Ktl-icon-tai-lieu

Một số tư tưởng trong phong trào chấn hưng Phật giáo ở miền Bắc nước ta những năm đầu thế kỷ XX

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 935 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Một số tư tưởng trong phong trào chấn hưng
Phật giáo ở miền Bắc nước ta những năm
đầu thế kỷ XX
Phan Thị Hội
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Tôn giáo học; Mã số: 60 22 90
Người hướng dẫn: GS.TS. Đỗ Quang Hưng
Năm bảo vệ: 2010
Abstract. Làm rõ những nguyên nhân dẫn tới phong trào Chấn hưng Phật giáo ở
miền Bắc nói riêng và ở Việt Nam nói chung, trong đó nhấn mạnh đến những
nguyên nhân khách quan mang tính quốc tế như: Tác động của sự xâm lược của chủ
nghĩa thực dân Châu Âu, sự truyền bá và phát triển của đạo Công giáo, sự ra đời và
ảnh hưởng của tư sản Phương Tây, sự phát triển của khoa học kỹ thuật và khoa học
xã hội Âu - Mỹ… đối với Phật giáo tại các nước phương Đông. Nêu bật quá trình
vận động Chấn hưng Phật giáo ở miền Bắc trước khi Hội Phật giáo Bắc kỳ chính
thức được thành lập vào năm 1934. Phân tích những nội dung tư tưởng cải cách của
phong trào Chấn hưng Phật giáo ở miền Bắc, trong đó bên cạnh những vấn đề tư
tưởng triết học Phật giáo, còn là những nội dung quan trọng khác như : Tổ chức
Giáo Hội, đào tạo Tăng tài, nghi lễ Phật giáo, cơ sở thờ tự và đi sâu nghiên cứu tư
tưởng nhập thế của Phật giáo. Trình bày vai trò và ý nghĩa của phong trào Chấn
hưng Phật giáo ở miền Bắc đối với sự phát triển của Phật giáo Việt Nam thế kỷ XX
và ở mức độ nhất định nêu lên ảnh hưởng của nó tới phong trào giải phóng dân tộc ở
Việt Nam đương thời.
Keywords. Tôn giáo học; Tư tưởng Phật giáo; Chấn hưng Phật giáo; Việt Nam
Content
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Cùng với những biến đổi mạnh mẽ về kinh tế, xã hội từ kết quả của công cuộc đổi
mới đất nước do Đảng cộng sản việt nam khởi xướng và lãnh đạo, Phật giáo ở nước ta hiện
nay đang có xu hướng phục hồi và phát triển. Đây là một hệ quả tất yếu vì Phật giáo có năng
lực thích ứng mạnh mẽ trước các điều kiện hiện thực đang biến đổi.
Trước thực tế đó, một sự hiểu biết đầy đủ về thể trạng Phật giáo Việt Nam hiện nay
rất cần thiết cho việc huy động Tăng Ni, Phật tử tham gia công cuộc xây dựng đất nước theo
định hướng xã hội chủ nghĩa và cho việc hoàn thiện chính sách tín ngưỡng, tôn giáo của
Đảng và nhà nước. Nhưng để nắm bắt được Phật giáo Việt Nam hiện nay thì phải hiểu được
những giai đoạn phát triển trước đây của Phật giáo Việt Nam, đặc biệt là phải có sự tìm hiểu
sâu sắc về Phật giáo Việt Nam thế kỷ XX, vì nó có ảnh hưởng trực tiếp đến giai đoạn phát
triển hiện nay của Phật giáo Việt Nam. Trong sự phát triển của Phật giáo Việt Nam thế kỷ
XX, phong trào Chấn hưng Phật giáo có một ...
Mt s tư tưởng trong phong trào chấn hưng
Phật giáo ở min Bắc nước ta những năm
đầu thế k XX
Phan Th Hi
Trường Đại hc Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Tôn giáo học; Mã số: 60 22 90
Người hướng dn: GS.TS. Đỗ Quang Hưng
Năm bảo v: 2010
Abstract. Làm những nguyên nhân dẫn tới phong trào Chấn hưng Phật giáo
min Bắc nói riêng và Việt Nam nói chung, trong đó nhn mạnh đến nhng
nguyên nhân khách quan mang tính quc tế như: Tác động ca s xâm lược ca ch
nghĩa thực dân Châu Âu, sự truyền phát triển của đạo Công giáo, s ra đời
ảnh hưởng của sản Phương y, sự phát trin ca khoa hc k thuật khoa học
hội Âu - Mỹ… đối vi Phật giáo tại các nước phương Đông. Nêu bật quá trình
vận động Chấn hưng Phật giáo min Bắc trước khi Hi Phật giáo Bắc k chính
thức được thành lập vào năm 1934. Phân tích nhng nội dung ng cải cách của
phong trào Chấn hưng Phật giáo min Bắc, trong đó bên cạnh nhng vấn đề
ng triết hc Phật giáo, còn những ni dung quan trọng khác như : T chc
Giáo Hội, đào tạo Tăng tài, nghi lễ Phật giáo, sở th t đi sâu nghiên cứu
ng nhp thế ca Phật giáo. Trình y vai trò ý nghĩa của phong trào Chn
hưng Phật giáo min Bắc đi vi s phát triển ca Phật giáo Việt Nam thế k XX
và ở mức độ nhất định nêu lên ảnh hưởng của nó tới phong trào giải phóng dân tộc
Việt Nam đương thi.
Keywords. Tôn giáo học; Tư tưởng Phật giáo; Chấn hưng Phật giáo; Vit Nam
Content
1. Tính cấp thiết ca đề tài nghiên cứu
Cùng với nhng biến đổi mnh m v kinh tế, hội t kết qu của công cuộc đổi
mi đất nước do Đảng cng sn vit nam khi xướng và lãnh đạo, Phật giáo nước ta hin
nay đang có xu hướng phc hồi phát triển. Đây là một h qu tt yếu vì Phật giáo ng
lực thích ứng mnh m trước các điu kin hin thc đang biến đổi.
Trước thc tế đó, một s hiu biết đầy đủ v th trng Phật giáo Vit Nam hin nay
rt cn thiết cho vic huy động Tăng Ni, Pht t tham gia công cuộc xây dng đất nước theo
định hướng hội ch nghĩa cho việc hoàn thiện chính sách tín ngưỡng, tôn giáo của
Đảng nhà nước. Nhưng để nm bt được Phật giáo Việt Nam hiện nay thì phi hiu được
nhng giai đoạn phát triển trước đây của Phật giáo Việt Nam, đặc biệt phải sự tìm hiểu
sâu sắc v Phật giáo Việt Nam thế k XX, nh hưởng trc tiếp đến giai đoạn phát
trin hin nay ca Phật giáo Việt Nam. Trong s phát triển ca Phật giáo Việt Nam thế k
XX, phong trào Chấn hưng Phật giáo có một v trí và vai trò hết sc quan trng. S xut hin
Một số tư tưởng trong phong trào chấn hưng Phật giáo ở miền Bắc nước ta những năm đầu thế kỷ XX - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số tư tưởng trong phong trào chấn hưng Phật giáo ở miền Bắc nước ta những năm đầu thế kỷ XX - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Một số tư tưởng trong phong trào chấn hưng Phật giáo ở miền Bắc nước ta những năm đầu thế kỷ XX 9 10 706