Ktl-icon-tai-lieu

Nâng cao chất lượng nhập trang thiết bị y tế dựa trên mô hình cơ quan thẩm định công nghệ

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 898 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nâng cao chất lượng nhập trang thiết bị y tế
dựa trên mô hình cơ quan thẩm định
công nghệ
Phạm Thị Ngọc Thủy
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Quản lý khoa học và công nghệ; Mã số: 60 34 72
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Thắng
Năm bảo vệ: 2010
Abstract. Chương 1: Cơ sở lý luận về công nghệ, thẩm định công nghệ, trang thiết
bị y tế, vai trò của trang thiết bị y tế (TTBYT) trong công tác y tế. Chương 2: Đánh
giá thực trạng nhập và quản lý việc nhập TTBYT cùng việc thẩm định công nghệ y
tế tại Việt Nam. Chương 3: Xây dựng mô hình cơ quan thẩm định công nghệ y tế.
Keywords. Thiết bị y tế; Thẩm định công nghệ; Nhập khẩu; Y tế
Content
1. Lý do nghiên cứu
Trang thiết bị y tế (TTBYT) bao gồm các loại thiết bị, dụng cụ, vật tư, phương tiện
vận chuyển chuyên dụng phục vụ cho hoạt động CSBVSK nhân dân [18], là một trong những
hàng hóa đặc biệt, chủng loại đa dạng luôn được cập nhật ứng dụng các tiến bộ khoa học và
công nghệ mới, thế hệ công nghệ luôn thay đổi. Cùng với sự phát triển kinh tế, xã hội của đất
nước, đặc biệt trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá hiện nay, nhu cầu chăm sóc bảo
vệ sức khỏe nhân dân đòi hỏi chất lượng ngày càng cao. TTBYT là một trong những yếu tố
quan trọng quyết định hiệu quả, chất lượng của công tác y tế, hỗ trợ tích cực cho người thầy
thuốc trong công tác phòng bệnh và chữa bệnh.
Tầm quan trọng của TTBYT còn được nhấn mạnh với quan điểm: nó là thước đo mức
độ hiện đại của một cơ sở y tế, trình độ y học của một quốc gia. TTBYT là cánh tay vươn xa
của người thầy thuốc, mở rộng tầm nhìn cho các nhà khoa học. TTBYT còn là cơ chế thị
trường tạo ra nguồn kinh phí để nâng cao dịch vụ y tế, từ đó mới có điều kiện giúp bệnh nhân
(BN) nghèo hưởng kỹ thuật cao, nâng cao đời sống CBNV, tạo uy tín, thương hiệu, hòa nhập
với thế giới.
Tuy nhiên, TTBYT của Việt Nam hiện nay nhìn chung còn thiếu, chưa đồng bộ và lạc
hậu so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Cả nước ta mới chỉ có hơn 50 đơn vị, công
ty sản xuất, kinh doanh TTBYT và mới chỉ dừng lại ở việc sản xuất các mặt hàng đơn giản,
thông dụng. Hầu hết các TTBYT hiện đại, có công nghệ tiên tiến hiện sử dụng trong các cơ sở
khám chữa bệnh đều phải nhập khẩu (80%) nhưng chuyện nhập các TTBYT như thế nào cho
có hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu sử dụng, đồng bộ với cơ sở hạ tầng, phù hợp với trình độ
của CBNV y tế, phù hợp với chiến lược và định hướng phát triển của ngành y tế theo từng giai
đoạn, từng tuyến, từng lĩnh vực… hầu như đang bị thả nổi, không có s...
Nâng cao chất lượng nhp trang thiết b y tế
dựa trên mô hình cơ quan thẩm định
công nghệ
Phm Th Ngc Thy
Trường Đại hc Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Quản lý khoa học và công nghệ; Mã số: 60 34 72
Người hướng dn: PGS.TS. Phm Thng
Năm bảo v: 2010
Abstract. Chương 1: s lý luận v công nghệ, thẩm định công nghệ, trang thiết
b y tế, vai trò ca trang thiết b y tế (TTBYT) trong công c y tế. Chương 2: Đánh
giá thực trng nhập quản việc nhập TTBYT cùng việc thẩm định công nghệ y
tế ti Việt Nam. Chương 3: Xây dựng mô hình cơ quan thẩm định công nghệ y tế.
Keywords. Thiết b y tế; Thẩm định công nghệ; Nhp khu; Y tế
Content
1. Lý do nghiên cứu
Trang thiết b y tế (TTBYT) bao gồm các loại thiết b, dng c, vật tư, phương tin
vn chuyển chuyên dụng phc v cho hoạt động CSBVSK nhân dân [18], là một trong nhng
hàng a đặc bit, chng loại đa dạng luôn được cp nht ng dụng các tiến b khoa hc
công nghệ mi, thế h ng nghệ luôn thay đổi. Cùng với s phát triển kinh tế, xã hội của đất
nước, đặc biệt trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá hin nay, nhu cầu chăm sóc bo
v sc khỏe nhân dân đòi hỏi chất lượng ngày càng cao. TTBYT một trong nhng yếu t
quan trng quyết định hiu qu, chất lượng của công tác y tế, h tr tích cực cho người thy
thuốc trong công tác phòng bệnh và chữa bnh.
Tm quan trng của TTBYT n được nhn mnh vi quan điểm: thước đo mức
độ hiện đại ca một s y tế, trình độ y hc ca mt quốc gia. TTBYT cánh tay ơn xa
ca người thy thuc, m rng tm nhìn cho các nhà khoa học. TTBYT n chế th
trường to ra ngun kinh phí để ng cao dịch v y tế, t đó mới điều kin giúp bệnh nhân
(BN) nghèo ng k thuật cao, ng cao đời sng CBNV, to uy tín, thương hiệu, hòa nhập
vi thế gii.
Tuy nhiên, TTBYT của Vit Nam hin nay nhìn chung còn thiếu, chưa đồng b lạc
hu so với các nước trong khu vực và trên thế gii. C nước ta mi ch có hơn 50 đơn vị, công
ty sn xuất, kinh doanh TTBYT mới ch dng li vic sn xuất các mặt hàng đơn giản,
thông dụng. Hu hết các TTBYT hiện đại, có ng nghệ tiên tiến hin s dụng trong cácsở
khám chữa bnh đều phi nhp khu (80%) nhưng chuyn nhp c TTBYT như thế nào cho
hiệu qu, đáp ứng được nhu cu s dng, đồng b với sở h tng, phù hợp vi trình độ
ca CBNV y tế, phù hợp vi chiến lược và định hướng phát triển của ngành y tế theo tng giai
đoạn, tng tuyến, từng lĩnh vực hầu như đang bị th ni, không sự định hướng tng th
ca quan quản nhàc v ni dung này.
Nâng cao chất lượng nhập trang thiết bị y tế dựa trên mô hình cơ quan thẩm định công nghệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nâng cao chất lượng nhập trang thiết bị y tế dựa trên mô hình cơ quan thẩm định công nghệ - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Nâng cao chất lượng nhập trang thiết bị y tế dựa trên mô hình cơ quan thẩm định công nghệ 9 10 789