Ktl-icon-tai-lieu

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực xuất khẩu tại các doanh nghiệp xuất khẩu lao động ở Hà Nội

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1617 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực xuất khẩu tại
các doanh nghiệp xuất khẩu lao động ở Hà Nội
Dương Tuyết Nhung
Trường Đại học Kinh tế
Luận văn ThS ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số: 60 34 05
Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Danh Tốn
Năm bảo vệ: 2008
Abstract: Hệ thống hóa những vấn đề về xuất khẩu lao động, chất lượng nguồn nhân lực
xuất khẩu (NLXK), giới thiệu kinh nghiệm của một số nước Đông Nam Á về nâng cao
chất lượng nguồn nhân lực xuất khẩu và rút ra những bài học hữu ích cho Việt Nam.
Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng nguồn NLXK và hoạt động nâng cao chất
lượng nguồn NLXK của các doanh nghiệp XKLĐ trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm
2002 – 2007. Đưa ra những đánh giá chung về chất lượng nguồn NLXK và hoạt động
nâng cao chất lượng nguồn NLXK tại các doanh nghiệp XKLĐ này: những kết quả và tác
động, những hạn chế và nguyên nhân. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất
lượng nguồn NLXK tại các doanh nghiệp XKLĐ đóng trên địa bàn Hà Nội như: nâng cao
năng lực nghiên cứu thị trường XKLĐ, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác đào tạo
nghề, ngoại ngữ cho người lao động, tăng cường công tác giáo dục, định hướng cho
người lao động trước khi làm việc ở nước ngoài, cải tiến công tác quản lý chất lượng
nguồn
Keywords: Lao động; Nguồn nhân lực; Việc làm; Xuất khẩu lao động; Hà Nội

Content
Më ®Çu
1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi:
XKL§ lµ mét ho¹t ®éng kinh tÕ cã ý nghÜa chiÕn l-îc vµ lµ nhu cÇu kh¸ch quan cña nÒn kinh
tÕ n-íc ta trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. XKL§ kh«ng chØ t¹o viÖc lµm, n©ng cao tr×nh
®é tay nghÒ, t¸c phong c«ng nghiÖp, mang l¹i thu nhËp cao cho ng-êi lao ®éng mµ XKL§ cßn
gãp phÇn t¨ng nguån thu ngo¹i tÖ cho ®Êt n-íc ®Ó phôc vô c«ng cuéc x©y dùng ®Êt n-íc trong
thêi kú CNH - H§H.
NhËn thøc râ tÇm quan träng cña ho¹t ®éng XKL§ trong chiÕn l-îc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi
cña ®Êt n­íc, §¹i héi X cña §¶ng ®· nhÊn m¹nh “§Èy m¹nh xuÊt khÈu lao ®éng vµ t¨ng c-êng
qu¶n lý Nhµ n-íc ®èi víi ho¹t ®éng nµy” (V¨n kiÖn §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø X, Nhµ
xuÊt b¶n ChÝnh trÞ quèc gia – trang 244).

Søc lao ®éng XK chÝnh lµ s¶n phÈm, dÞch vô cña doanh nghiÖp XKL§. §Ó søc lao ®éng cã
thÓ tho¶ m·n nhu cÇu cña ng-êi sö dông vµ c¹nh tranh ®-îc trªn thÞ tr-êng L§XK, c¸c doanh
nghiÖp XKL§ cÇn quan t©m n©ng cao chÊt l-îng nguån nh©n lùc XK. Tuy nhiªn hiÖn nay, c¸c
doanh nghiÖp XKL§ ë ViÖt Nam nãi chung vµ ë Hµ Néi nãi riªng cßn ch-a chñ ®éng ®Çu tn©ng cao chÊt l-îng nguån nh©n lùc XK. ChÊt l-îng nh©n lùc XK thÊp ®ang lµ rµo c¶n lín trong
ho¹t ®é...
Nâng cao chất lượng ngun nhân lc xut khu ti
các doanh nghip xut khẩu lao động Hà Ni
Dương Tuyết Nhung
Trường Đại hc Kinh tế
Lun văn ThS ngành: Qun tr kinh doanh; s: 60 34 05
Người hướng dn: PGS.TS. Lê Danh Tn
m bảo v: 2008
Abstract: H thng hóa nhng vấn đề v xut khẩu lao động, chất lượng ngun nhân lc
xut khu (NLXK), gii thiu kinh nghim ca mt s ớc Đông Nam Á v nâng cao
chất lượng ngun nhân lc xut khu và rút ra nhng bài hc hu ích cho Vit Nam.
Phân tích, đánh giá thực trng chất lượng ngun NLXK hoạt động nâng cao cht
lượng ngun NLXK ca các doanh nghiệp XKLĐ trên đa bàn thành ph Ni t m
2002 2007. Đưa ra những đánh gchung về cht lượng ngun NLXK và hoạt động
nâng cao chất lượng ngun NLXK ti các doanh nghiệp XKLĐ này: những kết qu và tác
động, nhng hn chế nguyên nhân. Đề xut mt s gii pháp nhm nâng cao cht
lượng ngun NLXK ti các doanh nghiệp XKLĐ đóng trên đa bàn Hà Ni như: nâng cao
năng lc nghiên cu th trường XKLĐ, đy mnh nâng cao hiu qu ng tác đào to
ngh, ngoi ng cho người lao động, tăng cường ng tác giáo dục, định hướng cho
người lao động trước khi làm vic c ngoài, ci tiến công tác qun lý chất lượng
ngun
Keywords: Lao động; Ngun nhân lc; Vic làm; Xut khẩu lao động; Ni
Content
Më ®Çu
1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi:
XKL§ lµ mét ho¹t ®éng kinh tÕ cã ý nghÜa chiÕn l-îc vµ lµ nhu cÇu kh¸ch quan cña nÒn kinh
tÕ n-íc ta trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. XKL§ kh«ng chØ t¹o viÖc lµm, n©ng cao tr×nh
®é tay nghÒ, t¸c phong c«ng nghiÖp, mang l¹i thu nhËp cao cho ng-êi lao ®éng XKL§ cßn
gãp phÇn t¨ng nguån thu ngo¹i cho ®Êt n-íc ®Ó phôc c«ng cuéc x©y dùng ®Êt n-íc trong
thêi kú CNH - H§H.
NhËn thøc tÇm quan träng cña ho¹t ®éng XKL§ trong chiÕn l-îc ph¸t triÓn kinh i
cña ®Êt níc, §¹i héi X cña §¶ng ®· nhÊn m¹nh “§Èy m¹nh xuÊt khÈu lao ®éng t¨ng c-êng
qu¶n Nhµ n-íc ®èi víi ho¹t ®éng nµy” (V¨n kiÖn §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø X, Nhµ
xuÊt b¶n ChÝnh trÞ quèc gia trang 244).
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực xuất khẩu tại các doanh nghiệp xuất khẩu lao động ở Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực xuất khẩu tại các doanh nghiệp xuất khẩu lao động ở Hà Nội - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực xuất khẩu tại các doanh nghiệp xuất khẩu lao động ở Hà Nội 9 10 771