lý chương trình đánh giá ca t chc có
trách nhim yêu cu s h tr ca lãnh đạo để thc hin chương trình đánh giá. Để đổi
li cho s tin tưởng ca lãnh đạo thông nhng h tr này, các đánh giá viên phi c
gng vi s mn cán ca mình để cung cp các thông tin có giá tr mà lãnh đạo có th
su dng cho vic hoch định chiến lược cũng như ra quyết quyết định qun lý.
Dưới đây là mt s kinh nghim có th giúp t chc thu được các li ích t vic thc
hin chương trình đánh giá ni b.
Lp kế hoch cho cuc đánh giá
Trước hết, lch đánh giá và tn xut đánh giá cn được xác định nhm phn nh nhu
cu ca t chc. T chc phi xem xét mt cách thích hp đến các hot động quan
trng, xác định các khu vc có b sung, thay đổi v nhân s, và các quá trình xut hin
s c hoc sai li. Lch đánh giá cn được định k xem xét để điu chnh da trên kết
qu xem xét đến các yếu t này.
Khi t chc có mt dây chuyn sn xut n định và không có hot động tuyn dng
trong thi gian gn đây thì vic đánh giá hot động đào to nhiu hơn mt ln mt năm
P & Q SOLUTIONS CO., LTD.
Page 1/7
Một số "mẹo" cho đánh giá chất lượng nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số "mẹo" cho đánh giá chất lượng nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Một số "mẹo" cho đánh giá chất lượng nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 9 10 12