Ktl-icon-tai-lieu

Một số phương pháp phân tích trong mạng trao đổi chất

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 854 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Một số phương pháp phân tích trong mạng trao
đổi chất
Đặng Cao Cường
Trường Đại học Công nghệ
Luận văn ThS chuyên ngành: Khoa học máy tính; Mã số: 60 48 01
Người hướng dẫn: PGS.TS. Hoàng Xuân Huấn
Năm bảo vệ: 2008
Abstract: Giới thiệu quá trình chuyển hóa chất của sinh vật và mạng trao đổi chất - một
mô hình toán học để nghiên cứu quá trình trao đổi chất. Giới thiệu về quy hoạch tuyến
tính và quy hoạch bậc hai, cơ sở toán học chính cho các phương pháp phân tích cân bằng
(FBA), tối thiểu hóa quá trình trao đổi chất (MOMA). Trình bày cụ thể về mạng trao đổi
chất của vi khuẩn E.coli, phương pháp xây dựng mạng từ các dữ liệu thực nghiệm. Nêu
ra các phương pháp phân tích mạng trao đổi chất chủ yếu là phân tích với dạng wild-type
(dạng tự nhiên) và phân tích với dạng đột biến (bị xóa bỏ gen). Đưa ra bài toán cụ thể và
phương pháp FBA/MOMA cải tiến. Xây dựng hệ thống phần mềm FLUXOR để nghiên
cứu các hệ thống sinh học sử dụng phương pháp FBA/MOMA.
Keywords: Công nghệ thông tin; Hệ thống sinh học; Mạng sinh học; Mạng trao đổi chất

Content
MỞ ĐẦU
Nghiên cứu mạng trao đổi chất đã thu hút nhiều sự quan tâm trong những năm gần đây [410]. Phần lớn nghiên cứu tập trung vào việc xây dựng các mô hình toán học của quá trình trao
đổi chất trong tế bào.
Ở đây chúng tôi tập trung vào các phương pháp phân tích dòng (flux) sử dụng mô hình dựa
trên các ràng buộc và trạng thái ổn định. Mô hình này sử dụng các ràng buộc ở nhiều dạng như
ma trận hệ số cân bằng phương trình hoá học, hệ số cân bằng nhiệt động lực học, công suất dòng,
bảo toàn năng lượng và một số ràng buộc khác để hạn chế không gian phân phối dòng có thể của
mạng trao đổi chất.
Dựa trên giả thuyết trong sinh học về các sinh vật không nhân như Escherichia coli thường
phát triển tối đa trong quá trình tiến hoá, phương pháp Phân tích cân bằng dòng (Flux Balance
Analysis - FBA) dự đoán các phân phối dòng trao đổi chất ở trạng thái ổn định bằng phương
pháp quy hoạch tuyến tính. Với giả sử hoạt động của mạng đạt trạng thái tối ưu chúng ta có thể
tìm ra một phân phối dòng tối ưu của mạng. Ngoài ra hiện có rất nhiều điều kiện tối ưu khác có

thể được áp dụng như tối ưu sản xuất một hợp chất nhất định, tối ưu năng lượng sử dụng. Các
điều kiện này đều có cùng mục tiêu là để đạt được ý nghĩa sinh học khi xác định trạng thái trao
đổi chất của cơ thể. FBA là một phương pháp dựa trên ràng buộc cụ thể đã thành công trong việc
dự đoán tốc độ phát triển, tốc độ hấp thu và bài tiết của tế bào ở dạng nguyên thuỷ. Tuy nhiên
với các dạ...
Mt s phương pháp phân tích trong mạng trao
đổi cht
Đặng Cao Cưng
Trường Đi hc Công ngh
Lun văn ThS chuyên ngành: Khoa hc máy tính; Mã s: 60 48 01
Người ng dn: PGS.TS. Hoàng Xuân Hun
m bảo v: 2008
Abstract: Gii thiu quá trình chuyn hóa cht ca sinh vt và mạng trao đi cht - mt
mô hình toán học đ nghiên cứu quá trình trao đổi cht. Gii thiu v quy hoch tuyến
tính và quy hoch bậc hai, cơ sở toán học chính cho các phương pp phân tích cân bng
(FBA), ti thiểu hóa quá trình trao đổi cht (MOMA). Trình bày c th v mng trao đổi
cht ca vi khuẩn E.coli, phương pháp xây dựng mng t các d liu thc nghim. Nêu
ra các phương pháp phân tích mạng trao đi cht ch yếu là phân tích vi dng wild-type
(dng t nhiên) phân tích vi dng đột biến (b xóa b gen). Đưa ra bài toán c th
phương pháp FBA/MOMA cải tiến. Xây dng h thng phn mềm FLUXOR để nghiên
cu các h thng sinh hc s dụng phương pháp FBA/MOMA.
Keywords: ng ngh thông tin; H thng sinh hc; Mng sinh hc; Mng trao đổi cht
Content
M ĐẦU
Nghiên cu mng trao đổi chất đã thu hút nhiều s quan m trong nhng năm gần đây [4-
10]. Phn ln nghiên cu tp trung o vic xây dng các mô hình toán hc ca quá trình trao
đổi cht trong tế bào.
đây chúng tôi tp trung vào các phương pháp phân tích dòng (flux) s dng mô hình da
trên các ràng buc trng thái n đnh. nh này s dng các ràng buc nhiu dạng như
ma trn h s cân bng phương trình hoá học, h s cân bng nhiệt động lc hc, công sut dòng,
bo toàn năng lượng mt s ràng buộc khác đ hn chế không gian phân phi dòng có th ca
mng trao đổi cht.
Da trên gi thuyết trong sinh hc v các sinh vật không nhân như Escherichia coli thường
phát trin tối đa trong quá trình tiến hoá, phương pháp Phân tích cân bng dòng (Flux Balance
Analysis - FBA) d đoán các phân phối dòng trao đổi cht trng thái ổn định bằng phương
pháp quy hoch tuyến tính. Vi gi s hoạt đng ca mạng đt trng thái ti ưu chúng ta có th
tìm ra mt phân phi ng ti ưu của mng. Ngoài ra hin rt nhiều điều kin ti ưu khác
Một số phương pháp phân tích trong mạng trao đổi chất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số phương pháp phân tích trong mạng trao đổi chất - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Một số phương pháp phân tích trong mạng trao đổi chất 9 10 360