Ktl-icon-tai-lieu

MỘT SỐ VẤN ĐỀ ÔN TẬP MÔN MÔI TRƯỜNG

Được đăng lên bởi Ngôi Sao Đêm
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 256 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỘT SỐ VẤN ĐỀ ÔN TẬP MÔN MÔI TRƯỜNG
Chương 1:
1.vị trí quá môi trường giá tác trình đánh động trong 3 dự án phát triển
2.các nguồn gây ô nhiễm môi trường
3.quá trình tái sử dụng chất thải
4.phát triển bền vững là gì? Việc khai thác khoáng sản như ở VNcó phải là phát triển bền vững k.?
5.khả năng tự làm sạch của môi trường là gì?
6.cho VD về 1 số sự cố môi trường do con người gây ra.
Chương 2:
7.bệnh miramata là gì?do kim loại nào gây ra?bệnh ctai-itai là gì?do kim loại nào gây ra?
8.khi quan xác chất lượng nước ở một con song người ta đo được dos nhỏ hơn 1mg/l.vậy có nhận xét gì?
Chương 3:
3.2.ô nhiễm môi trường không khí.
8.(thi) khí quang hóa có nguồn gốc từ đâu và có tác hại gì.?
9.(2điểm)nhiệt độ có ảnh hưởng ntn đối với sự lan truyền và khuếch tán các chất ô nhiễm.
Câu hỏi:
10.trong nc thải bệnh viện thường chứa những chất thải(chỉ tiêu) gì?
11.phú nhưỡng là gì? Nguyên nhân,hậu quả?
12.mưa axit là gì? Nguyên nhân,hậu quả?
13.để tránh mức độ ô nhiễm nc thải công nghiệp thì dung quy chuẩn nào.?
14.mục đích bể lắng cát,bể lắng bậc 1,bậc 2 là gì?
15.xử lí sinh học thường áp dụng đ/v loại nc thải nào? Cho 4 VD.

Bài làm
4. Phát triển bền vững là một khái niệm mới nhằm định nghĩa một sự phát triển về mọi mặt trong hiện tại mà vẫn phải bảo đảm sự tiếp tục phát
triển trong tương lai xa.

7.- Minamata là căn bệnh gây ra khi ăn một lượng lớn cá và sò trong vùng biển bị ô nhiễm nặng vì methyl thủy ngân thải ra vịnh
Minamata. Đây không phải là căn bệnh lây nhiễm, hoặc bị di truyền về sau. Lần đầu tiên căn bệnh này được phát hiện tại Minamata thuộc
tỉnh Kumamoto và năm 1956, và năm 1968, chính phủ Nhật bản đã chính thức tuyên bố, căn bệnh này cho công ty Chisso gây ra vì đã làm ô
nhiễm môi trường… loại
25 ppm.
-bệnh itai-itai:
kim loại gây ra:cadmi

kim

gây ra: do sự ô nhiễm đã làm nồng độ thủy

ngân có trong nước biển của vịnh Minamata vượt quá

8.khí quang hóa có từ
12.mưa axit là

Khi trời mưa, các hạt axit này tan lẫn vào nước mưa, làm độ pH của nước mưa giảm. Nếu nước mưa có độ pH dưới 5,6 được

gọi là mưa axit

Nguyên nhân: Nguyên nhân là vì con người đốt nhiều than đá, dầu mỏ. Trong than đá và dầu mỏ thường chứa một lượng lưu huỳnh, còn trong
không khí lại rất nhiều khí nitơ. Trong quá trình đốt có thể sinh ra các khí Sunfua đioxit (SO2), Nitơ đioxit (NO2). Các khí này hoà tan với hơi
nước trong không khí tạo thành các hạt axit sunfuaric (H2SO4), axit nitơric (HNO3)
Hậu quả: Do có độ chua khá lớn, nước mưa có thể hoà tan được một số bụi kim loại và ôxit k...


 !"#$%&' ('$$) *+$+, -./0$1$ '2
3)$)#456&'7%%&' (
."#$ *$'89/:);<'
=1$ '2>?@AB*C'D)EF'$)E-$8<G)H1<'AB1$ '2>?@EC
IE<J0AB%8K))LF%&' (AB*C
M)-N?8O80)O%&' (/-)-('56 F
3
P>D%' F%FFAB*C/-E'%A-K'B-56 FC>D)F'Q'F'AB*C/-E'%A-K'B-56 FC
RE'"#FS$));ATU)G%,)-8-('F+-+T)/-8V%WAX6)HXSY*C
.
.3&'7%%&' (E&E!
RZ'[E!"#FHF)H#4O)\+5#B)H$)K'*C
]Z3+'2%['D+,)H<G+O'U'80AF #6?BE#^)$)$));&'7%
5#V'
_ -)<'>D'D()`F@);<'Z)abc#[*C
1deAB*C#6c5fX#"#<C
3%FFS'AB*C#6c5fX#"#<C
.+2 $%`)+,&'7%)<')&'D1*/#"#6)#gB-C
=%:)+!)>2Ah)$f>2Ah>X)f>X)3AB*C
IS9A!8'i)($1/:+WA-K')<'B-C-=N

jB'AB%
= Phát triển bền vững là một khái niệm mới nhằm định nghĩa một sự phát triển về mọi mặt trong hiện tại mà vẫn phải bảo đảm sự tiếp tục phát
triển trong tương lai xa.
PQ'F%FFAB)J>D56 FE'J%,ATAU)$B8k -l>'2>&'7%m*%n6AL65<' F
'F%FF56E&1<'AB)J>DA56'7%f-m)>/' #6??8F#op+p#bc)J>DB6+T)1$'DK''F%FF#,)
aq#%F%--BJ%]IMfBJ%]MRf)!1LX><+r)!`)#6c>Of)J>DB6)-)&6'88-56 F*+rAB%&
'7%%&' (sA-K'E'%56 F/-80&'7%+rAB%4+,L65)H -U)>'2)LF'F%FFT"#$
3I11%
Q>D'F'Q'F'
E'%A-K'56 F)F/%'
MỘT SỐ VẤN ĐỀ ÔN TẬP MÔN MÔI TRƯỜNG - Trang 2
MỘT SỐ VẤN ĐỀ ÔN TẬP MÔN MÔI TRƯỜNG - Người đăng: Ngôi Sao Đêm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
MỘT SỐ VẤN ĐỀ ÔN TẬP MÔN MÔI TRƯỜNG 9 10 718