Ktl-icon-tai-lieu

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 993 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tạp chí Khoa học và Phát triển 2011: Tập 9, số 3: 492 - 502

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

MéT Sè VÊN §Ò Lý LUËN Vμ THùC TIÔN VÒ KH¶ N¡NG C¹NH TRANH
CñA DOANH NGHIÖP
Some Theorical and Practical Issues on Competitiveness of Enterprises
Chu Thị Kim Loan, Nguyễn Hùng Anh, Trần Hữu Cường
Khoa Kế toán và Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Địa chỉ email tác giả liên lạc: ctkloan@hua.edu.vn
Ngày gửi đăng: 18.02.2011;
Ngày chấp nhận: 15.05.2011
TÓM TẮT
Nghiên cứu này nhằm góp phần hệ thống hóa một số cơ sở lý luận và thực tiễn về khả năng
cạnh tranh của doanh nghiệp. Sau khi trình bày khái niệm, bài viết thảo luận một số phương pháp
phân tích đánh giá khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, nghiên cứu còn khái quát
thực trạng khả năng cạnh tranh của một số doanh nghiệp ở Việt Nam và cách tiếp cận phân tích khả
năng cạnh tranh ở cấp doanh nghiệp của một số học giả trong và ngoài nước. Cuối cùng, một mẫu
khung phân tích khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp được đề xuất dựa trên việc vận dụng các cơ
sở lý luận và thực tiễn đã trình bày ở trên.
Từ khóa: Doanh nghiệp, khả năng cạnh tranh, khung phân tích, phương pháp.

SUMMARY
This paper discusses theoretical and practical issues on enterprises’ competitiveness. After
presenting concepts, the paper discusses some methods used to analyze the enterprises’
competitiveness. In addition, the study also generalizes the competitive situation of some Vietnamese
enterprises, and methods applied by few authors to analyze the enterprises competitiveness. Lastly, a
sample of analytical framework for enterprises’ competitiveness is introduced.
Key words: competitiveness, enterprise, framework, method.

1. §ÆT VÊN §Ò
ChÝnh s¸ch ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý kinh
tÕ, chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr−êng ®· lμm cho
nÒn kinh tÕ ViÖt Nam chuyÓn biÕn m¹nh mÏ.
Trong ®iÒu kiÖn n−íc ta hiÖn nay, khi mμ
nÒn kinh tÕ hμng ho¸ ngμy cμng ph¸t triÓn
m¹nh, sù c¹nh tranh cμng trë nªn gay g¾t
th× sù ®øng v÷ng vμ kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ cña
mçi doanh nghiÖp trªn thÞ tr−êng lμ mét
®iÒu cùc kú khã kh¨n. BÊt cø mét doanh
nghiÖp nμo khi tham gia vμo ho¹t ®éng s¶n
xuÊt kinh doanh trong c¬ chÕ thÞ tr−êng ®Òu
ph¶i chÞu t¸c ®éng cña c¸c quy luËt kinh tÕ
kh¸ch quan, trong ®ã cã quy luËt c¹nh tranh.
492

Theo quy luËt nμy, mçi doanh nghiÖp muèn
tån t¹i vμ ph¸t triÓn ®−îc trªn thÞ tr−êng th×
ph¶i kh«ng ngõng nç lùc ¸p dông khoa häc
kü thuËt ®Ó n©ng cao chÊt l−îng s¶n phÈm,
qu¶n lý tèt chi phÝ nh»m gi¶m gi¸ thμnh s¶n
phÈm, v.v... Cã nh− vËy, doa...
Tp chí Khoa hc và Phát trin 2011: Tp 9, s 3: 492 - 502 TRƯỜNG ĐẠI HC NÔNG NGHIP HÀ NI
MéT Sè VÊN §Ò Lý LUËN Vμ THùC TIÔN VÒ KH¶ N¡NG C¹NH TRANH
CñA DOANH NGHIÖP
Some Theorical and Practical Issues on Competitiveness of Enterprises
Chu Th Kim Loan, Nguyn Hùng Anh, Trn Hu Cường
Khoa Kế toán và Qun tr Kinh doanh, Trường Đại hc Nông nghip Hà Ni
Địa ch email tác gi liên lc: ctkloan@hua.edu.vn
Ngày gi đăng: 18.02.2011; Ngày chp nhn: 15.05.2011
TÓM TT
Nghiên cu này nhm góp phn h thng hóa mt s cơ s lý lun và thc tin v kh năng
cnh tranh ca doanh nghip. Sau khi trình bày khái nim, bài viết tho lun mt s phương pháp
phân tích đánh giá kh năng cnh tranh ca doanh nghip. Bên cnh đó, nghiên cu còn khái quát
thc trng kh năng cnh tranh ca mt s doanh nghip Vit Nam và cách tiếp cn phân tích kh
năng cnh tranh cp doanh nghip ca mt s hc gi trong và ngoài nước. Cui cùng, mt mu
khung phân tích kh năng cnh tranh ca doanh nghip được đề xut da trên vic vn dng các cơ
s lý lun và thc tin đã trình bày trên.
T khóa: Doanh nghip, kh năng cnh tranh, khung phân tích, phương pháp.
SUMMARY
This paper discusses theoretical and practical issues on enterprises’ competitiveness. After
presenting concepts, the paper discusses some methods used to analyze the enterprises’
competitiveness. In addition, the study also generalizes the competitive situation of some Vietnamese
enterprises, and methods applied by few authors to analyze the enterprises competitiveness. Lastly, a
sample of analytical framework for enterprises’ competitiveness is introduced.
Key words: competitiveness, enterprise, framework, method.
1. §ÆT VÊN §Ò
ChÝnh s¸ch ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý kinh
tÕ, chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ trêng ®· lμm cho
nÒn kinh tÕ ViÖt Nam chuyÓn biÕn m¹nh mÏ.
Trong ®iÒu kiÖn níc ta hiÖn nay, khi mμ
nÒn kinh tÕ hμng ho¸ ngμy cμng ph¸t triÓn
m¹nh, sù c¹nh tranh cμng trë nªn gay g¾t
th× sù ®øng v÷ng vμ kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ cña
mçi doanh nghiÖp trªn thÞ trêng lμ mét
®iÒu cùc kú khã kh¨n. BÊt cø mét doanh
nghiÖp nμo khi tham gia vμo ho¹t ®éng s¶n
xuÊt kinh doanh trong c¬ chÕ thÞ trêng ®Òu
ph¶i chÞu t¸c ®éng cña c¸c quy luËt kinh tÕ
kh¸ch quan, trong ®ã cã quy luËt c¹nh tranh.
Theo quy luËt nμy, mçi doanh nghiÖp muèn
tån t¹i vμ ph¸t triÓn ®îc trªn thÞ trêng th×
ph¶i kh«ng ngõng nç lùc ¸p dông khoa häc
kü thuËt ®Ó n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm,
qu¶n lý tèt chi phÝ nh»m gi¶m gi¸ thμnh s¶n
phÈm, v.v... Cã nh vËy, doanh nghiÖp míi
thu hót ®îc kh¸ch hμng, ®ång thêi chiÕn
th¾ng ®îc c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trªn thÞ
trêng. Do ®ã, viÖc ph©n tÝch ®¸nh gi¸ kh¶
n¨ng c¹nh tranh cña b¶n th©n doanh nghiÖp
vμ cña ®èi thñ ®Ó tõ ®ã cã c¸c biÖn ph¸p c¶i
thiÖn vÞ thÕ c¹nh tranh ®· trë thμnh mét vÊn
®Ò quan träng hμng ®Çu ®îc nhiÒu doanh
nghiÖp vμ nhμ nghiªn cøu quan t©m. Tuy
492
Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp 9 10 756