Ktl-icon-tai-lieu

Nâng cao chất lượng giáo dục lí luận chính trị ở trường Chính trị tỉnh Bắc Giang dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 2101 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Nâng cao chất lượng giáo dục lí luận chính trị ở
trường Chính trị tỉnh Bắc Giang dưới ánh sáng
tư tưởng Hồ Chí Minh
Lê Quỳnh Mai
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Khoa học Chính trị
Chuyên ngành: Hồ Chí Minh học; Mã số: 60 31 27
Người hướng dẫn: TS. Chu Đức Tính, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Nghiên cứu nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục lý luận chính trị.
Phân tích, đánh giá thực trạng giáo dục lý luận chính trị ở trường Chính trị tỉnh Bắc
Giang trong những năm 2006 – 2010. Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao
chất lượng giáo dục lý luận chính trị ở trường Chính trị tỉnh Bắc Giang trong thời kỳ
hiện nay
Keywords. Tư tưởng Hồ Chí Minh; Lý luận chính trị; Bắc giang

Content.
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Tác giả lựa chọn đề tài: Nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị ở trường
Chính trị tỉnh Bắc Giang dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh bỏi 4 lý do sau:
- Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng công tác giáo dục lý luận chính trị.
Toàn bộ giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục lý luận chính trị rất cần được nghiên
cứu để vận dụng phù hợp vào công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ ở hệ thống
các trường chính trị nước ta hiện nay.
- Trong giai đoạn hiện nay, để nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính
trị cho cán bộ, Đảng ta đã xác định: “cần đổi mới mạnh mẽ chương trình, nội dung,
phương pháp giảng dạy và học lý luận, coi trọng chất lượng và tính hiệu quả. Tổ chức
học tập một cách nghiêm túc, có hệ thống chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí
Minh, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chủ nghĩa yêu nước và
truyền thống cách mạng của dân tộc, của Đảng. Phát huy tính sáng tạo, chủ động của
người học, dành nhiều thời gian cho việc tự học, tự đọc các tác phẩm lý luận và văn
kiện của Đảng” [18, tr. 135-136]

- Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang là một trong những đơn vị thực hiện chức năng,
nhiệm vụ là đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cho tỉnh Bắc Giang. Hiện
nay, so với yêu cầu và nhiệm vụ trong thời kỳ mới, thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại
hoá đất nước thì đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị cơ sở còn bộc lộ
nhiều hạn chế, yếu kém cả về số lượng và chất lượng, cả về trình độ lý luận chính trị và
năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.
- Xuất phát từ yêu cầu thực tế, từ nhiệm vụ, chức năng của trường Chính trị tỉnh
Bắc Giang, nghiên cứu, quán triệt, vận dụng sáng tạo những quan điểm, tư tưởng của
Hồ Chí Minh vào việc nâng cao c...
Nâng cao chất lượng giáo dục lí luận chính trị
trường Chính trị tnh Bắc Giang dưới ánh sáng
tư tưởng H Chí Minh
Lê Quỳnh Mai
Trường Đại hc Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Khoa học Chính tr
Chuyên ngành: Hồ Chí Minh học; Mã số: 60 31 27
Người ng dn: TS. Chu Đức Tính, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh
Năm bảo v: 2012
Abstract. Nghiên cứu nội dung tưởng H Chí Minh về giáo dục lý luận chính trị.
Phân ch, đánh giá thực trạng giáo dục luận chính trị trường Chính trị tnh Bc
Giang trong những năm 2006 2010. Đề xut mt s giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao
chất lượng giáo dục luận chính trị trường Chính trị tnh Bc Giang trong thi k
hin nay
Keywords. Tư tưởng H Chí Minh; Lý luận chính trị; Bc giang
Content.
M ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Tác gi la chọn đ tài: Nâng cao chất lượng giáo dục lun chính tr trường
Chính trị tnh Bc Giang dưới ánh sáng tư tưởng H CMinh bỏi 4 lý do sau:
- Sinh thi, Ch tch H Chí Minh rất coi trọng công tác giáo dục luận chính trị.
Toàn bộ giá trị tưởng H Chí Minh về giáo dục luận chính tr rt cần được nghiên
cứu để vn dng phù hợp vào công tác giáo dục luận chính trị cho cán bộ h thng
các trường chính trị c ta hin nay.
- Trong giai đoạn hin nay, để nâng cao chất lượng, hiu qu giáo dục lý luận chính
tr cho cán bộ, Đảng ta đã c định: “cần đổi mi mnh m chương trình, nội dung,
phương pháp giảng dy học luận, coi trng chất lượng tính hiệu qu. T chc
hc tp một cách nghiêm túc, h thng ch nghĩa Mác Lênin, tưởng H Chí
Minh, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, ch nghĩa yêu nước
truyn thống cách mạng của dân tộc, của Đảng. Phát huy tính sáng tạo, ch động ca
người học, dành nhiu thi gian cho vic t hc, t đọc các tác phẩm luận văn
kin ca Đảng” [18, tr. 135-136]
Nâng cao chất lượng giáo dục lí luận chính trị ở trường Chính trị tỉnh Bắc Giang dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nâng cao chất lượng giáo dục lí luận chính trị ở trường Chính trị tỉnh Bắc Giang dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Nâng cao chất lượng giáo dục lí luận chính trị ở trường Chính trị tỉnh Bắc Giang dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh 9 10 106