Ktl-icon-tai-lieu

Một số vấn đề về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1259 lần   |   Lượt tải: 5 lần
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 5(40).2010

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN
NGUỒN NHÂN LỰC
A NUMBER OF ISSUES ON THE TRAINING AND DEVELOPMENT
OF HUMAN RESOURCES
Võ Xuân Tiến
Đại học Đà Nẵng
TÓM TẮT
Nguồn nhân lực - nguồn lực quí giá nhất của các tổ chức, đơn vị là yếu tố quyết định
sự thành bại của họ trong tương lai. Bởi vậy, các tổ chức và đơn vị luôn tìm cách để duy trì và
phát triển nguồn nhân lục của mình. Một trong các biện pháp hữu hiệu nhất nhằm thực hiện
mục tiêu trên là đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Tuy nhiên, liên quan đến vấn đề này còn
có ý kiến khác nhau. Bài báo này sẽ góp phần làm sáng tỏ thêm nội dung đó.
ABSTRACT
Human resources are valuable assets of many organizations and companies and
decisive factors for their future successes. Because of this, companies and organizations
usually find proper ways to maintain and develop the human resources of their own. One of the
most effective measures to perform the objectives of an organization or a firm is to train and
develop its staff resources. However, there remains a wide range of differrent views on this
matter. This article is concerned with some contributions made to clarify such an issue.

1. Nguồn nhân lực
Có thể nói, khái niệm nguồn nhân lực hiện nay không còn xa lạ với nền kinh tế
nước ta. Tuy nhiên, cho đến nay quan niệm về vấn đề này hầu như chưa thống nhất. Tuỳ
theo mục tiêu cụ thể mà người ta có những nhận thức khác nhau về nguồn nhân lực
(NNL). Có thể nêu lên một số quan niệm như sau:
- Nguồn nhân lực là toàn bộ khả năng về sức lực, trí tuệ của mọi cá nhân trong
tổ chức, bất kể vai trò của họ là gì. Theo ý kiến này, nói đến NNL là nói đến sức óc, sức
bắp thịt, sức thần kinh và nhìn nhận các khả năng này ở trạng thái tĩnh.
- Có ý kiến cho rằng, nguồn nhân lực là tổng hợp cá nhân những con người cụ
thể tham gia vào quá trình lao động, là tổng thể các yếu tố về thể chất và tinh thần được
huy động vào quá trình lao động. Khác với quan niệm trên, ở đây đã xem xét vấn đề ở
trạng thái động.
- Lại có quan niệm, khi đề cập đến vấn đề này chỉ nhấn mạnh đến khía cạnh
trình độ chuyên môn và kỹ năng của NNL, ít đề cập một cách đầy đủ và rõ ràng đến
những đặc trưng khác như thể lực, yếu tố tâm lý – tinh thần,...
- Theo giáo sư Phạm Minh Hạc, nguồn nhân lực cần phải hiểu là tổng thể các
tiềm năng lao động của một nước hay một địa phương sẵn sàng tham gia một công việc
263

TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 5(40).2010

nào đó. (Phạm Minh Hạc,...
TP CHÍ KHOA HC VÀ CÔNG NGH, ĐẠI HC ĐÀ NNG - S 5(40).2010
263
MT S VN ĐỀ V ĐÀO TO VÀ PHÁT TRIN
NGUN NHÂN LC
A NUMBER OF ISSUES ON THE TRAINING AND DEVELOPMENT
OF HUMAN RESOURCES
Võ Xuân Tiến
Đại hc Đà Nng
TÓM TT
Ngun nhân lc - ngun lc quí giá nht ca các t chc, đơn v là yếu t quyết định
s thành bi ca h trong tương lai. Bi vy, các t chc và đơn v luôn tìm cách để duy trì và
phát trin ngun nhân lc ca mình. Mt trong các bin pháp hu hiu nht nhm thc hin
mc tiêu trên là đào to và phát trin ngun nhân lc. Tuy nhiên, liên quan đến vn đề này còn
có ý kiến khác nhau. Bài báo này s góp phn làm sáng t thêm ni dung đó.
ABSTRACT
Human resources are valuable assets of many organizations and companies and
decisive factors for their future successes. Because of this, companies and organizations
usually find proper ways to maintain and develop the human resources of their own. One of the
most effective measures to perform the objectives of an organization or a firm is to train and
develop its staff resources. However, there remains a wide range of differrent views on this
matter. This article is concerned with some contributions made to clarify such an issue.
1. Ngun nhân lc
Có th nói, khái nim ngun nhân lc hin nay không còn xa l vi nn kinh tế
nước ta. Tuy nhiên, cho đến nay quan nim v vn đề này hu như chưa thng nht. Tu
theo mc tiêu c th mà người ta có nhng nhn thc khác nhau v ngun nhân lc
(NNL). Có th nêu lên mt s quan nim như sau:
- Ngun nhân lc là toàn b kh năng v sc lc, trí tu ca mi cá nhân trong
t chc, bt k vai trò ca h là gì. Theo ý kiến này, nói đến NNL là nói đến sc óc, sc
bp tht, sc thn kinh và nhìn nhn các kh năng này trng thái tĩnh.
- Có ý kiến cho rng, ngun nhân lc là tng hp cá nhân nhng con người c
th tham gia vào quá trình lao động, là tng th các yếu t v th cht và tinh thn được
huy động vào quá trình lao động. Khác vi quan nim trên, đây đã xem xét vn đề
trng thái động.
- Li có quan nim, khi đề cp đến vn đề này ch nhn mnh đến khía cnh
trình độ chuyên môn và k năng ca NNL, ít đề cp mt cách đầy đủ và rõ ràng đến
nhng đặc trưng khác như th lc, yếu t tâm lý – tinh thn,...
- Theo giáo sư Phm Minh Hc, ngun nhân lc cn phi hiu là tng th các
tim năng lao động ca mt nước hay mt địa phương sn sàng tham gia mt công vic
Một số vấn đề về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số vấn đề về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Một số vấn đề về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 9 10 789