Ktl-icon-tai-lieu

Một số yếu tố xã hội ảnh hưởng đến lối sống của thanh niên Việt Nam hiện nay

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 5191 lần   |   Lượt tải: 17 lần
Một số yếu tố xã hội ảnh hưởng đến lối sống của
thanh niên Việt Nam hiện nay
Nguyễn Thị Thanh Hương
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Triết học
Chuyên ngành: Chủ nghĩa xã hội khoa học; Mã số: 60 22 85
Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Ngọc Thành
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Làm rõ khái niệm lối sống và tầm quan trọng của việc xây dựng lối sống
đối với thanh niên Việt Nam hiện nay. Phân tích sự tác động của các yếu tố xã hội
đến lối sống của thanh niên. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao
vai trò của các yếu tố xã hội trong việc xây dựng lối sống cho thanh niên Việt Nam
hiện nay.
Keywords. Yếu tố xã hội; Lối sống; Thanh niên; Việt Nam; Chủ nghĩa xã hội khoa

Content.
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong thời đại ngày nay, các quốc gia đã nhận thức được vai trò quan trọng của nguồn
nhân lực đối với sự phát triển đất nước. Đảng ta cũng đã khẳng định: nguồn lực con người
là nguồn lực cơ bản, có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển bền vững của xã hội.
Trong đó, thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy
nhân tố và nguồn lực con người, chăm lo, phát triển cho thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là
động lực đảm bảo cho sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước.
Lối sống là nền tảng văn hóa để thanh niên có thể phát huy được vai trò chủ thể tích
cực của mình trong cuộc sống.
Song thế giới đang diễn ra những biến động to lớn, những tác động nhiều chiều của xu thế
toàn cầu hóa, quá trình giao lưu văn hóa thời kỳ hiện đại, đang đặt thanh niên trước những đòi
hỏi, thách thức mới. Đặc biệt, do tác động mặt trái của kinh tế thị trường, lối sống của thanh
niên có nhiều biểu hiện tiêu cực.
Năm 2011 được Đảng và Nhà nước chọn là năm thanh niên với nhiều trọng trách đặt ra
cho thanh niên trong việc đóng góp về xây dựng kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước. Trong
đó, một vấn đề quan trọng là xây dựng lối sống văn hóa cho thanh niên. Để đưa ra những
khuyến nghị khoa học, những giải pháp góp phần xây dựng lối sống lành mạnh cho thế hệ trẻ
trong tương lai thì việc nghiên cứu những yếu tố tác động đến lối sống của thanh niên Việt
Nam hiện nay là hết sức cần thiết.
Vì những lý do đó, tôi đã chọn vấn đề: “Một số yếu tố xã hội ảnh hưởng đến lối sống của
thanh niên Việt Nam hiện nay” làm đề tài luận văn thạc sĩ.

1

2. Tình hình nghiên cứu
Trong những năm gần đây, có nhiều công trình nghiên cứu trực tiếp hoặc gián tiếp tiếp
cận đến vấn đề thanh niên, lối sống và xây dựng lối sống thanh niên. Ở đây...
1
2
Một số yếu tố xã hội ảnh hưởng đến lối sống của
thanh niên Việt Nam hiện nay
Nguyễn Thị Thanh Hương
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Triết học
Chuyên ngành: Chủ nghĩa xã hội khoa học; Mã số: 60 22 85
Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Ngọc Thành
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Làm khái niệm lối sống tầm quan trọng của việc xây dựng lối sống
đối với thanh niên Việt Nam hiện nay. Phân tích sự tác động của các yếu tố hội
đến lối sống của thanh niên. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp nhm nâng cao
vai trò của các yếu tố hội trong việc xây dựng lối sống cho thanh niên Việt Nam
hiện nay.
Keywords. Yếu tố xã hội; Lối sống; Thanh niên; Việt Nam; Chủ nghĩa xã hội khoa
Content.
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong thời đại ngày nay, các quốc gia đã nhận thức được vai trò quan trọng của nguồn
nhân lực đối với sự phát triển đất nước. Đảng ta cũng đã khẳng định: nguồn lực con người
nguồn lực bản, ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển bền vững của hội.
Trong đó, thanh niên đưc đặt vị trí trung tâm trong chiến ợc bồi dưỡng, phát huy
nhân tố và nguồn lực con người, chăm lo, phát triển cho thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là
động lực đảm bảo cho sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước.
Lối sống nền tảng văn a để thanh niên có thphát huy được vai tchthể tích
cực của mình trong cuộc sống.
Song thế gii đang diễn ra những biến đng to lớn, những tác động nhiu chiều của xu thế
toàn cu hóa, quá trình giao lưu văn hóa thi kỳ hin đại, đang đt thanh niên trước những đòi
hỏi, tch thức mới. Đặc biệt, do c động mặt trái của kinh tế thị trường, lối sống của thanh
niên có nhiu biểu hiện tiêu cực.
m 2011 được Đảng Nhà nước chn m thanh niên với nhiều trng trách đặt ra
cho thanh niên trong vic đóng góp v xây dựng kinh tế, chính tr, xã hi ca đất nưc. Trong
đó, mt vấn đề quan trng xây dựng lối sống văn hóa cho thanh niên. Để đưa ra những
khuyến ngh khoa học, những giải pháp góp phần xây dựng li sống lành mạnh cho thế h tr
trong tương lai thì việc nghiên cứu những yếu tố tác động đến lối sống của thanh niên Vit
Nam hiện nay là hết sức cần thiết.
những do đó, tôi đã chọn vấn đề:Một số yếu tố xã hộinhng đến li sống của
thanh niên Vit Nam hiện naylàm đề i luận n thạc .
Một số yếu tố xã hội ảnh hưởng đến lối sống của thanh niên Việt Nam hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số yếu tố xã hội ảnh hưởng đến lối sống của thanh niên Việt Nam hiện nay - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Một số yếu tố xã hội ảnh hưởng đến lối sống của thanh niên Việt Nam hiện nay 9 10 452