Ktl-icon-tai-lieu

MỘT SỐ SỰ KIỆN TIÊU BIỂU

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 591 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỘT SỐ SỰ KIỆN TIÊU BIỂU
Thời gian
7 – 1943
6 – 6 – 1944
30 – 4 – 1945
9 – 5 – 1945
6 – 8 – 1945
15 – 8 – 1945
13 – 7 – 1885
28 – 12 – 1895
4 – 1892
10 – 1894
12 – 1897
2 – 1913
6 – 1912
24 – 12 – 1913
1908
1911

16

Sự kiện chính
Phát xít I-ta-li-a sụp đổ
Liên quân Anh, Mĩ đổ bộ và Noóc-măng-đi (Pháp).
Lá cờ đỏ búa liềm của Hồng quân Liên xô đã cắm
trên tòa nhà quốc hội Đức.
Nước Đức kí văn bản đầu hàng không điều kiện
Mĩ ném quả bom nguyên tử đầu tiên xuống thành phố
Hi-rô-si-ma làm 8 vạn người chết
Nhật Bản chấp nhận đầu hàng không điều kiện
Tôn Thất Thuyết lấy danh vua Hàm Nghi xuống
chiếu Cần Vương.
Phan Đình Phùng hi sinh.
Đề Nắm bị sát hại
Hoàng Hoa Thám xin giảng hòa lần thứ nhất
Hoàng Hoa Thám xin giảng hòa lần thứ hai
Đề Thám bị sát hại, phong trào Yên Thế tan rã.
Thành lập Việt Nam Quang phục hội
Phan Bội Châu bị giới quân phiệt Trung Quốc bắt
giam ở nhà tù Trung Quốc bắt giam ở nhà tù Quảng
Đông.
Phan Châu Trinh bị bắt và bị đày ở Côn Đảo
Phan Châu Trinh bị đưa sang Pháp

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP SỬ 11 HK II
Bài 17: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 – 1945)
Câu hỏi
Câu 1: Hãy phân tích nguyên nhân bùng nổ của Chiến tranh thế
giới thứ hai
- Saâu xa: Do söï phaùt trieån khoâng ñeàu veà kinh teá, chính trò cuûa caùc nöôùc
tö baûn trong thôøi ñaïi chủ nghĩa đế quốc  maâu thuaån vôùi nhau veà caùc
vaán ñeà thuoäc ñòa.

- Do mâu thuẫn về quyền lợi giữa các nước đế quốc sau chiến tranh
thế giới thứ nhất lại tiếp tục nảy sinh.
- Trực tiếp: Do cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 đã dẫn đến
sự ra đời và lên cầm quyền của chủ nghĩa phát xít ở Đức, I-ta-li-a và
Nhật Bản nhằm gây chiến tranh để chia lại thế giới.
- Do chính sách thoả hiệp, “dung dưỡng” của các nước phương Tây
đã tạo điều kiện cho bọn phát xít phát động chiến tranh.
- Các nước đế quốc hình thành hai khối đối lập nhau:
+ Anh, Pháp, Mĩ thi hành chính sách thoả hiệp nhượng bộ nhằm
đẩy khối phát xít tấn công Liên Xô, đỉnh cao của chính sách này là
Hiệp ước Muy-ních, “bán đứng” Tiệp Khắc cho Đức. Tuy vậy, thấy
chưa đủ sức tấn công Liên xô, Hit-le tấn công các nước châu Âu trước
+ Ngày 1-9-1939, phát xít Đức tấn công Ba Lan, chiến tranh thế
giới thứ hai bùng nổ.
Câu 2: Trình bày những nét chính khi quân Đồng Minh chuyển
sang phản công?
- Từ tháng 11 – 1942 đến tháng 2 – 1943, Hồng quân Liên Xô phản
công tại Xta-lin-grát đã tạo ra bước ngoặt của chiến tranh thế giới,
Hồng quân Liên Xô và phe Đồng minh chuyển sang tấn công đồng
loạt trên các mặt trận.
- Từ ngày 5 – 7 đến ngày 23 – 8 – 1943, Hồng quân Liên...
16
MỘT SỐ SỰ KIỆN TIÊU BIỂU
Thời gian Sự kin chính
7 – 1943 Phát xít I-ta-li-a sụp đổ
6 – 6 – 1944 Liên quân Anh, Mĩ đổ bộ và Noóc-măng-đi (Pháp).
30 – 4 – 1945
cđỏ búa liềm của Hồng quân Liên xô đã cm
trêna nhà quốc hi Đức.
9 – 5 – 1945 Nước Đức kí văn bn đầu hàng không điều kin
6 – 8 – 1945
Mĩ ném quả bom nguyên tđầu tiên xuống thành ph
Hi-rô-si-ma làm 8 vạn người chết
15 – 8 – 1945 Nhật Bản chấp nhận đầu hàng không điều kiện
13 – 7 – 1885
n Tht Thuyết lấy danh vua Hàm Nghi xuống
chiếu Cần Vương.
28 – 12 – 1895 Phan Đình Phùng hi sinh.
4 – 1892 Đề Nắm bị sát hại
10 – 1894 Hoàng Hoa Thám xin giảng hòa ln thứ nhất
12 – 1897 Hoàng Hoa Thám xin giảng hòa ln thứ hai
2 – 1913 Đề Thám bị sát hi, phong trào Yên Thế tan rã.
6 – 1912 Thành lập Việt Nam Quang phục hi
24 – 12 – 1913
Phan Bi Châu bị giới quân phiệt Trung Quc bắt
giam ở nhà tù Trung Quốc bắt giamnhà Quảng
Đông.
1908 Phan Châu Trinh b bắt và b đày ở Côn Đảo
1911 Phan Châu Trinh b đưa sang Pháp
1
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP SỬ 11 HK II
Bài 17: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 – 1945)
Câu hi
Câu 1: Hãy phân tích nguyên nhân bùng ncủa Chiến tranh thế
giới thứ hai
- Saâu xa: Do söï phaùt trieån khoâng ñeàu veà kinh teá, chính trò cuûa caùc nöôùc
baûn trong thôøi ñaïi chnghĩa đế quốc maâu thuaån vôùi nhau veà caùc
vaán ñeà thuoäc ñòa.
- Do mâu thuẫn về quyền lợi giữa các nước đế quốc sau chiến tranh
thế giới thứ nhất lại tiếp tục nảy sinh.
- Trực tiếp: Do cuc khủng hoảng kinh tế 1929 1933 đã dn đến
sra đời và lên cầm quyền của chủ nghĩa phát xít Đức, I-ta-li-a
Nhật Bản nhằmy chiến tranh để chia lại thế giới.
- Do chính sách thohiệp, “dung dưỡng” của các nước phương y
đã to điều kiện cho bn phátt phát động chiến tranh.
- Các nước đế quốc hình thành hai khi đối lập nhau:
+ Anh, Pháp, Mĩ thi hành cnh sách thohiệp nhượng b nhằm
đẩy khối phát t tấn công Liên , đỉnh cao của chính sách này là
Hiệp ước Muy-ch, “bán đứng” Tiệp Khắc cho Đức. Tuy vy, thấy
chưa đủ sức tấn công Liên xô, Hit-le tấnng các nước châu Âu trước
+ Ny 1-9-1939, phát t Đức tấn công Ba Lan, chiến tranh thế
giới thứ hai bùng n.
Câu 2: Trình bày những nét chính khi quân Đồng Minh chuyển
sang phản công?
- Từ tháng 11 1942 đến tháng 2 1943, Hồng quân Liên Xô phn
công tại Xta-lin-grát đã to ra bước ngoặt của chiến tranh thế gii,
Hồng quân Liên phe Đồng minh chuyển sang tấn ng đồng
loạt trên các mặt trận.
- Tngày 5 – 7 đến ngày 23 – 8 – 1943, Hồng quân Liên Xô bẻ gãy
cuộc phn công của quân Đức tại vòng cung Cuốc-xcơ, tiếp tục tấn
công đến tháng 6 1944 đã gii phóng phn lớn lãnh thổ Liên Xô.
- Mặt trận Bắc Phi: quân Anh, Mĩ tn công mnh mẽ (t tháng 3 đến
tháng 5 – 1943) quân Đức và I-ta-li-a phi hạ vũ khí.
- I-ta-li-a, quân Đồng minh đổ bộ đánh chiếm đảo Xi-xi-li-a (7
1943) Phát t I-ta-li-a sụp đổ. Nhưng quân Đức đã giải thoát cho
Mút-xô-li-ni lp lại chính phủ phátt chng cự đến tháng 5 – 1945
mới khuất phục.
- Thái Bình Dương, qn Mĩ đánh bại Nhật trong trận Gu-a-đan-
ca-nan (ttháng 8 1942 đến tháng 1 1943) đã to ra ớc ngoặt
trên mặt trận Mĩ chuyển sang phản công.
MỘT SỐ SỰ KIỆN TIÊU BIỂU - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MỘT SỐ SỰ KIỆN TIÊU BIỂU - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
MỘT SỐ SỰ KIỆN TIÊU BIỂU 9 10 987