Ktl-icon-tai-lieu

Một số trao đổi về thực trạng ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban Nhân dân tỉnh, hội đồng nhân dân cấp tỉnh

Được đăng lên bởi nobitaktv
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 3121 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Một số trao đổi về thực trạng ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban Nhân dân
tỉnh, hội đồng nhân dân cấp tỉnh
Trong bối cảnh hiện nay, địa phương phải đương đầu với nhiều vấn đề nan giải như: tệ nạn xã hội
luôn diễn biến phức tạp, tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông gia tăng, nông dân sản xuất
lương thực nhưng không có thị trường tiêu thụ, các hoá chất độc hại trong thực phẩm, nguồn
nước, không khí bị ô nhiễm; thiên tai, dịch họa thường xuyên xảy ra… dẫn đến môi trường sống của
một bộ phận dân cư nông thôn bị đe doạ; vấn đề giáo dục, y tế đối với vùng sâu vùng xa chưa được
đảm bảo.

1. Thực trạng ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân
dân cấp tỉnh
Để giải quyết triệt để các vấn đề nêu trên, chỉ dựa vào trung ương thì sẽ không sao giải quyết được mà
phải có sự chung tay của địa phương. Trên cơ sở đặc thù của từng vùng, từng địa phương mà phải có
cách giải quyết khác nhau, từ đó xuất phát nhu cầu rất lớn về việc ban hành văn bản quy phạm pháp
luật ở địa phương để giải quyết các vấn đề trên.
Trước đây, việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của cấp tỉnh chưa có quy định nào điều chỉnh.
Trong khi đó, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 1996 (được sửa đổi năm 2002 và năm
2008) chỉ quy định chung chung về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương. Do đó
tại địa phương, mỗi nơi mỗi kiểu tự mày mò, xây dựng trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm
pháp luật cho riêng mình và việc làm đó đã trở thành một lối mòn ở hầu hết các địa phương. Để khắc
phục tình trạng đó, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân
dân được Quốc hội thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng
4 năm 2005. Đây là đạo luật quan trọng trong việc quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành
văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương các cấp và có ý nghĩa rất lớn đối với hoạt động quản lý điều
hành ở địa phương.
Sau khi Luật có hiệu lực thi hành, hành năm có hàng ngàn văn bản quy phạm pháp luật của địa
phương nhất là cấp tỉnh đã được xây dựng và ban hành. Ví dụ như: trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong
bốn năm (2005, 2006, 2007, 2008) ở cấp tỉnh đã ban hành khoảng 340 văn bản quy phạm pháp luật,
riêng từ ngày 01 tháng 10 năm 2009 đến ngày 31 tháng 9 năm 2010 đã ban hành 46 văn bản quy phạm
pháp luật (09 nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và 37 quyết định, chỉ thị của Ủy ban nhân dân
tỉnh).
Như vậy, có thể thấy được số lượng và nhu cầu ban hành văn ...
Một số trao đổi về thực trạng ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban Nhân dân
tỉnh, hội đồng nhân dân cấp tỉnh
Trong bối cảnh hiện nay, địa phương phải đương đầu với nhiều vấn đề nan giải như: tệ nạn xã hội
luôn diễn biến phức tạp, tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông gia tăng, nông dân sản xuất
lương thực nhưng không có thị trường tiêu thụ, các hoá chất độc hại trong thực phẩm, nguồn
nước, không khí bị ô nhiễm; thiên tai, dịch họa thường xuyên xảy ra… dẫn đến môi trường sống của
một bộ phận dân cư nông thôn bị đe doạ; vấn đề giáo dục, y tế đối với vùng sâu vùng xa chưa được
đảm bảo.
1. Thực trạng ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân
dân cấp tỉnh
Để giải quyết triệt để các vấn đề nêu trên, chỉ dựa vào trung ương thì sẽ không sao giải quyết được
phải sự chung tay của địa phương. Trên sở đặc thù của từng vùng, từng địa phương phải
cách giải quyết khác nhau, từ đó xuất phát nhu cầu rất lớn về việc ban hành văn bản quy phạm pháp
luật ở địa phương để giải quyết các vấn đề trên.
Trước đây, việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của cấp tỉnh chưa quy định nào điều chỉnh.
Trong khi đó, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 1996 (được sửa đổi năm 2002 năm
2008) chỉ quy định chung chung về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật địa phương. Do đó
tại địa phương, mỗi nơi mỗi kiểu tự mày mò, xây dựng trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm
pháp luật cho riêng mình việc làm đó đã trở thành một lối mòn hầu hết các địa phương. Để khắc
phục tình trạng đó, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân
dân được Quốc hội thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng
4 năm 2005. Đây đạo luật quan trọng trong việc quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành
văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương các cấp và có ý nghĩa rất lớn đối với hoạt động quản lý điều
hành ở địa phương.
Sau khi Luật hiệu lực thi hành, nh năm hàng ngàn văn bản quy phạm pháp luật của địa
phương nhất cấp tỉnh đã được xây dựng ban hành. dụ như: trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong
bốn năm (2005, 2006, 2007, 2008) cấp tỉnh đã ban hành khoảng 340 văn bản quy phạm pháp luật,
riêng từ ngày 01 tháng 10 năm 2009 đến ngày 31 tháng 9 năm 2010 đã ban hành 46 văn bản quy phạm
pháp luật (09 nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 37 quyết định, chỉ thị của Ủy ban nhân dân
tỉnh).
Như vậy, thể thấy được số lượng nhu cầu ban hành văn bản quy phạm pháp luật của cấp tỉnh
trong c nước hàng năm không nhỏ. Văn bản đó góp phần rất lớn trong việc cùng với Trung ương
giải quyết các vấn đề bức xúc hiện nay của hội, nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế hội
cũng như xây dựng thành công công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Qua khảo sát cho thấy hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật cấp tỉnhnhững thuận lợi
và hạn chế sau:
Một số trao đổi về thực trạng ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban Nhân dân tỉnh, hội đồng nhân dân cấp tỉnh - Trang 2
Một số trao đổi về thực trạng ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban Nhân dân tỉnh, hội đồng nhân dân cấp tỉnh - Người đăng: nobitaktv
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Một số trao đổi về thực trạng ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban Nhân dân tỉnh, hội đồng nhân dân cấp tỉnh 9 10 225