Ktl-icon-tai-lieu

Mục tiêu và quan điểm về phát triển bền vững

Được đăng lên bởi Thông Phạm Văn
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 445 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 2: Mục tiêu, quan điểm và các định hướng phát triển bền vững của VN?
I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ CÁC ĐỊNH HƯỚNG ƯU TIÊN NHẰM PHÁT TRIỂN BỀN
VỮNG GIAI ĐOẠN 2011 – 2020
1. Quan điểm
- Con người là trung tâm của phát triển bền vững. Phát huy tối đa nhân tố con người với vai trò là chủ thể,
nguồn lực chủ yếu và là mục tiêu của phát triển bền vững; đáp ứng ngày càng đầy đủ hơn nhu cầu vật
chất và tinh thần của mọi tầng lớp ND; xây dựng đất nước giàu mạnh, XH dân chủ, công bằng, văn minh;
xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và chủ động hội nhập quốc tế để phát triển bền vững đất nước.
- Phát triển bền vững là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình phát triển đất nước; kết hợp chặt chẽ, hợp lý
và hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển xã hội và bảo vệ tài nguyên, môi trường, bảo đảm quốc
phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.
- Phát triển bền vững là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, các cấp chính quyền, các Bộ, ngành và địa
phương, các cơ quan, doanh nghiệp, đoàn thể xã hội, các cộng đồng dân cư và mỗi người dân.
- Tạo lập điều kiện để mọi người và mọi cộng đồng trong xã hội có cơ hội bình đẳng để phát triển, được
tiếp cận những nguồn lực chung và được tham gia, đóng góp và hưởng lợi, tạo ra những nền tảng vật chất,
tri thức và văn hóa tốt đẹp cho những thế hệ mai sau. Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên, đặc biệt là
loại tài nguyên không thể tái tạo, gìn giữ và cải thiện môi trường sống; xây dựng xã hội học tập; xây dựng
lối sống thân thiện môi trường, sản xuất và tiêu dùng bền vững.
- Khoa học và công nghệ là nền tảng và động lực cho phát triển bền vững đất nước. Công nghệ hiện đại,
sạch và thân thiện với môi trường cần được ưu tiên sử dụng rộng rãi trong các ngành sản xuất.
2. Mục tiêu
a) Mục tiêu tổng quát: Tăng trưởng bền vững, có hiệu quả, đi đôi với tiến độ, công bằng xã hội, bảo vệ tài
nguyên và môi trường, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống
nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.
b) Các mục tiêu cụ thể:
- Bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, đặc biệt là các cân đối lớn; giữ vững an ninh lương thực, an ninh năng
lượng, an ninh tài chính. Chuyển đổi mô hình tăng trưởng sang phát triển hài hòa giữa chiều rộng và
chiều sâu; từng bước thực hiện tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế các bon thấp. Sử dụng tiết kiệm, hiệu
quả mọi nguồn lực.
- Xây dựng xã hội dân chủ, kỷ cương, đồng thuận, công bằng, văn minh; nền văn hóa tiên tiến, đậm đà
bản sắc dân tộc; gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc; con người phát triển toà...
Câu 2: Mục tiêu, quan điểm và các định hướng phát triển bền vững của VN?
I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU CÁC ĐỊNH HƯỚNG ƯU TIÊN NHẰM PHÁT TRIỂN BỀN
VỮNG GIAI ĐOẠN 2011 – 2020
1. Quan điểm
- Con người là trung tâm của phát triển bền vững. Phát huy tối đa nhân tố con người với vai trò là chủ thể,
nguồn lực chủ yếu mục tiêu của phát triển bền vững; đáp ứng ngày càng đầy đủ hơn nhu cầu vật
chất và tinh thần của mọi tầng lớp ND; xây dựng đất nước giàu mạnh, XH dân chủ, công bằng, văn minh;
xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và chủ động hội nhập quốc tế để phát triển bền vững đất nước.
- Phát triển bền vững yêu cầu xuyên suốt trong quá trình phát triển đất nước; kết hợp chặt chẽ, hợp
hài a giữa phát triển kinh tế với phát triển hội bảo vệ tài nguyên, môi trường, bảo đảm quốc
phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.
- Phát triển bền vững sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, các cấp chính quyền, các Bộ, ngành địa
phương, các cơ quan, doanh nghiệp, đoàn thể xã hội, các cộng đồng dân cư và mỗi người dân.
- Tạo lập điều kiện để mọi người mọi cộng đồng trong hộihội bình đẳng để phát triển, được
tiếp cận những nguồn lực chung và được tham gia, đóng góp và hưởng lợi, tạo ra những nền tảng vật chất,
tri thức văn hóa tốt đẹp cho những thế hệ mai sau. Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên, đặc biệt
loại tài nguyên không thể tái tạo, gìn giữ và cải thiện môi trường sống; xây dựng xã hội học tập; xây dựng
lối sống thân thiện môi trường, sản xuất và tiêu dùng bền vững.
- Khoa học và công nghệ nền tảng động lực cho phát triển bền vững đất nước. Công nghệ hiện đại,
sạch và thân thiện với môi trường cần được ưu tiên sử dụng rộng rãi trong các ngành sản xuất.
2. Mục tiêu
a) Mục tiêu tổng quát: Tăng trưởng bền vững, có hiệu quả, đi đôi với tiến độ, công bằng xã hội, bảo vệ tài
nguyên môi trường, gi vững ổn định chính trị - xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống
nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.
b) Các mục tiêu cụ thể:
- Bảo đảm ổn định kinh tế mô, đặc biệt các cân đối lớn; giữ vững an ninh lương thực, an ninh năng
lượng, an ninh tài chính. Chuyển đổi hình tăng trưởng sang phát triển hài hòa giữa chiều rộng
chiều sâu; từng bước thực hiện tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế các bon thấp. Sử dụng tiết kiệm, hiệu
quả mọi nguồn lực.
- Xây dựng hội dân chủ, kỷ cương, đồng thuận, công bằng, văn minh; nền văn hóa tiên tiến, đậm đà
bản sắc dân tộc; gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc; con người phát triển toàn diện về trí tuệ, đạo đức, thể
chất, tinh thần, năng lực sáng tạo, ý thức công dân, tuân thủ pháp luật. Giáo dụcđào tạo, khoa học và
công nghệ trở thành động lực phát triển quan trọng. Giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo vệ vững chắc
độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.
- Giảm thiểu các tác động tiêu cực của hoạt động kinh tế đến môi trường. Khai thác hợp lý và sử dụng có
hiệu quả các nguồn tài nguyên, thiên nhiên, đặc biệt tài nguyên không tái tạo. Phòng ngừa, kiểm soát
khắc phục ô nhiễm, suy thoái môi trường, cải thiện chất lượng môi trường bảo vệ phát triển rừng,
bảo tồn đa dạng sinh học. Hạn chế tác hại của thiên tai, chủ động thích ứng hiệu quả với biến đổi khí
hậu, nhất là nước biển dâng.
3. Các chỉ tiêu giám sát và đánh giá phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020
a) Các chỉ tiêu tổng hợp
- GDP xanh. - Chỉ số phát triển con người (HDI). - Chỉ số bền vững môi trường (ESI).
b) Các chỉ tiêu về kinh tế
- Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư (ICOR). - Năng suất lao động xã hội.
- Tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp vào tốc độ tăng trưởng chung.
- Mức giảm tiêu hao năng lượng để sản xuất ra một đơn vị GDP.
- Tỷ lệ năng lượng tái tạo trong cơ cấu sử dụng năng lượng.
Mục tiêu và quan điểm về phát triển bền vững - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mục tiêu và quan điểm về phát triển bền vững - Người đăng: Thông Phạm Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Mục tiêu và quan điểm về phát triển bền vững 9 10 163