Ktl-icon-tai-lieu

Một số phương pháp hiệu chỉnh giải hệ phương trình toán tử

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1263 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Một số phương pháp hiệu chỉnh giải hệ
phương trình toán tử
Đặng Văn Hiếu
Trường Đại học khoa học tự nhiên; Khoa Toán – Cơ – Tin học
Luận văn ThS Chuyên ngành: Toán học tính toán; Mã số: 604630
Người hướng dẫn: GS.TSKH Phạm Kỳ Anh
Năm bảo vệ: 2011

Abstract: Thiết lập tính đặt chỉnh của bài toán tối ưu có ràng buộc liên kết
với hệ phương trình toán tử đặt không chỉnh. Đánh giá tốc độ hội tụ của
phương pháp hiệu chỉnh đa tham số trong trường hợp tổng quát. Nghiên
cứu mối liên hệ giữa phương pháp nhân tử Lagrange và phương pháp hiệu
chỉnh đa tham số. Tìm hiểu phương pháp hiệu chỉnh đa tham số Tikhonov
và đánh giá tốc độ hội tụ. Trình bày phương pháp chỉnh lặp song song dạng
Gauss-Newton
Keywords: Toán học tính toán, Hệ phương trình, Phương pháp hiệu chỉnh,
Toán tử
Content
Bản luận văn đã trình bày 3 phương pháp hiệu chỉnh giải hệ phương trình toán tử:
Chương 1: Phương pháp hiệu chỉnh đa tham số - sự hội tụ và tốc độ hội tụ.
Trong chương này , chúng tôi đề cập tới phương pháp hiệu chỉnh đa tham số do T.Hein
đề xuất dự trên việc cực tiểu phiếm hàm ổn định J(x) với điều kiện độ lệch của các
phương trình nằm trong giới hạn sai số cho phép, bao gồm các Bổ đề 1.1.1 đến Bổ đề
1.1.4 về tính ổn định và các Định lý 1.3.1 về tốc độ hội tụ. Cuối chương chúng tôi có giới
thiệu hai thuật toán giải bài toán tối ưu và mối liện hệ giữa phươngp pháp hiệu chỉnh đa
tham số và phương pháp nhân tử Lagrange.
Chương 2: Phương pháp hiệu chỉnh đa tham số Tikhonov
Trong chương này, chúng tôi đề cập tới phương pháp hiệu chỉnh đa tham số Tikhonov
dựa trên việc cực tiểu phiếm hàm Tikhonov, trong đó phiếm hàm chứa tham số và các
tham số . Phần này tôi dựa vào cách tiếp cận tổng quát của T.Hein để phát triển các kết
quả đã biết của GS. Nguyễn Bường và NCS Nguyễn Đình Dũng. Bao gồm các Định lý

2.2.1 đến Định lý 2.2.4 về tính ổn định của nghiệm và các Định lý 2.2.5 và Định lý 2.2.6
về tốc độ hội tụ của nghiệm. Cuối chương là ví dụ minh họa cho phương pháp.

Chương 3: Phương pháp chỉnh lặp song song dạng Gauss – Newton
Trong chương này, chúng tôi đề cập tới phương pháp hiệu chỉnh song song dạng Gauss –
Newton dựa theo công trình của GS.TSKH Phạm Kỳ Anh và Vũ Tiến Dũng, bao gồm
thuật toán song song PA và định lý về tốc độ hội tụ. Cuối chương là ví dụ minh họa cho
phương pháp song song đã trình bày.
Các hướng phát triển tiếp theo của luận và là: Thiết lập một số phương pháp lặp tuẩn tự
cũng như song song với cách tiếp cận tổng quát của Torsten Hein. Ngoài ra cũng đi tìm
các ứng dụng với cách t...
Mt s phương pháp hiệu chnh gii h
phương trình toán tử
Đặng Văn Hiếu
Trường Đại hc khoa hc t nhiên; Khoa Toán Cơ Tin hc
Luận văn ThS Chuyên ngành: Toán hc tính toán; Mã s: 604630
Người hướng dn: GS.TSKH Phm K Anh
Năm bảo v: 2011
Abstract: Thiết lập tính đặt chnh ca bài toán tối ưu ràng buộc liên kết
vi h phương trình toán tử đặt không chỉnh. Đánh giá tốc đ hi t ca
phương pháp hiệu chnh đa tham số trong trường hp tng quát. Nghiên
cu mi liên h giữa phương pháp nhân tử Lagrange phương pháp hiu
chỉnh đa tham số. Tìm hiểu phương pháp hiu chỉnh đa tham số Tikhonov
và đánh giá tốc độ hi tụ. Trình y phương pháp chỉnh lp song song dng
Gauss-Newton
Keywords: Toán hc tính toán, H phương trình, Phương pháp hiệu chnh,
Toán t
Content
Bn luận văn đã trình bày 3 phương pháp hiu chnh gii h phương trình toán t:
Chương 1: Phương pháp hiu chỉnh đa tham s - s hi t và tốc độ hi t.
Trong chương y , chúng tôi đ cp ti phương pháp hiu chỉnh đa tham số do T.Hein
đề xut d trên vic cc tiu phiếm m ổn định J(x) với điều kiện độ lch ca các
phương trình nm trong gii hn sai s cho phép, bao gm các B đề 1.1.1 đến B đề
1.1.4 v tính n định và các Định lý 1.3.1 v tc độ hi t. Cui chương chúng tôi có gii
thiu hai thut toán gii bài toán ti ưu mi lin h gia phươngp pháp hiu chỉnh đa
tham s và phương pháp nhân t Lagrange.
Chương 2: Phương pháp hiu chỉnh đa tham s Tikhonov
Trong chương này, chúng tôi đề cp ti phương pháp hiu chỉnh đa tham số Tikhonov
da trên vic cc tiu phiếm m Tikhonov, trong đó phiếm hàm cha tham s các
tham s . Phn y i da vào cách tiếp cn tng quát của T.Hein để phát trin các kết
qu đã biết ca GS. Nguyn Bưng NCS Nguyễn Đình Dũng. Bao gồm các Đnh
Một số phương pháp hiệu chỉnh giải hệ phương trình toán tử - Trang 2
Một số phương pháp hiệu chỉnh giải hệ phương trình toán tử - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Một số phương pháp hiệu chỉnh giải hệ phương trình toán tử 9 10 683